สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก
รายละเอียด
:

 ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
วันที่ 25 กค. 2566 เวลา 08.00-16.30

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  25 กรกฎาคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พว.ชำนาญการ ฝากครรภ์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2566
2 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2566
3 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2566
4 นาง วนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2566
5 นาง กรวิการ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สำโนง  พยุห์ 23 กรกฎาคม 2566
6 นาง วรรธนวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 กรกฎาคม 2566
7 นาง เกศิณีนารถ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 23 กรกฎาคม 2566
8 นางสาว ประภัสสร *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองค้า  พยุห์ 23 กรกฎาคม 2566
9 นาย ธีระวัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 กรกฎาคม 2566
10 นางสาว สุลีรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กระแซง  พยุห์ 23 กรกฎาคม 2566
11 นาง สมปอง *** พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รพ.สต.พยุห์  พยุห์ 23 กรกฎาคม 2566
12 นาง รสพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 23 กรกฎาคม 2566
13 นาย สัตยา *** แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.กระแซง  พยุห์ 23 กรกฎาคม 2566
14 นางสาว พรชนก *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.กระแซง  พยุห์ 23 กรกฎาคม 2566
15 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 กรกฎาคม 2566
16 นางสาว โพธิ์ศรีวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 23 กรกฎาคม 2566
17 นางสาว ณัฐปภัสร์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต.บ้านน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 กรกฎาคม 2566
18 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  โนนคูณ 23 กรกฎาคม 2566
19 นาง จินตนา​ *** พยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญ​การ​ รพ.สต.เก็บงา  เมืองจันทร์ 23 กรกฎาคม 2566
20 นาง พัทยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ขุขันธ์ 23 กรกฎาคม 2566
21 นางสาว ประนอม *** นวก.สาธารณสุข รพ.สต.ละลม  ภูสิงห์ 24 กรกฎาคม 2566
22 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2566
23 นาง นริศรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองแวง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
24 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิชาขีพชำนาญการ ฝากครรภ์ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
25 นาง สาริสา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หลังคลอด รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
26 นาง รุ่งนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
27 นางสาว ศิริวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
28 นาย สมบัติ *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
29 นาง กลิ่นสุคนธ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พยุห์  พยุห์ 24 กรกฎาคม 2566
30 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
31 นางสาว ธารทิพย์ *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 24 กรกฎาคม 2566
32 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
33 นางสาว ดรุณรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว  ภูสิงห์ 24 กรกฎาคม 2566
34 นางสาว สุกัญญา *** นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด  ศิลาลาด 24 กรกฎาคม 2566
35 นาง สมฤดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปลาซิว  เมืองจันทร์ 24 กรกฎาคม 2566
36 นางสาว มะลิวัลย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านแดง  เบญจลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
37 นาง ธัญญาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบัวดง  ศิลาลาด 24 กรกฎาคม 2566
38 นาง ภิญญลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
39 นาง รัชลัคน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลีกลิ้ง  ศิลาลาด 24 กรกฎาคม 2566
40 นางสาว สุภัสสร *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ด่านกลาง  กันทรลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
41 นาง พิไลวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
42 นาง เกตุสะนีนาฎ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งสว่าง  วังหิน 24 กรกฎาคม 2566
43 นาง ธนภร​ สุริโย *** โรงพยาบาลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
44 นาง ธนภร​ สุริโย *** โรงพยาบาลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 24 กรกฎาคม 2566
45 นาง ฉวีวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านดอนม่วง  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
46 นาง วรรณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลำ  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
47 นาง สิริยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านละทาย  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
48 นาง ปริยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ด่าน  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
49 นาง ปริยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ด่าน  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
50 นาง รจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สร้างปี่  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
51 นางสาว ณัชฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
52 นางสาว ภัสรา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
53 นางสาว พิมพ์ลภัส *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนคูณ  ยางชุมน้อย 24 กรกฎาคม 2566
54 นาง . พรทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จิกสังข์ทอง  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
55 นาง ปุญญารัศมิ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ผักแพว  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
56 นาง เสาวนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
57 นาย กำชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 24 กรกฎาคม 2566
58 นาง สุกัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
59 นาง อมรรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กุดเมืองฮาม  ยางชุมน้อย 24 กรกฎาคม 2566
60 นาง นวลลออง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
61 นาง นวลลออง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
62 นาง สุพิชฌาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะเกลือ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
63 นาง อุรชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวาง  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
64 นางสาว กมลลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
65 นาง นวลอนงค์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
66 นาง เชาวณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รด.สต.ตะดอบ  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
67 นางสาว ทรรศพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพสตก้านเหลือง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
68 นางสาว ษารินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
69 นางสาว ญาดาพัฒน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทามน้อย  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
70 นางสาว ทิพยาภา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กันจาน  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
71 นางสาว ศิริพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จานใหญ่  กันทรลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
72 นางสาว สุจิตรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองลุง  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
73 นาง เพ็ญสุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งไชย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
74 นางสาว อัญญาพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองคล้า  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
75 นางสาว กาญจนี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
76 นาง ยุพิน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปลาขาว  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
77 นาง เขมิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หว้านคำ  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
78 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.ขะยูง  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
