สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก รุ่นที่ 2
รายละเอียด
:

  ประชุมบันทึกข้อมูลแม่และเด็ก
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-16.30

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  4 สิงหาคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว เอมอร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบัว  ขุนหาญ 26 กรกฎาคม 2566
2 นางสาว กิตติยาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 26 กรกฎาคม 2566
3 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2566
4 นาง สมไสว *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
5 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2566
6 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2566
7 นางสาว ปิยะพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำอ้อม  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
8 นางสาว จุฑามาศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.สต.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 03 สิงหาคม 2566
9 นางสาว อุไรพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จะกง  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
10 นางสาว สุจิตรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองลุง  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
11 นางสาว จันทนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
12 นางสาว โพธิ์ศรีวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.เมืองจันทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2566
13 นางสาว เปรมฤดี *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 26 กรกฎาคม 2566
14 นางสาว อัญญาพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองคล้า  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
15 นาย สมพาน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
16 นาง อัมพลิกา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านขนุน  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
17 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 26 กรกฎาคม 2566
18 นางสาว เนตรชนก *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 26 กรกฎาคม 2566
19 นาง โสภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านแก  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
20 นางสาว อัมพิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตาโมกข์  ไพรบึง 26 กรกฎาคม 2566
21 นางสาว เพ็ญพิชชา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ปราสาทเยอเหนือ  ไพรบึง 26 กรกฎาคม 2566
22 นาง ธาดารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลไพรบึง  ไพรบึง 26 กรกฎาคม 2566
23 นางสาว ณิรินทร์รดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
24 นาง ศิรดา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ผือ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 26 กรกฎาคม 2566
25 นางสาว วรดาภา *** พยบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะแวะ  ไพรบึง 26 กรกฎาคม 2566
26 นาง ดารุณี *** นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองเดียงน้อย  เมืองศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2566
27 นางสาว วิดาวัลย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกตาล  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
28 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 26 กรกฎาคม 2566
29 นาง ขนิษฐา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีโนนงาม  ศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2566
30 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 26 กรกฎาคม 2566
31 นาง ศรีอุบล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 26 กรกฎาคม 2566
32 นาง นันทพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2566
33 นางสาว นฤมล *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ศรีสุขปฏิบัติการ  ศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2566
34 นางสาว นงเยาว์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกรา รพ.สต.บ้านท่าสว่าง ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
35 นางสาว ภัสรา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
36 นางสาว กานต์ชนก *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต ศรีแก้ว  โนนคูณ 26 กรกฎาคม 2566
37 นาง สุชภาดา *** แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
38 นาย ธีรศักดิ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านแซร์สเบาว์  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
39 นาง นางปราณี *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.ละลม  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
40 นางสาว รื่นฆดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 26 กรกฎาคม 2566
41 นางสาว ยุพาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
42 นาง รสพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 26 กรกฎาคม 2566
43 นาย เอกสิทธิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 26 กรกฎาคม 2566
44 นางสาว ศิริพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จานใหญ่  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
45 นางสาว พรสินี *** พยาบาลวิชาชีพปฏืบัติการ รพ.สต.บ้านทุ่ม  ไพรบึง 26 กรกฎาคม 2566
46 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 26 กรกฎาคม 2566
