สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฎิบัติการการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุง
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฎิบัติการการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  17 ตุลาคม 2565
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ภาสกรณ์ *** เภสัชกรชำนาญการ รพ.พยุห์  พยุห์ 04 ตุลาคม 2565
2 นาย ธีรยุทธ *** นักจัดการงานทั่วไป รพ.พยุห์  พยุห์ 04 ตุลาคม 2565
3 นาง พิมพ์พร *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.พยุห์  พยุห์ 04 ตุลาคม 2565
4 นาย ณัฐกิตติ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 04 ตุลาคม 2565
5 นาย จำเนียร *** เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 04 ตุลาคม 2565
6 นาง นลินรัตน์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 04 ตุลาคม 2565
7 นาง ศิลธรรม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 04 ตุลาคม 2565
8 นางสาว ชินานันท์ *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 04 ตุลาคม 2565
9 นาย ธีรวุธ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 04 ตุลาคม 2565
10 นางสาว นงค์ลักษณ์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 04 ตุลาคม 2565
11 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 04 ตุลาคม 2565
12 นางสาว ณัฐชา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 04 ตุลาคม 2565
13 นาง บุษบา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 05 ตุลาคม 2565
14 นางสาว ทิวาวรรณ *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 05 ตุลาคม 2565
15 นางสาว ธิติยากร *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 05 ตุลาคม 2565
16 นาง กมลวรรณ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 05 ตุลาคม 2565
17 นาง เกษก่อง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2565
18 นางสาว อรยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2565
19 นางสาว กัญญาลักษณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2565
20 นางสาว จิราวรรณ *** นักจัดงานงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 ตุลาคม 2565
21 นางสาว ปิยพร *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 ตุลาคม 2565
22 นาย วิทยา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 ตุลาคม 2565
23 นางสาว ชนิสา *** เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 ตุลาคม 2565
24 นางสาว ชนิสา *** เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 ตุลาคม 2565
25 นาง กาญจนา *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 ตุลาคม 2565
26 นาย สุทิน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 ตุลาคม 2565
27 นาง แพรวพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 ตุลาคม 2565
28 นาง ศุภนา *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 ตุลาคม 2565
29 นาง โชติกา *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2565
30 นาง สกาวเดือน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 05 ตุลาคม 2565
31 นาย พิฆเนศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 05 ตุลาคม 2565
32 นางสาว สุชาดา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 05 ตุลาคม 2565
33 นาง นภเกตต์ *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 05 ตุลาคม 2565
34 นางสาว สุนีย์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.วังหิน  วังหิน 05 ตุลาคม 2565
35 นางสาว ประกาย *** เภสัชกรชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 05 ตุลาคม 2565
36 นางสาว ธารทิพย์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.วังหิน  วังหิน 05 ตุลาคม 2565
37 นางสาว สุวรา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2565
38 นาง กิตติยาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2565
39 นาย วัชรินทร์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2565
40 นางสาว สุรีย์ภรณ์ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2565
41 นางสาว ธันทิชา *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2565
42 นางสาว เทวรัตน์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 10 ตุลาคม 2565
43 นางสาว พัสสมน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 10 ตุลาคม 2565
44 นาง ปิยะดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพภูสิงห์  ภูสิงห์ 10 ตุลาคม 2565
45 นางสาว วรุณี *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพภูสิงห์  ภูสิงห์ 10 ตุลาคม 2565
46 นาย พิพัฒน์พน *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2565
47 นางสาว อรทัย *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 11 ตุลาคม 2565
48 นางสาว อรปรียา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 11 ตุลาคม 2565
49 นางสาว สุภาพร *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 11 ตุลาคม 2565
50 นาง ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 11 ตุลาคม 2565
51 นาง สุภาพร *** จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 11 ตุลาคม 2565
52 นาย ธีระภัทร์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 11 ตุลาคม 2565
53 นาย เดชาวัฒน์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เบญจลักษ์ฯ  เบญจลักษ์ 11 ตุลาคม 2565
54 นาง เมลาณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์ฯ  เบญจลักษ์ 11 ตุลาคม 2565
55 นาง ภาวิณี *** พยาบาลวิขาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2565
56 นางสาว ไอยดา *** นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 11 ตุลาคม 2565
57 นาย จิรวัฒน์ *** นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 11 ตุลาคม 2565
58 นาย กิตติพนธ์ *** จพ.สถิติปฏิบัติงาน รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 11 ตุลาคม 2565
59 นางสาว รธิดา *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2565
60 นาง มาลี *** ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 11 ตุลาคม 2565
61 นาง จิราภรณ์ *** นว.การเงินและบัญชี รพ.กันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2565
62 นาง นิตยา *** ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2565
63 นางสาว ปิยะนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 11 ตุลาคม 2565
64 นาง วาสนา *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2565
65 นาย ศุภอัฑฒ์ *** ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2565
66 นาง ปิยวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2565
67 นางสาว วชิรปราณี *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2565
68 นางสาว วรัชยา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2565
69 นางสาว วิจิตรา *** นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 11 ตุลาคม 2565
70 นาย บุญโฮม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 11 ตุลาคม 2565
71 นาง สมจิต *** เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 11 ตุลาคม 2565
72 นาง ภาณุมาส *** เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 11 ตุลาคม 2565
73 นาง สกาวเดือน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 11 ตุลาคม 2565
74 นางสาว ปนัดดา *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 11 ตุลาคม 2565
75 นาง โชติรส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2565
76 นาย เดช *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
77 นางสาว รัชฎาพร *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
78 นางสาว พีรารัตน์ *** ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
79 นางสาว ธิราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
80 นางสาว ภาวนา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
81 นางสาว วชิราภรณ์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
82 นางสาว วชิราภรณ์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
83 นางสาว ศศิภา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
84 นางสาว ศศิธร *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2565
85 นาย จิระวัตร *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 11 ตุลาคม 2565
86 นาย สมชาย *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 11 ตุลาคม 2565
87 นางสาว ธัณย์จิรา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 11 ตุลาคม 2565
88 นาง ธัญชนก *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 11 ตุลาคม 2565
89 นาย คอชนทร์ *** เภสัชกรชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 11 ตุลาคม 2565
90 นาย พรชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญ รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 11 ตุลาคม 2565
91 นาง ชูพักตร์ *** จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 11 ตุลาคม 2565
92 นาง เสาวณีย์ *** จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 11 ตุลาคม 2565
93 นางสาว ศุภากร *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 11 ตุลาคม 2565
94 นางสาว ธีร์ชญาน์ *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 11 ตุลาคม 2565
95 นาง ภัทราพร *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 11 ตุลาคม 2565
96 นาง สุนันทินี *** นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 11 ตุลาคม 2565
97 นางสาว นิภาพร *** นักวิชาการเงินและบัญชี (พ) โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 11 ตุลาคม 2565
98 นางสาว โศจิรัตน์ *** จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ โนนคูณ  โนนคูณ 11 ตุลาคม 2565
99 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 11 ตุลาคม 2565
100 นางสาว นลวรรณ *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 11 ตุลาคม 2565
101 นาย นพพร *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 11 ตุลาคม 2565
102 นาย สนั่น *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 11 ตุลาคม 2565
103 นาง ชิณสา *** นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2565
104 นาง วิไลพร *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลบึงบูรพ  บึงบูรพ์ 12 ตุลาคม 2565