สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (PLANFIN) การจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน (Financial Rapid Response Team : FRRT)
รายละเอียด
:

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทางการเงินการคลัง (PLANFIN) การจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางการเงิน (Financial Rapid Response Team : FRRT
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  26 เมษายน 2566
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง สุภาพร *** จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.น้ำเกลี้ยง  เมืองศรีสะเกษ 19 เมษายน 2566
2 นาย จิรวัฒน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 19 เมษายน 2566
3 นางสาว ศิริลักษณ์ *** นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 19 เมษายน 2566
4 นางสาว วาสนา *** นวก.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 19 เมษายน 2566
5 นางสาว วิจิตรา *** นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 20 เมษายน 2566
6 นางสาว ปนัดดา *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 20 เมษายน 2566
7 นาง สมจิต *** เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 20 เมษายน 2566
8 นางสาว เขมิศา *** นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 20 เมษายน 2566
9 นางสาว สุชาดา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 20 เมษายน 2566
10 นางสาว จันทิมา *** พนักงานบริการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 20 เมษายน 2566
11 นาง เกษก่อง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 20 เมษายน 2566
12 นางสาว อรยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 20 เมษายน 2566
13 นางสาว กัญญาลักษณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 20 เมษายน 2566
14 นาง นิตยา *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 20 เมษายน 2566
15 นาย สนั่น *** นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
16 นาย นพพร *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
17 นางสาว ธีร์ชญาน์ *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
18 นาง ภัทราพร *** จะ.การเงินฯชำนาญงาน รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
19 นางสาว นิภาพร *** นวก.การเงินฯ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
20 นางสาว วรัญชิตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
21 นาง สุนันทินี *** นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
22 นาย อังกูร *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
23 นาย ภาสกรณ์ *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.พยุห์  พยุห์ 21 เมษายน 2566
24 นางสาว อนัญญา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
25 นาย ธีรยุทธ *** นักจัดการงานทั่วไป รพ.พยุห์  พยุห์ 21 เมษายน 2566
26 นาง ชยาภัสร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
27 นางสาว ธิติยากร *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
28 นาย อุทัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
29 นาง บุษบา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
30 นางสาว ทิวาวรรณ *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
31 นาง กมลวรรณ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
32 นางสาว เจนจิรา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย  เมืองศรีสะเกษ 20 เมษายน 2566
33 นาย พิพัฒน์พน *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 20 เมษายน 2566
34 นางสาว อรปรียา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 20 เมษายน 2566
35 นางสาว ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 20 เมษายน 2566
36 นาย สมชาย *** เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 20 เมษายน 2566
37 นางสาว อรทัย *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 20 เมษายน 2566
38 นาย ธีรวุธ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 20 เมษายน 2566
39 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 20 เมษายน 2566
40 นางสาว นงค์ลักษณ์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 20 เมษายน 2566
41 นางสาว ภัณฑิรา *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 20 เมษายน 2566
42 นางสาว สุทธิลักษณ์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 20 เมษายน 2566
43 นาง นิตยา *** ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 20 เมษายน 2566
44 นาง วาสนา *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 20 เมษายน 2566
45 นาง โชติรส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 20 เมษายน 2566
46 นางสาว วชิรปราณี *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 20 เมษายน 2566
47 นางสาว วีณา *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 20 เมษายน 2566
48 นางสาว วรัชยา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 20 เมษายน 2566
49 นาย คเชนทร์ *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 21 เมษายน 2566
50 นาย บุญโฮม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบรพ์  บึงบูรพ์ 21 เมษายน 2566
51 นาง วิไลพร *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลบึงบรพ์  บึงบูรพ์ 21 เมษายน 2566
52 นาย อัครพล *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 21 เมษายน 2566
53 นาง พรทิพย์ *** ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 21 เมษายน 2566
54 นาง พิมพกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 21 เมษายน 2566
55 นาง พิมพ์พร *** นักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.พยุห์  พยุห์ 21 เมษายน 2566
56 นาย ณัฐกิตติ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 21 เมษายน 2566
