สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย หลักสูตร การขออนุญาตเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)
2
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย
3
ประชุมโครงการอบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบงานต่างด้าวเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5
ประชุมสรุปผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
6
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและเวชระเบียน 14-15 มิย 2560
8
อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดหัตถการ
9
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ โดยกระบวนการ DHML
10
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
11
อบรมโครงการขับเคลื่อน อสม.เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภค สู่นักวิทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
12
การอบรมฟื้นฟูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการรักษาการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.
13
การอบรมฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษ
14
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
15
พัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและการตรวจสอบเวชรเบียน สำหรับข้อมูลผู้ป่วยนอก
16
อบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๒
17
อบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑
18
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
19
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
20
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี ๒๕๖๐
21
ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเวช ปฏิบัติแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
22
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
23
แจ้งรายชื่อจิตอาสารวมพลคนแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24
ประชุมเครือข่ายหมอพื้นบ้านและการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐
25
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มค 60
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มค 60
27
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
28
อบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย (Teleconference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
29
แจ้งรายชื่อจิตอาสารวมพลคนแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560 ระดับจังหวัด
31
โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย (Teleconference) ครั้งที่ ๑๑
32
โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพที่คัดกรองผู้ป่วยเข้าตรวจห้องตรวจแพทย์แผนไทย
33
ขอเชิญประชุมชี้แจงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
34
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
35
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
36
การอบรมเชิงปฏิบัติการเวชกรรมไทยสำหรับแพทย์แผนไทย หลักสูตร ๕ วัน
37
อบรมทางไกล(Teleconference) แพทย์แผนไทย เรื่ิอง ทฤษฎีแพทย์แผนไทยว่าด้วยลมตะกัง และการตรวจวินิจฉัย, แนวทางการรักษาด้วยยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลัก, การดูแลสุขภาพ
38
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
39
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ
40
อบรมหลักสูตร “การดูแลสุขภาพผู้ป่วย,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (ติดเตียง) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน”สำหรับทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)