สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 1
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
จัดโดยโซน 1 รพ. ศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
การประชุมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ผรช.งาน ANC ของ รพ./สสอ./รพ.สต.(ใน,นอกสังกัด,ศูนย์บริการสุขภาพ ทุกแห่ง)
โปรดลงทะเบียนให้ตรงตามรุ่นที่กำหนด
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มิย 2566
ที่เข้าประชุมประกอบด้วย อำเภอ เมือง วังหิน พยุห์ กันทรารมย์ โนนคูณ น้ำเกลี้ยง ยางชุมน้อย ศรีรัตนะ ไพรบึง

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  14 มิถุนายน 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง จริยาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คอนกาม  ยางชุมน้อย 16 พฤษภาคม 2566
2 นางสาว พิมพ์ลภัส *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนคูณ  ยางชุมน้อย 16 พฤษภาคม 2566
3 นาง จันทร์เพ็ญ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหัวช้าง  กันทรารมย์ 16 พฤษภาคม 2566
4 นาง กันตินันท์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.เหล่ากวาง  โนนคูณ 16 พฤษภาคม 2566
5 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 16 พฤษภาคม 2566
6 นาง วัชริยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จอมบึง ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 16 พฤษภาคม 2566
7 นางสาว ระพีพัฒน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านผักขะ  ยางชุมน้อย 16 พฤษภาคม 2566
8 นาง วัชริยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จอมบึง  ยางชุมน้อย 16 พฤษภาคม 2566
9 นางสาว จตุพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต.สร้างเหล่า  กันทรารมย์ 16 พฤษภาคม 2566
10 นาง ขนิษฐา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีโนนงาม  ศรีรัตนะ 16 พฤษภาคม 2566
11 นาง สมปอง *** พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์  พยุห์ 16 พฤษภาคม 2566
12 นางสาว นุชจรินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ยางชุมใหญ่  ยางชุมน้อย 16 พฤษภาคม 2566
13 นาง สมใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ยางชุมใหญ่  ยางชุมน้อย 16 พฤษภาคม 2566
14 นางสาว ประภัสสร *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองค้า  พยุห์ 16 พฤษภาคม 2566
15 นาง วลัยพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านโคน  ศรีรัตนะ 16 พฤษภาคม 2566
16 นาง รุ่งนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านโคน  ศรีรัตนะ 16 พฤษภาคม 2566
17 นางสาว ทรรศพร *** พยาบาลวิชำนาญการ รพสตบ้านก้านเหลือง  เมืองศรีสะเกษ 16 พฤษภาคม 2566
18 นางสาว กานต์ชนก *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต.ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 16 พฤษภาคม 2566
19 นาง อมรรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต กุดเมืองฮาม  ยางชุมน้อย 16 พฤษภาคม 2566
20 นางสาว มัทนา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านศรีพะเนา  ศรีรัตนะ 17 พฤษภาคม 2566
21 นาง ณัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตองปิด  น้ำเกลี้ยง 17 พฤษภาคม 2566
22 นาง กรวิการ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง  พยุห์ 17 พฤษภาคม 2566
23 นาง ธนภร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 18 พฤษภาคม 2566
24 นาง นางสุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 18 พฤษภาคม 2566
25 นางสาว กุสุมา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอารี  ไพรบึง 18 พฤษภาคม 2566
26 นาง นัยนา *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต.บ้านปราสาทเยอเหนือ  ไพรบึง 18 พฤษภาคม 2566
27 นาง กัญญาพัชญ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แก่น  ไพรบึง 18 พฤษภาคม 2566
28 นาง คณัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 18 พฤษภาคม 2566
29 นาง เอมอร *** พว.ชำนาญการ รพ.สต.บุสูง  วังหิน 18 พฤษภาคม 2566
30 นางสาว อัมพิกา *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์  ไพรบึง 19 พฤษภาคม 2566
31 นาง ทรงศิริ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนยาง  เมืองศรีสะเกษ 19 พฤษภาคม 2566
32 นาง ทรงศิริ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนยาง  วังหิน 19 พฤษภาคม 2566
33 นางสาว มาฆมาศ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง  เมืองศรีสะเกษ 21 พฤษภาคม 2566
34 นางสาว ยุพาวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านแทง  เมืองศรีสะเกษ 21 พฤษภาคม 2566
35 นาง ศิริพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนสว่าง  พยุห์ 22 พฤษภาคม 2566
36 นางสาว ณัฐิยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านจะกอง  ศรีรัตนะ 23 พฤษภาคม 2566
37 นาง ณัฐปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบัว ต.หนองบัว  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
38 นาง จันทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านกอก  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
39 นางสาว กุลนัฐ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.เมืองน้อย  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
40 นาง อมรฤทธิ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านทุ่งมุ่ง  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
41 นางสาว เสาวณิต *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านคูบ ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  น้ำเกลี้ยง 26 พฤษภาคม 2566
42 นางสาว เสาวณิต *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านคูบ ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  น้ำเกลี้ยง 26 พฤษภาคม 2566
43 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 26 พฤษภาคม 2566
44 นางสาว สายรุ้ง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พิงพวย  ศรีรัตนะ 26 พฤษภาคม 2566
