สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด
:

 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  18 มกราคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 05 มกราคม 2566
2 นางสาว ปรียาภรณ์ *** สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 มกราคม 2566
3 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 มกราคม 2566
4 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 มกราคม 2566
5 นางสาว นส.จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 06 มกราคม 2566
6 นาง ปญาณิศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 07 มกราคม 2566
7 นาง วรพรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังหิน  วังหิน 07 มกราคม 2566
8 นางสาว สบันงา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 07 มกราคม 2566
9 นาง ชุติกาญจน์ *** สูติแพทย์ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 09 มกราคม 2566
10 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิฃาฃีพฃำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 09 มกราคม 2566
11 นาง ปัญจรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 09 มกราคม 2566
12 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 09 มกราคม 2566
13 นาง ชื่นจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 09 มกราคม 2566
14 นาง ไขนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 09 มกราคม 2566
15 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 10 มกราคม 2566
16 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  เมืองศรีสะเกษ 10 มกราคม 2566
17 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 มกราคม 2566
18 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 10 มกราคม 2566
19 นาย สมพาน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 11 มกราคม 2566
20 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 11 มกราคม 2566
21 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 13 มกราคม 2566
22 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 13 มกราคม 2566
23 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 16 มกราคม 2566
24 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 มกราคม 2566
25 นางสาว นิตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 16 มกราคม 2566
26 นาง นงคราญ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 16 มกราคม 2566
27 นาง สุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.  ไพรบึง 16 มกราคม 2566
28 นาง รจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 16 มกราคม 2566
29 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 16 มกราคม 2566
30 นาง สุธาทิพย์ *** พยาบาลวิชาชัพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 16 มกราคม 2566
31 นาง วิลาวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองคูใหญ่  บึงบูรพ์ 16 มกราคม 2566
32 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ โนนคูณ  โนนคูณ 16 มกราคม 2566
33 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 16 มกราคม 2566
34 นาง คณัญญา *** พว.ชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 16 มกราคม 2566
35 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 16 มกราคม 2566
36 นาย วันชัย *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 16 มกราคม 2566
37 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 16 มกราคม 2566
38 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 16 มกราคม 2566
39 นางสาว รัชดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 17 มกราคม 2566
40 นาง นาตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ยาางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 17 มกราคม 2566
41 นาง นาตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ยาางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 17 มกราคม 2566
42 นางสาว นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านสำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
43 นางสาว ศิริลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
44 นาง สายพิณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ม่วงแยก  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
45 นาง สายสมร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านกันตรวจ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
46 นาง ชนม์นิภา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 17 มกราคม 2566
47 นางสาว ชุติมณฑน์ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์น้อย  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
48 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 17 มกราคม 2566
49 นาย ศุภนิตย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ทับทิมสยาม07  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
50 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
51 นางสาว ชนกนันท์ *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.พราน  ขุนหาญ 17 มกราคม 2566
52 นาง ปภังกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง  ไพรบึง 17 มกราคม 2566
53 นาง ธาดารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลไพรบึง  ไพรบึง 17 มกราคม 2566
54 นาย ว่าที่ร้อยตรี เกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 17 มกราคม 2566
55 นาง นันทพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 26 พฤษภาคม 2566