47 นาย กาญจนศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 26 กรกฎาคม 2566
48 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
49 นาย วีระชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
50 นาง อันธิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ม่วง  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
51 นางสาว ภควีนิต *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ตะเคียนราม  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
52 นางสาว คณามาศ *** เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลหน่วยบริการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 26 กรกฎาคม 2566
53 นางสาว ภาวิณี *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.เสาธงชัย  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
54 นาง วิลัยวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ชัย  อุทุมพรพิสัย 26 กรกฎาคม 2566
55 นาย เกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2566
56 นาง ธนิถา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเสลานาก๊อก  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
57 นาง สายสมร *** พยาบาลวิชาขีพชำนาญการ รพสต.บ้านกันตรวจ  ขุนหาญ 26 กรกฎาคม 2566
58 นางสาว กัญญารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านศรีพะเนา  เมืองศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2566
59 นาง วลาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
60 นางสาว มัทนา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านศรีพะเนา  ศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2566
61 นางสาว สายรุ้ง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิงพวย  ศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2566
62 นางสาว จรัสศรี *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต เสื่อมข้าว  ศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2566
63 นาง นงค์ลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านถนนวิหาร  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
64 นางสาว อโนทัย *** แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านถนนวิหาร  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
65 นาง สายพิณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านม่วงแยก  ขุนหาญ 26 กรกฎาคม 2566
66 นางสาว จุฑามาศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 03 สิงหาคม 2566
67 นาง ลักขณี *** พยาบาล รพสต ภูทิง  ขุนหาญ 26 กรกฎาคม 2566
68 นางสาว วลัยลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลาย  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
69 นางสาว สุภาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.สังเม็ก  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
70 นาง ทองสี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 26 กรกฎาคม 2566
71 นาง อาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หลังคลอด รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 26 กรกฎาคม 2566
72 นางสาว พิมพ์ชญา *** ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์จัดเก็บรายได้ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 26 กรกฎาคม 2566
73 นาง พัทยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย  ขุขันธ์ 26 กรกฎาคม 2566
74 นาง ชื่นจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 27 กรกฎาคม 2566
75 นางสาว นราธร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 27 กรกฎาคม 2566
76 นางสาว สุนิจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านซำขี้เหล็ก  ขุนหาญ 27 กรกฎาคม 2566
77 นาย ชนินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สอน.บ้านภูมิซรอล  กันทรลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
78 นาง นางสุจิราภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 27 กรกฎาคม 2566
79 นาง จินตนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เก็บงา  เมืองจันทร์ 27 กรกฎาคม 2566
80 นางสาว ปุณยวีร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง  ห้วยทับทัน 27 กรกฎาคม 2566
81 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 27 กรกฎาคม 2566
82 นาย ประกายสิทธิ์ *** พยาบาลบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.กล้วยกว้าง  ห้วยทับทัน 27 กรกฎาคม 2566
83 นาง อุทัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน  เมืองจันทร์ 27 กรกฎาคม 2566
84 นาง พิไลวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
85 นางสาว พัชรียา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.พราน  ขุนหาญ 27 กรกฎาคม 2566
86 นาง ณัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ตองปิด  น้ำเกลี้ยง 27 กรกฎาคม 2566
87 นาง กรณิการ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.โนนงาม  น้ำเกลี้ยง 27 กรกฎาคม 2566
88 นาง กัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
89 นางสาว ณัฐปภัสร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สตบ้านน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 27 กรกฎาคม 2566
90 นางสาว อุษณา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 27 กรกฎาคม 2566
91 นางสาว กานดา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านโนน  ขุขันธ์ 27 กรกฎาคม 2566
92 นาง มะลิวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.กราม  ขุนหาญ 27 กรกฎาคม 2566
