สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม
รายละเอียด
:

  กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม อาคารส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  11 พฤษภาคม 2565
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย สุเพียร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขุขันธ์ 03 พฤษภาคม 2565
2 นาง สุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ไพรบึง 05 พฤษภาคม 2565
3 นาง สุพัส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปราสาทเยอเหนือ  ไพรบึง 05 พฤษภาคม 2565
4 นาง สุธาทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 05 พฤษภาคม 2565
5 นาย เกียรติพล *** เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 05 พฤษภาคม 2565
6 นาง นันทพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 05 พฤษภาคม 2565
7 นาง ศุภมาส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 06 พฤษภาคม 2565
8 นาง ธัญาณิช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองค้า  พยุห์ 06 พฤษภาคม 2565
9 นาง ธัญาณิช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองค้า  พยุห์ 06 พฤษภาคม 2565
10 นางสาว สุนิสา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 พฤษภาคม 2565
11 นางสาว อุษณา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 พฤษภาคม 2565
12 นางสาว นัฐนภา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 พฤษภาคม 2565
13 นาง ญาณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
14 นางสาว รวีวรรณ *** แพทย์แผนไทย รพ.สต.ดู่  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
15 นาง อุษณีย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 พฤษภาคม 2565
16 นาง ธนิฏฐา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.อีเซ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 พฤษภาคม 2565
17 นาง อรุณจิตต์ *** พบ.ชำนาญการ รพสต..ผักขะ  ยางชุมน้อย 06 พฤษภาคม 2565
18 นางสาว กํญญา *** ผู้ช่วยเหลือทางการพยาบาล รพสต..ผักขะ  ยางชุมน้อย 06 พฤษภาคม 2565
19 นาง รัตนากร *** พบ.ชำนาญการ สสอ..ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 พฤษภาคม 2565
20 นางสาว ชนาทิพย์ *** จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.โนนงาม  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
21 นาง สมจิตร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดม่วง  ศิลาลาด 06 พฤษภาคม 2565
22 นาย สุรชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 พฤษภาคม 2565
23 นางสาว นราวดี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
24 นางสาว โชติกานต์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ภูเงิน  กันทรลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
25 นาง อัญชลี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนแกด  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
26 นาง ปราณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ละลม  ภูสิงห์ 06 พฤษภาคม 2565
27 นาง สุพันธนิดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
28 นาง ประพัสสร *** แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
29 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 พฤษภาคม 2565
30 นางสาว สุรีย์ภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ ราษีไศล  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
31 นาง ตะวันฉาย *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 พฤษภาคม 2565
32 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหว้า  เบญจลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
33 นาง พรพัฒน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พราน  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
34 นาง กิ่งกาญจน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 พฤษภาคม 2565
35 นางสาว โชติกานต์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านภูเงิน  กันทรลักษ์ 08 พฤษภาคม 2565
36 นาง ธนิฏฐา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีเซ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 08 พฤษภาคม 2565
37 นาง พัชนี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 09 พฤษภาคม 2565
38 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนผึ้ง  กันทรารมย์ 09 พฤษภาคม 2565
39 นาง ปัญจรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  กันทรารมย์ 09 พฤษภาคม 2565
40 นางสาว ปริญญาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 09 พฤษภาคม 2565
41 นาง อรอุมา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 09 พฤษภาคม 2565
42 นาง จินตนากร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ละเอาะ  น้ำเกลี้ยง 09 พฤษภาคม 2565
43 นาง ศุภมาส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 09 พฤษภาคม 2565
44 นาง วรพรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังหิน  วังหิน 09 พฤษภาคม 2565
45 นาง ทานตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 09 พฤษภาคม 2565
46 นางสาว สมพิน *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 09 พฤษภาคม 2565
47 นาง สมพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จานแสนไชย  ห้วยทับทัน 09 พฤษภาคม 2565
48 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 09 พฤษภาคม 2565
49 นาย สุทธิศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 09 พฤษภาคม 2565
50 นาย เอื้ออังกูร *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ดู่  ปรางค์กู่ 09 พฤษภาคม 2565
51 นางสาว สายชล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2565
52 นางสาว ศิริพร *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2565
53 นางสาว นวรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ทุ่งรวงทอง  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2565
54 นางสาว สายชล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2565
55 นางสาว นวรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2565
56 นางสาว ประภาศิริ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 09 พฤษภาคม 2565
57 นางสาว อิศราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 10 พฤษภาคม 2565
58 นางสาว จันทนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปรือคัน  ขุขันธ์ 10 พฤษภาคม 2565
59 นางสาว จันทนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก  ขุขันธ์ 10 พฤษภาคม 2565
60 นาง ธิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 10 พฤษภาคม 2565