สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ทบทวน วิเคราะห์หาสาเตุการตายมารดา
รายละเอียด
:

 ทบทวน วิเคราะห์หาสาเตุการตายมารดา ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  9 สิงหาคม 2565
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ทนง *** นพ.สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2565
2 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ห้องคลอด  เมืองศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2565
3 นาย วันชัย *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2565
4 นาง จินดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  เมืองศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2565
5 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  เมืองศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2565
6 นางสาว ปรียาภรณ์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 29 กรกฎาคม 2565
7 นาง ปภังกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 31 กรกฎาคม 2565
8 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 01 สิงหาคม 2565
9 นางสาว รังศิมา *** สูติแพทย์ รพ ราษีไศล  ราษไศล 04 สิงหาคม 2565
10 นาง เกษร *** พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด  ราษไศล 04 สิงหาคม 2565
11 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 04 สิงหาคม 2565
12 นาง ณัฐภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  บึงบูรพ์ 04 สิงหาคม 2565
13 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 04 สิงหาคม 2565
14 นางสาว สุชาวดี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 04 สิงหาคม 2565
15 นาย จตุพร *** นายแพทย์​ชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 04 สิงหาคม 2565
16 นางสาว สุภาภรณ์​ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุทุมพร​พิสัย  เมืองศรีสะเกษ 04 สิงหาคม 2565
17 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 สิงหาคม 2565
18 นาง สุภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 05 สิงหาคม 2565
19 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 05 สิงหาคม 2565
20 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 05 สิงหาคม 2565
21 นาง สุภาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 05 สิงหาคม 2565
22 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 05 สิงหาคม 2565
23 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล  โนนคูณ 05 สิงหาคม 2565
24 นาง ศิลธรรม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 05 สิงหาคม 2565
25 นาง สุธาสินีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 05 สิงหาคม 2565
26 นางสาว ปรียาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  เมืองศรีสะเกษ 05 สิงหาคม 2565
27 นาง อุไรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 05 สิงหาคม 2565
28 นาง ไขนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 05 สิงหาคม 2565
29 นาง วัธนี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 05 สิงหาคม 2565
30 นางสาว วทัศมล *** สูติแพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 05 สิงหาคม 2565
31 นาง สมไสว *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  เมืองศรีสะเกษ 05 สิงหาคม 2565
32 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 สิงหาคม 2565
33 นาง ชุติกาญจน์ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 สิงหาคม 2565
34 นางสาว สมรศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 สิงหาคม 2565
35 นางสาว ภัทรพร *** สูติแพทย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 07 สิงหาคม 2565
36 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2565
37 นางสาว ปรางค์เพชร *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2565
38 นาง ลฎาภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2565
39 นาง โสพิน *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2565
40 นาย ศรนรินทร์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2565
41 นาง อัจฉรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 08 สิงหาคม 2565
42 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 08 สิงหาคม 2565
43 นาง วิลัยวรรณ *** พยบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ชัย  อุทุมพรพิสัย 08 สิงหาคม 2565