สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
การประชุมเชิงปฏิบัติการกบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขฯ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
รายละเอียด
:

 การประชุมเชิงปฏิบัติการกบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขฯ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  26 สิงหาคม 2565
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว สมพิน *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 17 สิงหาคม 2565
2 นาง ญาณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 17 สิงหาคม 2565
3 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 17 สิงหาคม 2565
4 นางสาว นันท์นภัส *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 17 สิงหาคม 2565
5 นาง ลักษมี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 17 สิงหาคม 2565
6 นาย จิตร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 17 สิงหาคม 2565
7 นางสาว บูรณ์ฉาย *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 19 สิงหาคม 2565
8 นางสาว ศิวพร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 22 สิงหาคม 2565
9 นาง วิภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 22 สิงหาคม 2565
10 นาย เกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 22 สิงหาคม 2565
11 นาย สุทธิศักดิ์ *** นว.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2565
12 นาย สุทธิศักดิ์ *** นว.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2565
13 นาง สุกัญญา *** พว.ชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2565
14 นาง นีรนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 22 สิงหาคม 2565
15 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 สิงหาคม 2565
16 นาง สุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.  ไพรบึง 24 สิงหาคม 2565
17 นาง นาตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 24 สิงหาคม 2565
18 นางสาว ธารทิพย์ *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 25 สิงหาคม 2565
19 นางสาว กิ่งมณี *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.วังหิน  วังหิน 25 สิงหาคม 2565