สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
การเฝ้าระวังและวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
รายละเอียด
:

 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  5 พฤษภาคม 2565
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ทนง *** นพ.สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 เมษายน 2565
2 นาง นวลอนงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 เมษายน 2565
3 นางสาว รพิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 20 เมษายน 2565
4 นาย สุรเดชช *** นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 เมษายน 2565
5 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 เมษายน 2565
6 นาง ปติย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 เมษายน 2565
7 นางสาว ปรียาภรณ์ *** สูตินรีแพทย์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 18 เมษายน 2565
8 นาง วนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2565
9 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 18 เมษายน 2565
10 นาง ปภังกร *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 19 เมษายน 2565
11 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝากครรภ์  อุทุมพรพิสัย 19 เมษายน 2565
12 นาย เชิดชาติ *** นายแพทย์ รพ.พยุห์  พยุห์ 23 เมษายน 2565
13 นาง ณัฐภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 25 เมษายน 2565
14 นางสาว ประภา *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 25 เมษายน 2565
15 นาง อุไรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยายาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 28 เมษายน 2565
16 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 28 เมษายน 2565
17 นาย วันชัย *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 28 เมษายน 2565
18 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 28 เมษายน 2565
19 นาง เกษร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.ราษีไศล  ราษไศล 28 เมษายน 2565
20 นาง จิตตรากรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 28 เมษายน 2565
21 นาง ชื่นจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 28 เมษายน 2565
22 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤษภาคม 2565
23 นาง วรรธนวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 02 พฤษภาคม 2565
24 นาง ชื่นจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 02 พฤษภาคม 2565
25 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยายาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 02 พฤษภาคม 2565
26 นาย พงศนาถ *** ผู้อำนวยการ รพ.ศรีรัตนะ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 02 พฤษภาคม 2565
27 นางสาว ทิพวัน *** หัวหน้าพยาบาล รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 02 พฤษภาคม 2565
28 นางสาว พลรัตน์ดา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 02 พฤษภาคม 2565
29 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 02 พฤษภาคม 2565
30 นาย จิรวัฒน์ *** สูติแพทย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 02 พฤษภาคม 2565
31 นางสาว ขวัญชนก *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 02 พฤษภาคม 2565
32 นางสาว วทัศมล *** สูติแพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 02 พฤษภาคม 2565
33 นาง ศิลธรรม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 02 พฤษภาคม 2565
34 นาย อัครเดช *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 02 พฤษภาคม 2565
35 นาง จินดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 03 พฤษภาคม 2565
36 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 03 พฤษภาคม 2565
37 นาย เลอพงศ์ *** นายแพทย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 03 พฤษภาคม 2565
38 นาย เฉลิมพล *** กุมารแพทย์​ นพ.ชำนาญ​การ รพ.กันทรลักษ์​  กันทรลักษ์ 04 พฤษภาคม 2565