สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองสิทธิ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  12 พฤษภาคม 2566
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง สุพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลไพรบึง  ไพรบึง 03 พฤษภาคม 2566
2 นางสาว พรหมณี *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 03 พฤษภาคม 2566
3 นางสาว ธัณย์จิรา *** นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 03 พฤษภาคม 2566
4 นางสาว รธิดา *** นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 03 พฤษภาคม 2566
5 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 07 พฤษภาคม 2566
6 นาง กานต์พิชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  เมืองศรีสะเกษ 07 พฤษภาคม 2566
7 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสับ  อุทุมพรพิสัย 07 พฤษภาคม 2566
8 นาง วราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 08 พฤษภาคม 2566
9 นาย บุญโฮม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 08 พฤษภาคม 2566
10 นางสาว พัสสมน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 08 พฤษภาคม 2566
11 นาง บุษบา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 08 พฤษภาคม 2566
12 นาย แดนชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 08 พฤษภาคม 2566
13 นาย แดนชัย *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 08 พฤษภาคม 2566
14 นาย ศุภศักดิ์ *** จพ.ธุรการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 08 พฤษภาคม 2566
15 นาง จุฑามาศ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 พฤษภาคม 2566
16 นาย สุรชัย *** นักวิสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 08 พฤษภาคม 2566
17 นาง วาสนา *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 08 พฤษภาคม 2566
18 นางสาว นพรรษสรณ์ *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 08 พฤษภาคม 2566
19 นาง เตือนใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 08 พฤษภาคม 2566
20 นางสาว ชินานันท์ *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 08 พฤษภาคม 2566
21 นาง บุณณดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 08 พฤษภาคม 2566
22 นาง วิลาวัลย์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 08 พฤษภาคม 2566
23 นาง มะลิวาส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 พฤษภาคม 2566
24 นางสาว ปราณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เมืองศรีสะเกษ 08 พฤษภาคม 2566
25 นาง เมลาณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เมืองศรีสะเกษ 08 พฤษภาคม 2566
26 นางสาว ดวงดาว *** เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เมืองศรีสะเกษ 08 พฤษภาคม 2566
27 นาย วิทยา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำราญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 08 พฤษภาคม 2566
28 นาย ประคอง *** เภสัชกรชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 08 พฤษภาคม 2566
29 นางสาว วราพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 08 พฤษภาคม 2566
30 นาง ทยานิจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 09 พฤษภาคม 2566
31 นาง ปิยะมาศ *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 09 พฤษภาคม 2566
32 นางสาว พลรัตน์ดา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 09 พฤษภาคม 2566
33 นาย ธีระภัทร์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 09 พฤษภาคม 2566
34 นาย แทนพร *** ทันตแพทย์ รพ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 09 พฤษภาคม 2566
35 นาย ธนกฤต *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 09 พฤษภาคม 2566
36 นาง อารีจิตร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 09 พฤษภาคม 2566
37 นางสาว พวงผกา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 09 พฤษภาคม 2566
38 นางสาว วรัญช์ธิตา *** พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 09 พฤษภาคม 2566
39 นาง ประนอม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 09 พฤษภาคม 2566
40 นาง ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 09 พฤษภาคม 2566
41 นาง ณัฐสรวจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 09 พฤษภาคม 2566
42 นางสาว ธารทิพย์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.วังหิน  วังหิน 09 พฤษภาคม 2566
43 นาง ขันทอง *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.วังหิน  วังหิน 09 พฤษภาคม 2566
44 นางสาว อรชร *** พนักงานบัตรรายงานโรค รพ.วังหิน  วังหิน 09 พฤษภาคม 2566
45 นาง อรุณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 09 พฤษภาคม 2566
46 นาย ธนากร *** ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 09 พฤษภาคม 2566
47 นาง อรัญญา *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 09 พฤษภาคม 2566
48 นางสาว สนอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 09 พฤษภาคม 2566
49 นาง เกษร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 09 พฤษภาคม 2566
50 นาย สุทิน *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 09 พฤษภาคม 2566
51 นางสาว ธิติยา *** นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 09 พฤษภาคม 2566
52 นางสาว โศจิรัตน์ *** เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2566
53 นาง เบญจมาศ *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2566
54 นางสาว อรุณรัตน์ *** ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 09 พฤษภาคม 2566
55 นางสาว สวัสดิ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 09 พฤษภาคม 2566
56 นางสาว ปิยะนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกั  กันทรลักษ์ 09 พฤษภาคม 2566
57 นางสาว ธิราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 09 พฤษภาคม 2566
58 นาง รักชนก *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 09 พฤษภาคม 2566
59 นาง พิมพกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 09 พฤษภาคม 2566
60 นาย ศรายุทธ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2566
61 นาย อาทิตย์ *** แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2566
62 นางสาว กนกวรรณ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 10 พฤษภาคม 2566
63 นาง ธัญภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2566
64 นาง ธัญภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2566
65 นาง ธัญภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2566
66 นาง ธัญภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2566
67 นาง ธัญภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2566
68 นาง วิรดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรวพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 10 พฤษภาคม 2566
69 นาย ธีรยุทธ *** นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 10 พฤษภาคม 2566
70 นาง นางกิตติยาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  เมืองศรีสะเกษ 10 พฤษภาคม 2566
71 นาง นางโชติรส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 พฤษภาคม 2566
72 นาง กัญญาสิณีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 พฤษภาคม 2566
73 นาง นางรุ่งทิวา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 11 พฤษภาคม 2566
74 นางสาว ทรายกะรัต *** เภสัชกรชำนาญการ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 11 พฤษภาคม 2566