สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้วย API
รายละเอียด
:

 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้วย API

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  3 กรกฎาคม 2566
จัดโดย
:
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย นิมิต *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.พยุห์  พยุห์ 21 มิถุนายน 2566
2 นาย หัสดิน *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 มิถุนายน 2566
3 นาย พิฆเนศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 21 มิถุนายน 2566
4 นางสาว จุฑารัตน์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 มิถุนายน 2566
5 นาย ธนัฐ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 มิถุนายน 2566
6 นาย ทวีรัชต์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 มิถุนายน 2566
7 นาย เสริมศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพรเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 21 มิถุนายน 2566
8 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 มิถุนายน 2566
9 นาย ศรีหราช *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 21 มิถุนายน 2566
10 นาย วีรชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 21 มิถุนายน 2566
11 นาย สมบัติ *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 มิถุนายน 2566
12 นาย อิสระภาพ *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 มิถุนายน 2566
13 นาย จิรวัฒน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 21 มิถุนายน 2566
14 นาย ธีระวัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  เมืองศรีสะเกษ 21 มิถุนายน 2566
15 นาย สมคิด *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 22 มิถุนายน 2566
16 นาง ถาวร *** ผู้ช่วยเจ้าหย้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง  พยุห์ 25 มิถุนายน 2566
17 นาย เอกนรินทร์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 26 มิถุนายน 2566
18 นาย ธวัชชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 26 มิถุนายน 2566
19 นาย เจษฎา *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  เมืองศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2566