79 นางสาว หทัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านกุดโง่ง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
80 นางสาว ธิดากาญจน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปรือใหญ่  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
81 นางสาว วรรณทกาญจน์ *** พนักงานธุรการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
82 นาง พชรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บัวหุ่ง  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
83 นาง พันธ์งาม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองอคน  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
84 นาง สุชภาดา *** แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
85 นาง วริณทร์ทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.แข้  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
86 นาง นิสา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแก้ว  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
87 นาย ศุภชาติ *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านยาง  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
88 นางสาว ศิริพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ่อแก้ว  วังหิน 24 กรกฎาคม 2566
89 นางสาว นงเยาว์ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
90 นางสาว สรัญญา *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมี  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
91 นางสาว ยุพาวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านแทง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
92 นาง บุยกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ทับทิมสยาม06  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
93 นาง นงค์ลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านถนนวิหาร  กันทรลักษ์ 24 กรกฎาคม 2566
94 นางสาว อภิรดี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านสร้างเรือง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
95 นาง นาตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 24 กรกฎาคม 2566
96 นาง พัตยา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
97 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
98 นาง วลัยพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต.โคน  ศรีรัตนะ 24 กรกฎาคม 2566
99 นาง ณัฐงภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 กรกฎาคม 2566
100 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 24 กรกฎาคม 2566
101 นาง พรรณวดี *** พยาบาลสิชาชีพ รพ.สต.บ้านโกทา  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
102 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนผึ้ง  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
103 นางสาว ณัฐธยาน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพงพรต  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
104 นาง อรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโคกโพน  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
105 นาย ดนุเดช *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 24 กรกฎาคม 2566
106 นางสาว จันทนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
107 นางสาว สาริศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จาน  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
108 นางสาว ัพัณนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองแวง  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
109 นาง รุจิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ก้านเหลือง  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
110 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
111 นาย อิทธิกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตานวน  ขุนหาญ 24 กรกฎาคม 2566
112 นางสาว ทิพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านผึ้ง  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
113 นาย ศราวุฒิ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองโน  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
114 นางสาว ปุณยวีร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองสะมอน  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
115 นางสาว นางสาววรางคณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านกระเดา  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
116 นาง ศิริอรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองหลวง  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
117 นางสาว จริยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านจะกอง  ศรีรัตนะ 24 กรกฎาคม 2566
118 นาย สมคิด *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 กรกฎาคม 2566
119 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
120 นางสาว กัญญาพัชร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ไผ่  ราษไศล 24 กรกฎาคม 2566
121 นางสาว จุฑารัตน์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 24 กรกฎาคม 2566
122 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองคู  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
123 นาง อัญชลี *** พยาบาล รพ.สต.บ้านโนนแกด  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
124 นาย จำเนียร *** เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
125 นางสาว นางสาวสาวิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
126 นาง อนัตตา *** พนักงานธุรการ รพ.สต.บ้านแทง  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
127 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
128 นาง วิลาวรรณ์ *** พยาบาลสิชาชีพขำนาญการ รพ .สต.หนองคูใญ่  บึงบูรพ์ 24 กรกฎาคม 2566
129 นางสาว วรรณวิษา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
130 นาง ณัฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกจาน  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
131 นางสาว จารุวรรณ *** ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ดู่  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
132 นาง วิภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
133 นาย สมบูรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโคกหล่าม  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
134 นาง พัทยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
135 นาง รุ่งคะวัน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.าต.หนองบัว  กันทรารมย์ 24 กรกฎาคม 2566
136 นาง วงค์ดารา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตาเกษ  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
137 นางสาว ยุพดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านน้ำท่วม  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
138 นางสาว กัญชลิตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแคน  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
139 นาย นันทวุฒิ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หัวช้าง  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
140 นาง สมพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านจานแสนไชย  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
141 นาง กิ่งกาญจน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 กรกฎาคม 2566
142 นาง สุชาดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านอาวอย  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
143 นาง ขวัญใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองไฮ  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
144 นาง วิไล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ธาตุ  วังหิน 24 กรกฎาคม 2566
145 นาง ธนิถา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเสลานาก๊อก  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
146 นาง กวิศรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
147 นางสาว สุนิสา *** นักวสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 24 กรกฎาคม 2566
148 นาง เพ็ญสุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ระ.สต.ทุ่งไชย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
149 นาง น้ำค้าง *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโคกเพชร  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
150 นาง ปาริชาติ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 25 กรกฎาคม 2566
151 นาง ภัทราวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านใจดี  ขุขันธ์ 25 กรกฎาคม 2566
152 นางสาว รื่นฤดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรวพยาบาลว้งหิน  วังหิน 25 กรกฎาคม 2566
153 นางสาว อุไรรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนแตน  อุทุมพรพิสัย 03 สิงหาคม 2566