สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา mobile app ด้วย flutter
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 3
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 2
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์ รุ่นที่ 1
5
ประชุมคณะกรรมการ MCH Board จังหวัดศรีสะเกษ
6
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ NCD/ศูนย์เด็ก (รุ่นที่ 2)
7
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ NCD/ศูนย์เด็ก (รุ่นที่ 1)
8
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำ ป้องกันมารดาเสียชีวิต
10
อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันหน่วยงานจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์และการสำรองข้อมูล
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) หน่วยบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓
12
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) หน่วยบริการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๓
13
ขอเชิญประชุมชี้แจงการรับส่งคุณภาพข้อมูลและคืนข้อมูลให้บริการตามรายการ Fee Schedule (รุ่นที่๒) วันที่ 20 ต.ค. 63
14
ขอเชิญประชุมชี้แจงการรับส่งคุณภาพข้อมูลและคืนข้อมูลให้บริการตามรายการ Fee Schedule (รุ่นที่๑) วันที่ 19 ต.ค. 63
15
ขอเชิญประชุมอบรมบุคลากรทางการแพทย์หลักสูตรการใช้กัญชารักษาทางการแพทย์แผนไทย
16
เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลงานปี ๒๕๖๓ ร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ
17
ประชุมเพื่อจัดทำทะเบียนและคุ้มครองพื้นที่บริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ครั้งที่ ๑
18
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการฝากครรภ์
19
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓
20
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรสาธารณสุข ด้านวิชาการ การแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563
21
ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
22
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ. และ สสอ เข้าร่วมประชุม
23
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น ๓ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
24
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น ๒ วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓
25
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่น ๑ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครือข่ายหน่วยบริการระดับหมู่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ
27
อบรมทางไกลฯ เรื่อง หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาผสมอยู่ (ตำรับทำลายพระสุเมรุ)
28
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน Financial Rapid Response Team (FRRT) วันที่ ๒๓-๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓
29
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓)
30
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว
31
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ๓ กองทุน
32
ขอเชิญประชุมเครือข่ายปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รุ่นที่ 2(5 มีนาคม 2563)
33
ขอเชิญประชุมเครือข่ายปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รุ่นที่ 1(4 มีนาคม 2563)
34
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุน COACHER กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2563 (รุ่นที่ 2)
35
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุน COACHER กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2563 (รุ่นที่ 1)
36
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การตรวจสอบเวชระเบียนโดยใช้โปรแกรม MRA ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
37
ประชุมเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาต้นทุนและแผนธุรกิจการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
38
อบรมทางไกลสำหรับเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย เรื่อง หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาผสมอยู่(ตำรับศุขไสยาศน์)
39
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
40
การนำเสนอประกวดพื้นที่ดีเด่นระดับจังหวัด