สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งและสาธิตการใช้งานระบบคิวบริการผู้ป่วย
2
กิจกรรมคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน(ใส่เสื้อโทนสีเหลือง)
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Financial Rapid Response Team วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
4
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application
5
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ CFO ระดับเครือข่ายหน่วยบริการ วันที่ 4 เมษายน 2562
6
ประชุมการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ E-form วันที่ 27 กพ 62
7
ประชุมการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ E-form วันที่ 26 กพ 62
8
การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 13 กพ 62
9
การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 12 กพ 62
10
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
11
ประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
12
เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ข้อมูลคลังข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์ HDC และ Data Exchange
13
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน IP/OP
14
อบรมทางไกล VDO conference ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒
15
ขอเชิญร่วมประชุมบูรณาการจัดทำทะเบียนพื้นที่บริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษ และร่วมมุทิตาจิต (นารดา นามวงศ์ รพ.อุทุมพรพิสัยและเกษร ลาภูตะมะ รพ.สต.เมืองหลาง อ.ห้วยทับทัน)
16
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนธำรงศักยภาพพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
17
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561
18
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษ และสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
19
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑
20
ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.สุรินทร์
21
ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๑
22
รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
23
รุ่นที่ 4 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
24
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
25
รุ่นที่ 2 (HIM-PRO) วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
26
รุ่นที่ 2(JHCIS) วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
27
รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
28
รุ่นที่ 5 วันที่ 27 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
29
รุ่นที่ 4 วันที่ 26 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
30
รุ่นที่ 3 วันที่ 25 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
31
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
32
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เม.ย 61 ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
33
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
34
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Receive Claim Manager for HIMPRO 2561
35
ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
36
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑
37
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน IP/OP
38
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
39
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
40
ร่วมกิจกรรม โครงการ วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