สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
ประชุมเชิงปฎิบัติการการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุง
3
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วย web API
4
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเขียนชุดคำสั่ง Mysql และพัฒนาระบบรายงานใน HIM Pro
5
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด
6
การประชุมเชิงปฏิบัติการกบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขฯ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์
8
ทบทวน วิเคราะห์หาสาเตุการตายมารดา
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับประสิทธิภาพและพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการโรงพยาบาล (Himpro)
10
ปรุะชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
12
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
13
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม
14
การเฝ้าระวังและวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
15
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
16
ประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ หาสาเหตุการตายของมารดา
17
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
18
อบรม CM
19
ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ Care Manager
20
ประชุมทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
21
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 6
22
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 5
23
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 4
24
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 3
25
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 2
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 1
27
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นที่ 2)
28
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นที่ 1)
29
ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
หลักสูตรการนำเสนอข้อมูล data visualization ด้วย dynamic excel dash board และ Google data studio
31
หลักสูตรการใช้งานจัดการข้อมูลการประยุกต์ ใช้งาน PivotTable และ Advance Excel
32
หลักสูตรจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel เบื้องต้น และประยุกต์ใช้ สูตรต่างๆ ใน Excel
33
หลักสูตรใช้งานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Cisco Webex, Zoom,Google Meet, Google Form Google Sheet
34
อบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียน Mobile Application ด้วยโปรแกรม Flutter
35
การประชุมการพัฒนาวารสารวิจัยและสุขภาพ
36
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 3
37
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 2
38
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 1
39
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัดศรีสะเกษ
40
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ NCD/ศูนย์เด็ก (รุ่นที่ 2)