สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening รุ่นที่ 2
รายละเอียด
:

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance ANC Screening เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ตรงรุ่น

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  18 สิงหาคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 10 สิงหาคม 2566
2 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 10 สิงหาคม 2566
3 นางสาว นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 10 สิงหาคม 2566
4 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 10 สิงหาคม 2566
5 นาง สายพิณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านม่วงแยก  ขุนหาญ 10 สิงหาคม 2566
6 นาง ศิรดา *** พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.ผือ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 10 สิงหาคม 2566
7 นางสาว ปทิตกันต์สุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองม้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 10 สิงหาคม 2566
8 นางสาว ขันทิวา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 10 สิงหาคม 2566
9 นางสาว เนตรชนก *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 10 สิงหาคม 2566
10 นาง สุรีพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 10 สิงหาคม 2566
11 นางสาว ศริญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ขุนหาญ  ขุนหาญ 10 สิงหาคม 2566
12 นางสาว เอมอร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบัว  ขุนหาญ 10 สิงหาคม 2566
13 นาง ไขนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 10 สิงหาคม 2566
14 นางสาว ดรุณรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว  ภูสิงห์ 11 สิงหาคม 2566
15 นางสาว ภควีนิต *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. ตะเคียนราม  ภูสิงห์ 11 สิงหาคม 2566
16 นางสาว โยษิตา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.นา  กันทรลักษ์ 11 สิงหาคม 2566
17 นาง โสภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านแก  กันทรลักษ์ 11 สิงหาคม 2566
18 นางสาว สุภาภรณ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.สังเม็ก  กันทรลักษ์ 11 สิงหาคม 2566
19 นางสาว ปิยะพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญ PCC.น้ำอ้อม  กันทรลักษ์ 11 สิงหาคม 2566
20 นางสาว วรรณกร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.นกยูงทอง  ภูสิงห์ 11 สิงหาคม 2566
21 นาย สมพาน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 11 สิงหาคม 2566
22 นางสาว ศิริพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จานใหญ่  กันทรลักษ์ 11 สิงหาคม 2566
23 นางสาว กัญญารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ชำ  กันทรลักษ์ 11 สิงหาคม 2566
24 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 11 สิงหาคม 2566
25 นางสาว กานดา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านโนน  ขุขันธ์ 11 สิงหาคม 2566
26 นางสาว สุจิตรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองลุง  ขุขันธ์ 11 สิงหาคม 2566
27 นาง สุชาดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านอาวอย  ขุขันธ์ 11 สิงหาคม 2566
28 นางสาว สุภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 11 สิงหาคม 2566
29 นาง พัทยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ขุขันธ์ 11 สิงหาคม 2566
30 นาง กิริตา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านบ่อทอง  ขุขันธ์ 11 สิงหาคม 2566
31 นางสาว อัญญาพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองคล้า  ขุขันธ์ 12 สิงหาคม 2566
32 นาง อริยพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านกฤษณา  ขุขันธ์ 12 สิงหาคม 2566
33 นางสาว ณัชชารีย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 13 สิงหาคม 2566
34 นาง ปญาณิศา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกันทรลัก  กันทรลักษ์ 13 สิงหาคม 2566
35 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 13 สิงหาคม 2566
36 นาง อัมพลิกา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านขนุน  ขุขันธ์ 13 สิงหาคม 2566
37 นางสาว นวรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองงูเหลือม  เบญจลักษ์ 14 สิงหาคม 2566
38 นาง น้ำค้าง *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโคกเพชร  ขุขันธ์ 14 สิงหาคม 2566
39 นางสาว วลัยลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลาย  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
40 นาง กุณธีรา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองฮาง  เบญจลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
41 นาง ศิริอรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองหลวง  ห้วยทับทัน 15 สิงหาคม 2566
42 นาย ธีรศักดิ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านแซร์สเบาว์  ภูสิงห์ 15 สิงหาคม 2566
43 นางสาว วิดาวัลย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกตาล  ภูสิงห์ 15 สิงหาคม 2566
44 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 15 สิงหาคม 2566
