สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการลงทะเบียน

ลำดับที่
หัวข้อการอบรม
1
ประชุมสรุปผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
2
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและเวชระเบียน 14-15 มิย 2560
4
อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดหัตถการ
5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ โดยกระบวนการ DHML
6
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
7
อบรมโครงการขับเคลื่อน อสม.เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภค สู่นักวิทย์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
8
การอบรมฟื้นฟูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการรักษาการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.
9
การอบรมฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยจังหวัดศรีสะเกษ
10
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
11
พัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและการตรวจสอบเวชรเบียน สำหรับข้อมูลผู้ป่วยนอก
12
อบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๒
13
อบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ ๑
14
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
15
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย (Teleconference) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
16
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี ๒๕๖๐
17
ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเวช ปฏิบัติแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
18
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
19
แจ้งรายชื่อจิตอาสารวมพลคนแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20
ประชุมเครือข่ายหมอพื้นบ้านและการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐
21
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มค 60
22
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มค 60
23
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฎิบัติแผนไทย (Teleconference)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
24
อบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย (Teleconference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
25
แจ้งรายชื่อจิตอาสารวมพลคนแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
26
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560 ระดับจังหวัด
27
โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย (Teleconference) ครั้งที่ ๑๑
28
โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพที่คัดกรองผู้ป่วยเข้าตรวจห้องตรวจแพทย์แผนไทย
29
ขอเชิญประชุมชี้แจงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
30
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
31
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
32
การอบรมเชิงปฏิบัติการเวชกรรมไทยสำหรับแพทย์แผนไทย หลักสูตร ๕ วัน
33
อบรมทางไกล(Teleconference) แพทย์แผนไทย เรื่ิอง ทฤษฎีแพทย์แผนไทยว่าด้วยลมตะกัง และการตรวจวินิจฉัย, แนวทางการรักษาด้วยยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลัก, การดูแลสุขภาพ
34
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
35
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์แผนไทย จังหวัดศรีสะเกษ
36
อบรมหลักสูตร “การดูแลสุขภาพผู้ป่วย,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (ติดเตียง) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน”สำหรับทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)
37
อบรมทางไกล(Teleconference) แพทย์แผนไทย เรื่ิอง กระบวนการวินิจฉัยโรคไข้เส้นและการตั้งยารักษา
38
อบรมทางไกล(Teleconference) แพทย์แผนไทย เรื่ิอง กระบวนการวินิจฉัยโรคลมผู้สูงอายุและการตั้งยารักษา
39
อบรมทางไกล(Teleconference) แพทย์แผนไทย เรื่ิอง การวินิจฉัยลมทั่วไปและการตั้งยารักษา
40
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย สปสช. ปี ๒๕๕๘