สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening รุ่น 1
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

รุ่น 1

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  17 สิงหาคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง วรพรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังหิน  วังหิน 10 สิงหาคม 2566
2 นาง สุธาทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 11 สิงหาคม 2566
3 นางสาว วิจิตรา *** นักวิชาการ​สาธารณสุข​ สสอ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 11 สิงหาคม 2566
4 นางสาว กุลนัฐ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.เมืองน้อย  กันทรารมย์ 11 สิงหาคม 2566
5 นาง วรรณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.สต.พันลำ  กันทรารมย์ 11 สิงหาคม 2566
6 นาง วราพัณณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ดู่  กันทรารมย์ 11 สิงหาคม 2566
7 นางสาว วรางคณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านกระเดา  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
8 นางสาว ณัชฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ส้มป่อย  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
9 นางสาว จตุพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต.สร้างเหล่า  กันทรารมย์ 11 สิงหาคม 2566
10 นาง ปริยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ด่าน  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
11 นาง พันธ์งาม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองแคน  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
12 นาง พชรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัวหุ่ง  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
13 นาง ธนัสนันท์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองหมี  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
14 นาง พรรณี *** ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านกระเดา  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
15 นางสาว ณฐาฉัตร *** จพ.สธ.ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านดอนม่วง  ราษไศล 11 สิงหาคม 2566
16 นาง จันทร์เพ็ญ. *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหัวช้าง  กันทรารมย์ 12 สิงหาคม 2566
17 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  โนนคูณ 15 สิงหาคม 2566
18 นาง ชฎาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
19 นาง ธนภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
20 นาง อมรรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเมืองฮาม  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
21 นางสาว นุชจรินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผักขะ  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
22 นาง วัชริยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จอมบึง  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
23 นางสาว ระพีพัฒน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผักขะ  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
24 นางสาว นุชจรินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
25 นางสาว พิมพ์ลภัส *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ  ยางชุมน้อย 15 สิงหาคม 2566
26 นางสาว กานต์ชนก *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
27 นาย เกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
28 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.ศรีสุข  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
29 นาง ขนิษฐา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีโนนงาม  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
30 นาง วนิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
31 นางสาว กัญญารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านศรีพะเนา  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
32 นางสาว สายรุ้ง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิงพวย  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
33 นาง จันทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต บ้านกอก  กันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2566
34 นาง อมรฤทธิ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่งมั่ง  กันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2566
35 นาง รุ่งนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโคน  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
36 นาง จุฑารัศม์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 15 สิงหาคม 2566
37 นาง จรัสศรี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพสต.เสื่องข้าว  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
38 นาง อำภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปราสาท  ขุขันธ์ 15 สิงหาคม 2566
39 นาง วลัยพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต. บ้านโคน  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
40 นาง จรัสศรี *** พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพสต.เสื่องข้าว  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
41 นางสาว ประภัสสร *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองค้า  พยุห์ 15 สิงหาคม 2566
42 นางสาว พรพิมล *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2566
43 นางสาว อัมพิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตาโมกข์  ไพรบึง 15 สิงหาคม 2566
44 นาง คณัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 15 สิงหาคม 2566
45 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนผึ้ง  กันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2566
46 นาง ภิญญลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สตบ้านทุ่งรวงทอง  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2566
47 นางสาว ศรัณยา *** จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี  พยุห์ 16 สิงหาคม 2566
48 นาง ศุภมาส *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านหนองครกใต้  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2566
49 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 16 สิงหาคม 2566
50 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 16 สิงหาคม 2566
51 นางสาว สุลีรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กระแซง  พยุห์ 16 สิงหาคม 2566
52 นาง ณัฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกจาน  อุทุมพรพิสัย 16 สิงหาคม 2566
53 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองคู  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2566