สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด
รายละเอียด
:

 การประชุมคณะกรรมการ MCH Board
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  24 สิงหาคม 2565
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ทนง *** นพ.สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
2 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
3 นาง นวลอนงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
4 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ห้องคลอด  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
5 นาย วันชัย *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
6 นาง สถาพร *** นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
7 นาง ชมภูนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
8 นาง อัจฉรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
9 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
10 นาง จันทรัสม์ *** พว.ชำนาญการ คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2565
11 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 สิงหาคม 2565
12 นางสาว กษิตา *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2565
13 นาง สนธยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยสูติกรรม  เมืองศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2565
14 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  เมืองศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2565
15 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 22 สิงหาคม 2565
16 นางสาว สมรศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2565
17 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2565
18 นาง ณัฐภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  บึงบูรพ์ 22 สิงหาคม 2565
19 นาง สุธาทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 22 สิงหาคม 2565
20 นาง จินดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2565
21 นางสาว กุลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ห้องคลอด  เบญจลักษ์ 22 สิงหาคม 2565
22 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2565
23 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 22 สิงหาคม 2565
24 นาง สมไสว *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 22 สิงหาคม 2565
25 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 สิงหาคม 2565
26 นาง ปภังกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 22 สิงหาคม 2565
27 นางสาว ปรียาภรณ์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2565
28 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2565
29 นาง ปิยะพร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2565
30 นางสาว ลฎาภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2565
31 นาย ศรนรินทร์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2565
32 นาง ทิพธัญญา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2565
33 นางสาว ดาราวดี *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2565
34 นาง วรรธนวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 สิงหาคม 2565
35 นางสาว จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 23 สิงหาคม 2565
36 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 23 สิงหาคม 2565
37 นางสาว ดวงใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 23 สิงหาคม 2565
38 นาง จิตตรากรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 23 สิงหาคม 2565
39 นาง จิตตรากรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 23 สิงหาคม 2565
40 นาง สุภาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 23 สิงหาคม 2565
41 นาง อุษณีย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2565
42 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 23 สิงหาคม 2565
43 นาง ศิลธรรม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 23 สิงหาคม 2565
44 นาง บุณณดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 23 สิงหาคม 2565
45 นางสาว ภัทรพร *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 สิงหาคม 2565
46 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 23 สิงหาคม 2565
47 นาย จตุพร *** นาย แพทย์ชำนาญการ รพ อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 23 สิงหาคม 2565
48 นาง ทิฐิ​นันท์​ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 สิงหาคม 2565
49 นาง นีรนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 23 สิงหาคม 2565
50 นาย จตุพร *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 23 สิงหาคม 2565
51 นาง สุภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 23 สิงหาคม 2565
52 นาง จุรีรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.วังหิน  วังหิน 23 สิงหาคม 2565
53 นางสาว พชรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยุห์  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2565
54 นาง สุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.  ไพรบึง 23 สิงหาคม 2565
55 นางสาว นิตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 24 สิงหาคม 2565