สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วย web API
รายละเอียด
:

 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วย web API
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล HIS ของ โรงพยาบาล กับ โปรแกรม อื่น หรือระบบอื่น ที่กระทรวงกำหนด วันที่ 28-29 กันยายน 2565
เป้าหมาย บุคลากรไอที ของโรงพยาบาล ทุกแห่ง
ลงทะเบียนเข้าอบรมภายในวันที่ 26 กันยายน 2565

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  28 กันยายน 2565
จัดโดย
:
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ชิตพล *** นวก คอม รพ ศก  เมืองศรีสะเกษ 14 กันยายน 2565
2 นาง พันฐิดา *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 16 กันยายน 2565
3 นาย ภานุพัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 16 กันยายน 2565
4 นาย วาณิตย์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 22 กันยายน 2565
5 นางสาว จุฑารัตน์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 23 กันยายน 2565
6 นางสาว ณัชธ์ภิสรณ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 กันยายน 2565
7 นาย หัสดิน *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 กันยายน 2565
8 นาย ธนัฐ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 23 กันยายน 2565
9 นาย สมคิด *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 26 กันยายน 2565
10 นาย วีรชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 26 กันยายน 2565
11 นาย ธีระวัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 26 กันยายน 2565
12 นาย วีรพัฒน์ *** พนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 26 กันยายน 2565
13 นาย กำชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 26 กันยายน 2565
14 นาย เอกสิทธิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 26 กันยายน 2565
15 นาย บุรฉัตร *** พนักงานบริการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 26 กันยายน 2565
16 นาย นิมิต *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.พยุห์  พยุห์ 26 กันยายน 2565
17 นาย สมชัย *** จพ.ธุรการ รพ.ราษ๊ไศล  ราษไศล 26 กันยายน 2565
18 นาย สันต์ *** จพ.เวชสถิติ ชง. รพช.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2565
19 นาย ศรีหราช *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 26 กันยายน 2565
20 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 27 กันยายน 2565
21 นาย เสริมศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพรเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 27 กันยายน 2565
22 นาย พฤษพล *** นว.คอมฯ รพ.ราษีไศล  ราษไศล 27 กันยายน 2565