สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุม MCH Board 9 สิงหาคม 2566
รายละเอียด
:

 ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  9 สิงหาคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ทนง *** นพ.สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 03 สิงหาคม 2566
2 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 03 สิงหาคม 2566
3 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 03 สิงหาคม 2566
4 นาง วรินทิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 03 สิงหาคม 2566
5 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 สิงหาคม 2566
6 นาง ธัญภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพท.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 สิงหาคม 2566
7 นางสาว ณิญาพัชญ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 สิงหาคม 2566
8 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 04 สิงหาคม 2566
9 นางสาว สมรศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
10 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
11 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 04 สิงหาคม 2566
12 นาง ณัฐภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  บึงบูรพ์ 06 สิงหาคม 2566
13 นาย วันชัย *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 สิงหาคม 2566
14 นางสาว ปรียาภรณ์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 สิงหาคม 2566
15 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  เมืองศรีสะเกษ 06 สิงหาคม 2566
16 นาง นีรนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไไศล  ราษไศล 07 สิงหาคม 2566
17 นางสาว ดวงใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 07 สิงหาคม 2566
18 นาง คำแพง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยายาลราษีไศล  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
19 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 07 สิงหาคม 2566
20 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (LR)  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
21 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (LR)  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
22 นาง วฤษาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ANC)  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
23 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (LR)  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
24 นาง สุวรรณศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
25 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 สิงหาคม 2566
26 นางสาว สมรศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 สิงหาคม 2566
27 นาง สนธยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
28 นางสาว นราธร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 07 สิงหาคม 2566
29 นาง กิ่งกาญจน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
30 นาย อัครเดช *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
31 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 07 สิงหาคม 2566
32 นาง สุภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 07 สิงหาคม 2566
33 นาง สุภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 07 สิงหาคม 2566
34 นาง สุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 07 สิงหาคม 2566
35 นางสาว ณิรินทร์รดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 07 สิงหาคม 2566
36 นาย ฤทธิรงค์ *** สาธารณสุจอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 สิงหาคม 2566
37 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 07 สิงหาคม 2566
38 นาง วราลี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 07 สิงหาคม 2566
39 นาง ญาณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 07 สิงหาคม 2566
40 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล  โนนคูณ 07 สิงหาคม 2566
41 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  โนนคูณ 07 สิงหาคม 2566
42 นาง สุธาทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 สิงหาคม 2566
43 นาง วรพรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังหิน  วังหิน 07 สิงหาคม 2566
44 นาง ปภังกร *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 07 สิงหาคม 2566
45 นางสาว นส.จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 07 สิงหาคม 2566
46 นาง วรรธนวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 07 สิงหาคม 2566
47 นาง กชกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 08 สิงหาคม 2566
48 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 08 สิงหาคม 2566
49 นางสาว พิศประภา *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 08 สิงหาคม 2566
50 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 08 สิงหาคม 2566
51 นาง ธนภร *** พยาบาลวิชาชีพชำชาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 08 สิงหาคม 2566
52 นาง จิรภิญญานันท์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 08 สิงหาคม 2566
53 นางสาว ภัสรา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 สิงหาคม 2566
54 นาย เชิดชาติ *** นายแพทย์ โรงพยาบาลพยุห์  เมืองศรีสะเกษ 08 สิงหาคม 2566
55 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 08 สิงหาคม 2566
56 นาง กลิ่นสุคนธ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พยุห์  พยุห์ 08 สิงหาคม 2566
57 นาย ศรีไพร *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 08 สิงหาคม 2566
58 นางสาว กมลนันท์ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 08 สิงหาคม 2566
59 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 08 สิงหาคม 2566
60 นาง กชภัส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 08 สิงหาคม 2566
61 นาง จรินญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 08 สิงหาคม 2566
62 นาง อรอุมา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  น้ำเกลี้ยง 08 สิงหาคม 2566
63 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 09 สิงหาคม 2566
64 นาง วิภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 09 สิงหาคม 2566