45 นาง พัทยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ขุขันธ์ 15 สิงหาคม 2566
46 นาง พัทยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ขุขันธ์ 15 สิงหาคม 2566
47 นาง สาวิตรี *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2566
48 นางสาว ธิติสุดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2566
49 นาง ภิรมย์ฤดี *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2566
50 นาง สาวิตรี *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
51 นาง ภิรมย์ฤดี *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
52 นางสาว ธิติสุดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
53 นาง ศศิธร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เบญจลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2566
54 นางสาว นงเยาว์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
55 นาง สุชภาดา *** แพทย์แผนไทย รพ.สต.ท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
56 นางสาว ทิพยาภา *** พยายาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านกันจาน  ขุขันธ์ 15 สิงหาคม 2566
57 นาง ณัฎฐา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหัวเสือ  ขุขันธ์ 15 สิงหาคม 2566
58 นางสาว วิลาวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 15 สิงหาคม 2566
59 นางสาว ณิรินทร์รดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  ภูสิงห์ 15 สิงหาคม 2566
60 นาง มะลิวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.กราม  ขุนหาญ 15 สิงหาคม 2566
61 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปะอาว  อุทุมพรพิสัย 15 สิงหาคม 2566
62 นางสาว อุไรพร *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง  ขุขันธ์ 15 สิงหาคม 2566
63 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
64 นางสาว อรนุช *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
65 นาง ทิพาพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2566
66 นาง สร้อยฟ้า *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์  ขุนหาญ 15 สิงหาคม 2566
67 นางสาว ศุภกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านเขวา  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
68 นาง วรินทิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 15 สิงหาคม 2566
69 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 15 สิงหาคม 2566
70 นางสาว วิชญธิตา *** นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 15 สิงหาคม 2566
71 นาง ธัญพิชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 15 สิงหาคม 2566
72 นางสาว จุฑามาศ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 16 สิงหาคม 2566
73 นาง สุพิชฌาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ  โนนคูณ 16 สิงหาคม 2566
74 นางสาว ณัฐิยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านจะกอง  ศรีรัตนะ 16 สิงหาคม 2566
75 นางสาว ทรรศพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต บ้านก้านเหลือง  เมืองศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2566
76 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล  โนนคูณ 16 สิงหาคม 2566
77 นาง รุ่งนภา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล  โนนคูณ 16 สิงหาคม 2566
78 นาง นางเอมอร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บุสูง  วังหิน 16 สิงหาคม 2566
79 นาง นวลลออง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกสะอาด  โนนคูณ 16 สิงหาคม 2566
80 นาย เสมือน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านกวางขาว  ขุขันธ์ 16 สิงหาคม 2566
81 นาง วรรณภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 16 สิงหาคม 2566
82 นางสาว หฤทัย *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านหนองหิน กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 16 สิงหาคม 2566
83 นาง สุกัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.หนองกุง  โนนคูณ 16 สิงหาคม 2566
84 นาง พรทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จิกสังข์ทอง  ราษไศล 16 สิงหาคม 2566
85 นางสาว พัชรียา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.พราน  ขุนหาญ 17 สิงหาคม 2566
86 นาง เกศิณีนารถ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  ห้วยทับทัน 17 สิงหาคม 2566
87 นางสาว กิตติยาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต กันทรอม  เมืองศรีสะเกษ 17 สิงหาคม 2566
88 นางสาว ศิริลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 17 สิงหาคม 2566
89 นาง พูนทรัพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหลักหิน  ขุนหาญ 17 สิงหาคม 2566
90 นางสาว ปัญจนา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.สำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 17 สิงหาคม 2566
91 นางสาว ปิยะนุช *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านภูเงิน  กันทรลักษ์ 17 สิงหาคม 2566
92 นางสาว เวณิกา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านชำเม็ง  เมืองศรีสะเกษ 17 สิงหาคม 2566
93 นางสาว ชุติมณฑน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโพธิ์น้อย  ขุนหาญ 17 สิงหาคม 2566