สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
รุ่นที่ 5 วันที่ 27 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
2
รุ่นที่ 4 วันที่ 26 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
3
รุ่นที่ 3 วันที่ 25 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
4
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
5
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
6
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2561
8
ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑
10
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน IP/OP
11
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
12
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
13
ร่วมกิจกรรม โครงการ วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
14
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
15
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 2 (20-21 กย 2560 )
16
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 1 (18-19 กย 2560 )
17
การใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2560
18
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๕ กย ๖๐
19
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๔ กย ๖๐
20
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ กย ๖๐
21
อบรมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พัสดุใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕ กย ๖๐
22
อบรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ
23
การพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล รุ่น HIM PRO ,HOS xp
24
การพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล รุ่น ๋็๋JHCIS
25
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย หลักสูตร การขออนุญาตเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)
26
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย
27
ประชุมโครงการอบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบงานต่างด้าวเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
28
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
29
ประชุมสรุปผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
30
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
31
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและเวชระเบียน 14-15 มิย 2560
32
อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดหัตถการ
33
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ โดยกระบวนการ DHML
34
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
35
อบรมโครงการขับเคลื่อน อสม.เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภค สู่นักวิทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
36
การอบรมฟื้นฟูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการรักษาการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.
37
การอบรมฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษ
38
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
39
พัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและการตรวจสอบเวชรเบียน สำหรับข้อมูลผู้ป่วยนอก
40
อบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๒