สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
ประชุม Real time data
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening รุ่นที่ 2
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening รุ่น 1
4
ประชุม MCH Board 9 สิงหาคม 2566
5
ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก รุ่นที่ 2
6
ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก
7
ประชุม realtime MC data
8
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้วย API
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 3
10
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 2
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 1
12
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
13
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (PLANFIN) การจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน (Financial Rapid Response Team : FRRT)
14
ประชุมคณะกรรมการ MCH ิBoard
15
อบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRGs (Coding Audit) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
16
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดศรีสะเกษ
17
ประชุมเชิงปฎิบัติการการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุง
18
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วย web API
19
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเขียนชุดคำสั่ง Mysql และพัฒนาระบบรายงานใน HIM Pro
20
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด
21
การประชุมเชิงปฏิบัติการกบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขฯ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
22
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์
23
ทบทวน วิเคราะห์หาสาเตุการตายมารดา
24
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับประสิทธิภาพและพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการโรงพยาบาล (Himpro)
25
ปรุะชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
27
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
28
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม
29
การเฝ้าระวังและวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
30
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
31
ประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ หาสาเหตุการตายของมารดา
32
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
33
อบรม CM
34
ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ Care Manager
35
ประชุมทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
36
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 6
37
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 5
38
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 4
39
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 3
40
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 2