สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนธำรงศักยภาพพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561
3
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ และสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
4
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑
5
ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.สุรินทร์
6
ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๑
7
รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
8
รุ่นที่ 4 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
9
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
10
รุ่นที่ 2 (HIM-PRO) วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
11
รุ่นที่ 2(JHCIS) วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
12
รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
13
รุ่นที่ 5 วันที่ 27 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
14
รุ่นที่ 4 วันที่ 26 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
15
รุ่นที่ 3 วันที่ 25 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
16
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
17
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
18
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
19
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2561
20
ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑
22
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน IP/OP
23
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
24
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
25
ร่วมกิจกรรม โครงการ วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
26
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
27
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 2 (20-21 กย 2560 )
28
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 1 (18-19 กย 2560 )
29
การใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2560
30
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๕ กย ๖๐
31
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๔ กย ๖๐
32
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ กย ๖๐
33
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕ กย ๖๐
34
อบรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ
35
การพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล รุ่น HIM PRO ,HOS xp
36
การพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล รุ่น ๋็๋JHCIS
37
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย หลักสูตร การขออนุญาตเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)
38
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย
39
ประชุมโครงการอบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบงานต่างด้าวเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
40
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น