สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ปรุะชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
รายละเอียด
:

 ปรุะชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
20-22 กค 2565
เป้าหมาย 24 คน จนท.ไอที รพ.

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  20 กรกฎาคม 2565
จัดโดย
:
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ทวีรัชต์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 22 มิถุนายน 2565
2 นางสาว จุฑารัตน์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 22 มิถุนายน 2565
3 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 23 มิถุนายน 2565
4 นาย ธนัฐ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 23 มิถุนายน 2565
5 นาย เกียรติศักดิ์ *** จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 23 มิถุนายน 2565
6 นาย สมคิด *** จพ.คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 มิถุนายน 2565
7 นาย เอกนรินทร์ *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 มิถุนายน 2565
8 นาย วาณิตย์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 มิถุนายน 2565
9 นาย วีรชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 30 มิถุนายน 2565
10 นาย เอกชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 01 กรกฎาคม 2565
11 นาย ศรีหราช *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 01 กรกฎาคม 2565
12 นาย สมบัติ *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโนนคูณ  เมืองศรีสะเกษ 01 กรกฎาคม 2565
13 นาย พิฆเนศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 01 กรกฎาคม 2565
14 นาย นิมิต *** นักวิการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 01 กรกฎาคม 2565
15 นาย ธวัชพงศ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 01 กรกฎาคม 2565
16 นาย เฉลิมพล *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 01 กรกฎาคม 2565
17 นาย เอกสิทธิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 01 กรกฎาคม 2565
18 นาย วีรพัฒน์ *** พนักงานบริการ โรงพบาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 01 กรกฎาคม 2565
19 นาย พฤษพล *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 01 กรกฎาคม 2565
20 นาย สุทิน *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 01 กรกฎาคม 2565
21 นาย ณัฐพล *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 01 กรกฎาคม 2565
22 นาย กำชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 01 กรกฎาคม 2565
23 นาย ธีระวัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 01 กรกฎาคม 2565
24 นาย บุรฉัตร *** พนักงานบริการ รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 04 กรกฎาคม 2565
25 นาย สันต์ *** จพ.เวชสถิติ ชง. รพช.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 04 กรกฎาคม 2565
26 นาย ณัฐกิตติ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 18 กรกฎาคม 2565
27 นาย เสริมศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพรเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 18 กรกฎาคม 2565
28 นาย ภานุพัฒน์ *** น.ว.ก คอม โรงพยาบาลศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 18 กรกฎาคม 2565
29 นาย เจษฎา *** จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 18 กรกฎาคม 2565
30 นาย เสริมศิลป์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 19 กรกฎาคม 2565