สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมคณะกรรมการ MCH ิBoard
รายละเอียด
:

 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  7 เมษายน 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ทนง *** นพ.สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 29 มีนาคม 2566
2 นาง ปิยะพร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 29 มีนาคม 2566
3 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 29 มีนาคม 2566
4 นาย ศรีไพร *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 29 มีนาคม 2566
5 นางสาว รุ่งขวัญ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 29 มีนาคม 2566
6 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 29 มีนาคม 2566
7 นางสาว ปรียาภรณ์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 29 มีนาคม 2566
8 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 29 มีนาคม 2566
9 นาง วิภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 29 มีนาคม 2566
10 นาง จินดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 29 มีนาคม 2566
11 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 29 มีนาคม 2566
12 นาง รุ่งฤดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กู่  ปรางค์กู่ 29 มีนาคม 2566
13 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 29 มีนาคม 2566
14 นาง สุภาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 29 มีนาคม 2566
15 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 29 มีนาคม 2566
16 นาง คณัญญา *** พยาบาลสิชาชีพชำนาญ รพ.วังหิน  วังหิน 29 มีนาคม 2566
17 นาง สุธาทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 29 มีนาคม 2566
18 นาง ณัฐภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 29 มีนาคม 2566
19 นางสาว ปรียาภรณ์ *** สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 31 มีนาคม 2566
20 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 31 มีนาคม 2566
21 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 31 มีนาคม 2566
22 นาง ชิษณุพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 31 มีนาคม 2566
23 นาง เพชรรุ่ง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 31 มีนาคม 2566
24 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 31 มีนาคม 2566
25 นาง สมไสว *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 31 มีนาคม 2566
26 นาง สุธาสินีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 01 เมษายน 2566
27 นางสาว จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 01 เมษายน 2566
28 นาง ธัญภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 03 เมษายน 2566
29 นาย สมพาน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ . กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 03 เมษายน 2566
30 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 03 เมษายน 2566
31 นาง กชกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 เมษายน 2566
32 นาง จิรภิญญานันท์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 เมษายน 2566
33 นาง กัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เบญจลักษ์ 03 เมษายน 2566
34 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 03 เมษายน 2566
35 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ LR รพ.วังหิน  วังหิน 03 เมษายน 2566
36 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 03 เมษายน 2566
37 นาง กชภัส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ พยุห์  พยุห์ 03 เมษายน 2566
38 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 03 เมษายน 2566
39 นาง ปภังกร *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 03 เมษายน 2566
40 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 03 เมษายน 2566
41 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 03 เมษายน 2566
42 นาย วันชัย *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 03 เมษายน 2566
43 นาง สุนิสา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 03 เมษายน 2566
44 นางสาว ศกุนตลา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 04 เมษายน 2566
45 นางสาว ปิยะพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 เมษายน 2566
46 นาง นางสุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 เมษายน 2566
47 นาย ศิริชัย *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 เมษายน 2566
48 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 05 เมษายน 2566
49 นางสาว สมรศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 05 เมษายน 2566
50 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 05 เมษายน 2566
51 นาง เกษร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ ราษีไศล  ราษไศล 05 เมษายน 2566
52 นางสาว ณิรินทร์รดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 เมษายน 2566
53 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 05 เมษายน 2566
54 นาง กลิ่นสุคนธ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พยุห์  พยุห์ 05 เมษายน 2566
55 นางสาว รัชดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 05 เมษายน 2566
56 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 05 เมษายน 2566
57 นาง อรอุมา *** จะ.สาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 05 เมษายน 2566
58 นาง คำแพง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 เมษายน 2566
59 นาง วรพรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังหิน  วังหิน 05 เมษายน 2566
60 นางสาว นราธร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 05 เมษายน 2566
61 นาย ว่าที่ร้อยตรีเกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 05 เมษายน 2566
62 นาง นีรนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไไศล  ราษไศล 05 เมษายน 2566
63 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 05 เมษายน 2566
64 นาง ทิฐินันท์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 เมษายน 2566
65 นาง เกศิณีนารถ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 เมษายน 2566
66 นาง สนธยา *** พยาบาลวิชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
67 นาง จิรภิญญานันท์ *** พยาบาลวิชาชีชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 07 เมษายน 2566
68 นางสาว วิจิตรา *** นักวิชาการ​สาธารณสุข​ สสอ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 เมษายน 2566
69 นางสาว ดาราวดี *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
70 นาย ศรนรินทร์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
71 นางสาว ปรางค์เพชร *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
72 นางสาว นัฐนภา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 07 เมษายน 2566
73 นางสาว อิศราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศิลาลาด  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
74 นาง สุวรรณศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
75 นาง จรินญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
76 นาง กิ่งกาญจน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 เมษายน 2566
77 นาง ชุติกาญจน์ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 เมษายน 2566