สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
อบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียน Mobile Application ด้วยโปรแกรม Flutter
2
การประชุมการพัฒนาวารสารวิจัยและสุขภาพ
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 3
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 2
5
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 1
6
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัดศรีสะเกษ
7
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ NCD/ศูนย์เด็ก (รุ่นที่ 2)
8
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ NCD/ศูนย์เด็ก (รุ่นที่ 1)
9
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
10
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำ ป้องกันมารดาเสียชีวิต
11
อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันหน่วยงานจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์และการสำรองข้อมูล
12
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) หน่วยบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓
13
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) หน่วยบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๓
14
ขอเชิญประชุมชี้แจงการรับส่งคุณภาพข้อมูลและคืนข้อมูลให้บริการตามรายการ Fee Schedule (รุ่นที่๒) วันที่ 20 ต.ค. 63
15
ขอเชิญประชุมชี้แจงการรับส่งคุณภาพข้อมูลและคืนข้อมูลให้บริการตามรายการ Fee Schedule (รุ่นที่๑) วันที่ 19 ต.ค. 63
16
ขอเชิญประชุมอบรมบุคลากรทางการแพทย์หลักสูตรการใช้กัญชารักษาทางการแพทย์แผนไทย
17
เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลงานปี ๒๕๖๓ ร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ
18
ประชุมเพื่อจัดทำทะเบียนและคุ้มครองพื้นที่บริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ครั้งที่ ๑
19
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์
20
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓
21
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรสาธารณสุข ด้านวิชาการ การแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563
22
ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
23
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ. และ สสอ เข้าร่วมประชุม
24
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น ๓ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
25
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น ๒ วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น ๑ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
27
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครือข่ายหน่วยบริการระดับหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ
28
อบรมทางไกลฯ เรื่อง หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาผสมอยู่ (ตำรับทำลายพระสุเมรุ)
29
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) วันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓
30
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓)
31
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว
32
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ๓ กองทุน
33
ขอเชิญประชุมเครือข่ายปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รุ่นที่ 2(5 มีนาคม 2563)
34
ขอเชิญประชุมเครือข่ายปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รุ่นที่ 1(4 มีนาคม 2563)
35
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุน COACHER กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2563 (รุ่นที่ 2)
36
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุน COACHER กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2563 (รุ่นที่ 1)
37
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การตรวจสอบเวชระเบียนโดยใช้โปรแกรม MRA ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
38
ประชุมเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาต้นทุนและแผนธุรกิจการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
39
อบรมทางไกลสำหรับเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย เรื่อง หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาผสมอยู่(ตำรับศุขไสยาศน์)
40
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก