สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
2
ร่วมกิจกรรม โครงการ วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
3
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 2 (20-21 กย 2560 )
5
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 1 (18-19 กย 2560 )
6
การใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2560
7
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๕ กย ๖๐
8
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๔ กย ๖๐
9
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ กย ๖๐
10
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕ กย ๖๐
11
อบรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ
12
การพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล รุ่น HIM PRO ,HOS xp
13
การพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล รุ่น ๋็๋JHCIS
14
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย หลักสูตร การขออนุญาตเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)
15
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย
16
ประชุมโครงการอบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบงานต่างด้าวเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
17
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
18
ประชุมสรุปผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
19
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
20
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและเวชระเบียน 14-15 มิย 2560
21
อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดหัตถการ
22
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ โดยกระบวนการ DHML
23
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
24
อบรมโครงการขับเคลื่อน อสม.เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภค สู่นักวิทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
25
การอบรมฟื้นฟูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการรักษาการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.
26
การอบรมฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษ
27
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
28
พัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและการตรวจสอบเวชรเบียน สำหรับข้อมูลผู้ป่วยนอก
29
อบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๒
30
อบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑
31
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
32
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
33
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี ๒๕๖๐
34
ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเวช ปฏิบัติแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
35
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
36
แจ้งรายชื่อจิตอาสารวมพลคนแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
37
ประชุมเครือข่ายหมอพื้นบ้านและการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐
38
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มค 60
39
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มค 60
40
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