สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  10 พฤษภาคม 2565
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว ลักขณา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 29 เมษายน 2565
2 นางสาว ระพีพัฒน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ผักขะ  ยางชุมน้อย 29 เมษายน 2565
3 นาง สิริยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ละทาย  กันทรารมย์ 29 เมษายน 2565
4 นาง ปุญญารัศมิ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ผักแพว  กันทรารมย์ 29 เมษายน 2565
5 นางสาว วรดาภา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.พะแวะ  ไพรบึง 29 เมษายน 2565
6 นาง ดุษฎี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง  ไพรบึง 02 พฤษภาคม 2565
7 นางสาว วิกานดา *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 02 พฤษภาคม 2565
8 นางสาว พนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกโพน  ขุขันธ์ 02 พฤษภาคม 2565
9 นาย เมธี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกเพชร  ขุขันธ์ 02 พฤษภาคม 2565
10 นางสาว ศิวพร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 02 พฤษภาคม 2565
11 นาง พชรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัวหุ่ง  ราษไศล 03 พฤษภาคม 2565
12 นางสาว รวีวรรณ *** แพทย์แผนไทย รพ.สต.ดู่  ราษไศล 03 พฤษภาคม 2565
13 นาง รินทร์ดา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ม่วง  บึงบูรพ์ 03 พฤษภาคม 2565
14 นาง ลักษมี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 03 พฤษภาคม 2565
15 นางสาว มะลิวัลย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านแดง  เบญจลักษ์ 03 พฤษภาคม 2565
16 นางสาว ประภาพร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 03 พฤษภาคม 2565
17 นาง จริยาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 04 พฤษภาคม 2565
18 นางสาว ธนาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.วังหิน  วังหิน 05 พฤษภาคม 2565
19 นาง ประครอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กุง  ศิลาลาด 05 พฤษภาคม 2565
20 นางสาว อสมาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู  อุทุมพรพิสัย 05 พฤษภาคม 2565
21 นาย ปารเมศ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านนาตราว  ภูสิงห์ 05 พฤษภาคม 2565
22 นาง สุพิชฌาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองมะเกลือ  โนนคูณ 05 พฤษภาคม 2565
23 นาง กาญจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.โดนเอาว์  กันทรลักษ์ 05 พฤษภาคม 2565
24 นาง โสภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.แก  กันทรลักษ์ 05 พฤษภาคม 2565
25 นาย ณัฏฐชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 พฤษภาคม 2565
26 นาง วรรณภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 05 พฤษภาคม 2565
27 นางสาว นิภาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  เมืองศรีสะเกษ 05 พฤษภาคม 2565
28 นางสาว ธารทิพย์ *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 05 พฤษภาคม 2565
29 นาง อุทัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตาโกน  เมืองจันทร์ 05 พฤษภาคม 2565
30 นาง สุชีรา *** พยาบาลสิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 05 พฤษภาคม 2565
31 นาง ตะวันฉาย *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 05 พฤษภาคม 2565
32 นาง สุวีนา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนหนองหว้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 พฤษภาคม 2565
33 นาย ประมวล *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ห่องน้อย  ห้วยทับทัน 06 พฤษภาคม 2565
34 นางสาว ชนาทิพย์ *** จะ.ทันตสาธารณสุขชำนทญงาน รพ.สต.โนนงาม  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
35 นาง สำราญใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เขิน  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
36 นาง รจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เทศบาล  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
37 นางสาว พรทิพย์ *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โนนสว่าง  พยุห์ 06 พฤษภาคม 2565
38 นางสาว เจนจิรา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กู่  ปรางค์กู่ 06 พฤษภาคม 2565
39 นาย ไสว *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ดอนหลี่  ปรางค์กู่ 06 พฤษภาคม 2565
40 นาง นิภาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
41 นางสาว กิติวรรณ *** พว.ชำนาญการพิเศษ Pcu2  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
42 นาง ปิรัชฎา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านหนองครก  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
43 นาย ธนวรรธน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 06 พฤษภาคม 2565
44 นาง สายสมร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านกันตรวจ ต.ห้วยจันทร์  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
45 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
46 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
47 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
48 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
49 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
50 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
51 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
52 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
53 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
54 นางสาว บูรณ์ฉาย *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 พฤษภาคม 2565
55 นางสาว เสาวนีย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา  เบญจลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
56 นางสาว ทัศนีย์ *** จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 06 พฤษภาคม 2565
57 นางสาว ปุณยภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
58 นาง นีรนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ราษีไศล  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
59 นาง ปัณฑารีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม.ห้วยเหนือ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
60 นางสาว อภิญญา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.พยุห์  พยุห์ 09 พฤษภาคม 2565
61 นางสาว ณณภร *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.พยุห์  พยุห์ 09 พฤษภาคม 2565
62 นางสาว สุดาวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 09 พฤษภาคม 2565
63 นาง สุภาวดี *** พนักงานพิมพ์ รพ.ราษีไศล  ราษไศล 09 พฤษภาคม 2565
64 นาง ชื่นจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 09 พฤษภาคม 2565
65 นาง จันทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 09 พฤษภาคม 2565