45 นางสาว พรพิมล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
46 นางสาว ชบาไพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
47 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
48 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 26 พฤษภาคม 2566
49 นาง รุ่งนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล  โนนคูณ 26 พฤษภาคม 2566
50 นาง ศิริลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล  โนนคูณ 26 พฤษภาคม 2566
51 นาง ณัฐปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบัว  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
52 นาง กรณิการ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านโนนงาม  น้ำเกลี้ยง 26 พฤษภาคม 2566
53 นางสาว ณัฐปภัสร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 26 พฤษภาคม 2566
54 นาง วราพัณณ์ *** พญาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดู่ อำเภอกันทรารมย์  กันทรารมย์ 26 พฤษภาคม 2566
55 นางสาว สุลีรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กระแซง  พยุห์ 27 พฤษภาคม 2566
56 นาง กลิ่นสุคนธ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พยุห์  พยุห์ 29 พฤษภาคม 2566
57 นาง นริศรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองแวง  เมืองศรีสะเกษ 29 พฤษภาคม 2566
58 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 29 พฤษภาคม 2566
59 นาง วนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านหนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 29 พฤษภาคม 2566
60 นาง เชาวณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ตะดอบ  เมืองศรีสะเกษ 29 พฤษภาคม 2566
61 นาง อัญชลี *** พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ รพสต.บ้านโนนแกด  เมืองศรีสะเกษ 29 พฤษภาคม 2566
62 นางสาว วัลญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต น้ำคำ  เมืองศรีสะเกษ 29 พฤษภาคม 2566
63 นาย เกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 29 พฤษภาคม 2566
64 นาง นิสา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว  เมืองศรีสะเกษ 29 พฤษภาคม 2566
65 นางสาว สาริศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จาน  กันทรารมย์ 30 พฤษภาคม 2566
66 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 30 พฤษภาคม 2566
67 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
68 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
69 นาง วฤษาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
70 นาง นภาวรรณ์ *** พยายาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 30 พฤษภาคม 2566
71 นาง จันทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองครกใต้  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
72 นางสาว ษารินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเหล่าเสน  โนนคูณ 31 พฤษภาคม 2566
73 นาง นวลลออง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโคกสะอาด  โนนคูณ 31 พฤษภาคม 2566
74 นาง สุกัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองกุง  โนนคูณ 31 พฤษภาคม 2566
75 นาง สุพิชฌาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านหนองมะเกลือ  โนนคูณ 31 พฤษภาคม 2566
76 นาง เสาวณีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านโนนค้อ  โนนคูณ 31 พฤษภาคม 2566
77 นาง กมลลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหัวเหล่า  โนนคูณ 31 พฤษภาคม 2566
78 นาง ประมวล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บกขี้ยาง  กันทรารมย์ 31 พฤษภาคม 2566
79 นาง ศิริลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.วังหิน  วังหิน 01 มิถุนายน 2566
80 นาง เกตุสะนีนาฏ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต ทุ่งสว่าง  วังหิน 01 มิถุนายน 2566
81 นาง ศิริยุพา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านกันตรวจ  ไพรบึง 08 มิถุนายน 2566
82 นางสาว พรสินี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านทุ่ม  ไพรบึง 08 มิถุนายน 2566
83 นางสาว วรดาภา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านพะแวะ  ไพรบึง 08 มิถุนายน 2566
84 นาง นาตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 12 มิถุนายน 2566
85 นาง ภิญญลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง  โนนคูณ 12 มิถุนายน 2566
86 นางสาว จินตนากร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านละเอาะ  น้ำเกลี้ยง 12 มิถุนายน 2566
87 นาง สถาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต,บ้สนสร้างเรือง  เมืองศรีสะเกษ 12 มิถุนายน 2566
88 นางสาว กาญจนี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 12 มิถุนายน 2566
89 นางสาว ทิพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านผึ้ง ตำบลทาม  กันทรารมย์ 12 มิถุนายน 2566
90 นาง นางสิริยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านละทาย  กันทรารมย์ 13 มิถุนายน 2566
91 นางสาว นางสาวธนัญชกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 13 มิถุนายน 2566
92 นาง แพรวนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีสำราญ  วังหิน 13 มิถุนายน 2566
93 นางสาว กัญญารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านศรีพะเนา  ศรีรัตนะ 13 มิถุนายน 2566
94 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองคู  เมืองศรีสะเกษ 14 มิถุนายน 2566
95 นาง นริศรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองแวว  เมืองศรีสะเกษ 21 กรกฎาคม 2566
96 นาง วนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2566
97 นางสาว สาวิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์  เมืองศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2566
98 นาง วรรณภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 24 กรกฎาคม 2566