93 นางสาว กัญชลิตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแคน  อุทุมพรพิสัย 27 กรกฎาคม 2566
94 นางสาว เวณิกา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ชำเม็ง  กันทรลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
95 นาง จิตตรากรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 27 กรกฎาคม 2566
96 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปะอาว  อุทุมพรพิสัย 27 กรกฎาคม 2566
97 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 27 กรกฎาคม 2566
98 นาง อัมพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านเสียว  โพธิ์ศรีสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2566
99 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 27 กรกฎาคม 2566
100 นาง กนก​วรรณ​ *** พยาบาล​วิชาชีพ​ รพ.สต.บ้านวิทย์​  ขุขันธ์ 27 กรกฎาคม 2566
101 นาง ณัฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกจาน  เมืองศรีสะเกษ 27 กรกฎาคม 2566
102 นาย สมบูรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโคกหล่าม  อุทุมพรพิสัย 27 กรกฎาคม 2566
103 นาง วิภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 27 กรกฎาคม 2566
104 นางสาว สุพัตตรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  เบญจลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
105 นางสาว นุชวรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  เบญจลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
106 นาง สุรีพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2566
107 นางสาว ปทิตกันต์สุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองม้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2566
108 นางสาว ขันทิวา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2566
109 นางสาว ดรุณรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านนาตราว  ภูสิงห์ 27 กรกฎาคม 2566
110 นางสาว ปวีณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ห้วยตามอญ  ภูสิงห์ 27 กรกฎาคม 2566
111 นางสาว ประนอม *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ละลม  ภูสิงห์ 27 กรกฎาคม 2566
112 นางสาว ศิรษา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 27 กรกฎาคม 2566
113 นาง เกตุสะนีนาฏ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สตบ้านเจ้าทุ่ง  วังหิน 28 กรกฎาคม 2566
114 นางสาว อิศราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพสต.หนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 28 กรกฎาคม 2566
115 นาง ปญาณิศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 28 กรกฎาคม 2566
116 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 28 กรกฎาคม 2566
117 นางสาว นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 28 กรกฎาคม 2566
118 นางสาว พรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านกันจด  ขุนหาญ 28 กรกฎาคม 2566
119 นาง สร้อยฟ้า *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์  ขุนหาญ 28 กรกฎาคม 2566
120 นางสาว ศุภกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา  กันทรลักษ์ 28 กรกฎาคม 2566
121 นาย วรวุฒิ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหัวช้าง  อุทุมพรพิสัย 30 กรกฎาคม 2566
122 นาง กัญญาพัชญ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านไม้แก่น  ไพรบึง 30 กรกฎาคม 2566
123 นาง ภัทรภร *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านตานวน  ขุนหาญ 30 กรกฎาคม 2566
124 นางสาว ณัฎฐพัชร์ *** ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านตานวน  ขุนหาญ 30 กรกฎาคม 2566
125 นางสาว ชุติมณฑน์ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์น้อย  ขุนหาญ 31 กรกฎาคม 2566
126 นางสาว โพธิ์ศรีวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 02 สิงหาคม 2566
127 นาง ปนัดดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 03 สิงหาคม 2566
128 นาง เพ๊ญจันทร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 03 สิงหาคม 2566
129 นางสาว หฤทัย *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองหิน  กันทรลักษ์ 03 สิงหาคม 2566
130 นาย เสมือน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต บ้านกวางขาว  ขุขันธ์ 03 สิงหาคม 2566
131 นางสาว พัชรา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กฤษณา  ขุขันธ์ 03 สิงหาคม 2566
132 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 03 สิงหาคม 2566
133 นางสาว กานต์ชนก *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 03 สิงหาคม 2566
134 นางสาว มะลิวัลย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านแดง  เบญจลักษ์ 03 สิงหาคม 2566
135 นางสาว สิริกัญญา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านนกยูงทอง  ภูสิงห์ 03 สิงหาคม 2566
136 นางสาว กันดา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพ็ก  เบญจลักษ์ 03 สิงหาคม 2566
137 นางสาว พีรภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง  ขุขันธ์ 03 สิงหาคม 2566
138 นาง วนิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 03 สิงหาคม 2566
139 นาง ณัฎฐา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหัวเสือ  ขุขันธ์ 03 สิงหาคม 2566
140 นาง กุณธีรา *** พยาบาลสิชาชีพชำนาญ รพ.สต.หนองฮาง  เบญจลักษ์ 03 สิงหาคม 2566
141 นางสาว จารุภัทร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านท่าพระ  กันทรลักษ์ 03 สิงหาคม 2566
142 นาง อำภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปราสาท  ขุขันธ์ 04 สิงหาคม 2566