สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (PLANFIN) และแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง) และ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน (Financial Rapid Response Team : FRRT)
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายรองรับศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
3
ประชุมคณะกรรมการ MCH board ระดับจังหวัด
4
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบ Smart EMR สำหรับ รพ
5
ประชุมเฝ้าระวังและวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
6
ประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS)และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์(RHD) และงานอนามัยโรงเรียน
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงิน การคลัง (PLANFIN) และแผนเงินบำรุงหน่วยบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบครึ่งปีแรก)
9
ประชุม Real time data
10
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening รุ่นที่ 2
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening รุ่น 1
12
ประชุม MCH Board 9 สิงหาคม 2566
13
ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก รุ่นที่ 2
14
ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก
15
ประชุม realtime MC data
16
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้วย API
17
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 3
18
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 2
19
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 1
20
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
21
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (PLANFIN) การจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน (Financial Rapid Response Team : FRRT)
22
ประชุมคณะกรรมการ MCH ิBoard
23
อบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRGs (Coding Audit) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
24
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดศรีสะเกษ
25
ประชุมเชิงปฎิบัติการการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุง
26
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วย web API
27
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเขียนชุดคำสั่ง Mysql และพัฒนาระบบรายงานใน HIM Pro
28
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด
29
การประชุมเชิงปฏิบัติการกบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขฯ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
30
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์
31
ทบทวน วิเคราะห์หาสาเตุการตายมารดา
32
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับประสิทธิภาพและพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการโรงพยาบาล (Himpro)
33
ปรุะชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
34
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
35
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
36
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม
37
การเฝ้าระวังและวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
38
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
39
ประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ หาสาเหตุการตายของมารดา
40
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