สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  17 สิงหาคม 2565
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง วนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านการส่งเสริมพัฒนา สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2565
2 นาง นวลอนงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2565
3 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2565
4 นาง โสพิน *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2565
5 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 15 สิงหาคม 2565
6 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 15 สิงหาคม 2565
7 นาง ไขนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 15 สิงหาคม 2565
8 นาย สุทธิศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 15 สิงหาคม 2565
9 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2565
10 นาง นางคณัญญา *** พยาบาลสิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 15 สิงหาคม 2565
11 นาง ศุภลักษ์ *** นักวสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2565
12 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2565
13 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2565
14 นาง ปญาณิศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2565
15 นางสาว พญ.ภัทรพร *** สูติแพทย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2565
16 นาง สุพรรณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2565
17 นางสาว นิตยา *** นักวิชาการ​สาธารณสุข​ปฏิบัติการ​ สสอ.  ภูสิงห์ 16 สิงหาคม 2565
18 นางสาว ศิวพร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 16 สิงหาคม 2565
19 นางสาว อุทัยวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2565
20 นาง ญาณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 16 สิงหาคม 2565
21 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 16 สิงหาคม 2565
22 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำชาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 16 สิงหาคม 2565
23 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 16 สิงหาคม 2565
24 นาง รจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 16 สิงหาคม 2565
25 นาง นีรนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 16 สิงหาคม 2565
26 นางสาว จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 16 สิงหาคม 2565
27 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 16 สิงหาคม 2565
28 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 สิงหาคม 2565
29 นาง สมจิต *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดม่วง  ศิลาลาด 16 สิงหาคม 2565
30 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล  โนนคูณ 16 สิงหาคม 2565
31 นาง สุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 16 สิงหาคม 2565
32 นาง กัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 16 สิงหาคม 2565
33 นางสาว สุนิสา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 16 สิงหาคม 2565
34 นางสาว ขวัญทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 16 สิงหาคม 2565
35 นาง จันทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 16 สิงหาคม 2565
36 นาย เกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 16 สิงหาคม 2565
37 นาง ชุติกาญจน์ *** สูติแพทย์ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 16 สิงหาคม 2565
38 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิฃาฃีพฃำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 16 สิงหาคม 2565
39 นาง ศรีอุบล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 16 สิงหาคม 2565
40 นาง ลฎาภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2565
41 นาง วฤษาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ANC)  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2565
42 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ANC)  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2565
43 นางสาว ชนนภัทร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ANC)  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2565
44 นาง ปิยะพร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2565
45 นาง นันทพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 26 พฤษภาคม 2566
46 นาง นันทพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 29 พฤษภาคม 2566
47 นาง นางนฤมล *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 29 พฤษภาคม 2566