สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุม Real time data
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุม Real time data
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ งานห้องคลอด งานหลังคลอด จนท.ไอทีหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบบริการของหน่วยบริการ ของ รพ/สสอ ทุกแห่ง
ประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00
อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  25 สิงหาคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว ดวงใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอดโรงพยาบาลรสษีไศล  เมืองศรีสะเกษ 18 สิงหาคม 2566
2 นางสาว นราธร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 สิงหาคม 2566
3 นาง คำแพง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ราษีไศล  เมืองศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2566
4 นาย สมชัย *** จพ.ธุรการ รพ.ราษีไศล  ราษไศล 21 สิงหาคม 2566
5 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 21 สิงหาคม 2566
6 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2566
7 นาง เกศิณีนารถ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  ห้วยทับทัน 22 สิงหาคม 2566
8 นาย จรัล *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ วังหิน  วังหิน 22 สิงหาคม 2566
9 นาง พิไลวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2566
10 นาย ธนายุทธ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2566
11 นาง จิตตรากรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2566
12 นาง วาณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2566
13 นาง ปภังกร *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 22 สิงหาคม 2566
14 นาง ทองสี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  อุทุมพรพิสัย 22 สิงหาคม 2566
15 นาง ปญาณิศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 สิงหาคม 2566
16 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 22 สิงหาคม 2566
17 นาย ทองธวัช *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสอ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2566
18 นางสาว เนตรชนก *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2566
19 นางสาว เนตรชนก *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2566
20 นาง ปุณิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 22 สิงหาคม 2566
21 นางสาว สุภัตรา *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองลุง  ขุขันธ์ 22 สิงหาคม 2566
22 นางสาว นส.จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 22 สิงหาคม 2566
23 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 22 สิงหาคม 2566
24 นาย ธีระวัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  เมืองศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2566
25 นางสาว ศริญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2566
26 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  เมืองศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2566
27 นาง สมไสว *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 22 สิงหาคม 2566
28 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 22 สิงหาคม 2566
29 นาย วีรชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 22 สิงหาคม 2566
30 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 23 สิงหาคม 2566
31 นาย สมพาน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 สิงหาคม 2566
32 นาง วรรธนวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 สิงหาคม 2566
33 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ANC รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 23 สิงหาคม 2566
34 นาง รุ่งนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 23 สิงหาคม 2566
35 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ ห้องคลอด  ขุนหาญ 23 สิงหาคม 2566
36 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2566
37 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2566
38 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ANC รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2566
39 นาง สนธยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สูติกรรม รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2566
40 นาย นายวาณิตย์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 23 สิงหาคม 2566
41 นาย นิมิต *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.พยุห์  พยุห์ 23 สิงหาคม 2566
42 นาง สาริสา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 23 สิงหาคม 2566
43 นาง นงลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 23 สิงหาคม 2566
44 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 23 สิงหาคม 2566
45 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏบัติการ แผนกฝากครรภ์  อุทุมพรพิสัย 23 สิงหาคม 2566
46 นางสาว จุฑารัตน์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 23 สิงหาคม 2566
47 นาย อุเทน *** พนักงานบริการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 23 สิงหาคม 2566
48 นาง ธนภร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2566
49 นาย กำชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2566
50 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด,ANC  ศรีรัตนะ 23 สิงหาคม 2566
51 นาง พัณฐิดา *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งาน IT รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 23 สิงหาคม 2566
52 นางสาว ฐิติญา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 สิงหาคม 2566
53 นางสาว ณัชธ์ภิสรณ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 สิงหาคม 2566
54 นาง นางจินดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 23 สิงหาคม 2566
55 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 23 สิงหาคม 2566
56 นาย กาญจนศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 23 สิงหาคม 2566
57 นาง กัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 23 สิงหาคม 2566
58 นาง ณัฐภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  บึงบูรพ์ 23 สิงหาคม 2566
59 นาย ธราพงษ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 23 สิงหาคม 2566
60 นาง วิลัยวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 สิงหาคม 2566
61 นาย สมคิด *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 สิงหาคม 2566
62 นาย เอกสิทธิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 24 สิงหาคม 2566
63 นาง วนิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชปฏิบัติ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 24 สิงหาคม 2566
64 นาง โสภาพร *** พว.ชำนาญการ Pcc น้ำอ้อม  กันทรลักษ์ 24 สิงหาคม 2566
65 นาย อิสระภาพ *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 สิงหาคม 2566
66 นาง อุไรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ LR รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 สิงหาคม 2566
67 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 24 สิงหาคม 2566
68 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 24 สิงหาคม 2566
69 นาย ชนะชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 24 สิงหาคม 2566
70 นาง ปนัดดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ANC รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 สิงหาคม 2566
71 นาง จิรภิญญานันท์ *** พยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 25 สิงหาคม 2566