สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ CFO ระดับเครือข่ายหน่วยบริการ วันที่ 4 เมษายน 2562
2
ประชุมการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ E-form วันที่ 27 กพ 62
3
ประชุมการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ E-form วันที่ 26 กพ 62
4
การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 13 กพ 62
5
การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 12 กพ 62
6
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
7
ประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
8
เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ข้อมูลคลังข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์ HDC และ Data Exchange
9
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน IP/OP
10
อบรมทางไกล VDO conference ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒
11
ขอเชิญร่วมประชุมบูรณาการจัดทำทะเบียนพื้นที่บริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมมุทิตาจิต (นารดา นามวงศ์ รพ.อุทุมพรพิสัยและเกษร ลาภูตะมะ รพ.สต.เมืองหลาง อ.ห้วยทับทัน)
12
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนธำรงศักยภาพพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
13
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561
14
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ และสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
15
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑
16
ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.สุรินทร์
17
ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๑
18
รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
19
รุ่นที่ 4 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
20
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
21
รุ่นที่ 2 (HIM-PRO) วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
22
รุ่นที่ 2(JHCIS) วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
23
รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
24
รุ่นที่ 5 วันที่ 27 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
25
รุ่นที่ 4 วันที่ 26 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
26
รุ่นที่ 3 วันที่ 25 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
27
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
28
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
29
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
30
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2561
31
ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
32
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑
33
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน IP/OP
34
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
35
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
36
ร่วมกิจกรรม โครงการ วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
37
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
38
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 2 (20-21 กย 2560 )
39
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและบันทึกเวชระเบียน รุ่นที่ 1 (18-19 กย 2560 )
40
การใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2560