57 นางสาว พลรัตน์ดา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 21 เมษายน 2566
58 นาง นิภัทรา *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 21 เมษายน 2566
59 นางสาว ศิริพร *** จพ.การเงินและบัญชี รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 21 เมษายน 2566
60 นาย ส.เรืองฤทธิ์ *** เภสัชชำนาญการพิเศษ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 21 เมษายน 2566
61 นาง ปิยะดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 21 เมษายน 2566
62 นาย ศิริ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 21 เมษายน 2566
63 นางสาว วรุณี *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 21 เมษายน 2566
64 นางสาว เทวรัตน์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลภูสิงห์  เมืองศรีสะเกษ 21 เมษายน 2566
65 นาย เดชาวัฒน์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เบญจลักษ์ฯ  เบญจลักษ์ 21 เมษายน 2566
66 นาง ปสุตา *** จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.เบญจลักษ์ฯ  เบญจลักษ์ 21 เมษายน 2566
67 นาง จอ.หญิง เมลาณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์ฯ  เบญจลักษ์ 21 เมษายน 2566
68 นาง ศกลวรรณ *** นักวิชาการพัสดุ รพ.เบญจลักษ์ฯ  เบญจลักษ์ 21 เมษายน 2566
69 นาย จเร *** จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.เบญจลักษ์ฯ  เบญจลักษ์ 21 เมษายน 2566
70 นางสาว ชินานันท์ *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ห้วยทับทัน  เมืองศรีสะเกษ 21 เมษายน 2566
71 นาย จำเนียน *** เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.ห้วยทับทัน  เมืองศรีสะเกษ 21 เมษายน 2566
72 นางสาว พานทอง *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ห้วยทับทัน  เมืองศรีสะเกษ 21 เมษายน 2566
73 นางสาว จันทร์จิรา *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ห้วยทับทัน  เมืองศรีสะเกษ 21 เมษายน 2566
74 นางสาว รวิพร *** จพ.พัสดุ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 21 เมษายน 2566
75 นาง พัตยา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 เมษายน 2566
76 นางสาว สุวรา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 เมษายน 2566
77 นางสาว อักษรินทร์ *** นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 เมษายน 2566
78 นาง อรุณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 เมษายน 2566
79 นาง กิตติยาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 เมษายน 2566
80 นางสาว สุนีย์ *** จพ.การเงินฯ รพ.วังหิน  วังหิน 21 เมษายน 2566
81 นางสาว ธารทิพย์ *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน รพ.วังหิน  วังหิน 21 เมษายน 2566
82 นางสาว ประกาย *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.วังหิน  วังหิน 21 เมษายน 2566
83 นาง ณปภัช *** นักเทคนิคก่ารแพทย์ชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 21 เมษายน 2566
84 นาง รัชณี *** นวก.พัสดุ รพ.วังหิน  วังหิน 21 เมษายน 2566
85 นางสาว จิราวรรณ *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 เมษายน 2566
86 นางสาว ชัญญา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 เมษายน 2566
87 นาย วิทยา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 เมษายน 2566
88 นางสาว ชนิสา *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 เมษายน 2566
89 นางสาว ปรียาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 เมษายน 2566
90 นางสาว ปิยพร *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 เมษายน 2566
91 นางสาว รธิดา *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 เมษายน 2566
92 นาย วัชรินทร์ *** นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 เมษายน 2566
93 นาย เดช *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
94 นางสาว วชิราภรณ์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
95 นางสาว ศศิธร *** นักวิชาการเงินและบัญชี (พ) โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
96 นางสาว พวงผกา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
97 นางสาว ปวฎา *** นักวิชาการพัสดุ (พ) โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
98 นาย ชินกรณ์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
99 นาง กาญจนา *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 21 เมษายน 2566
100 นาย สุทิน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 21 เมษายน 2566
101 นาง แพรวพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 21 เมษายน 2566
102 นาง ศุภนา *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 21 เมษายน 2566
103 นางสาว รัชฎาพร *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
104 นางสาว ภาวนา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
105 นางสาว ธิราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 21 เมษายน 2566
106 นางสาว ธัณย์จิรา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 เมษายน 2566
107 นาง ธัญชนก *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 เมษายน 2566
108 นาย พรชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 เมษายน 2566
109 นาง ชูพักตร์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 เมษายน 2566
110 นางสาว โศจิรัตน์ *** เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 เมษายน 2566
111 นางสาว ศุภากร *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 เมษายน 2566
112 นาง เสาวนีย์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 เมษายน 2566
113 นาง กนกวรรณ *** เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 21 เมษายน 2566
114 นางสาว ประภา *** เภสัชการชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 เมษายน 2566
115 นาง บุญน้อม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 เมษายน 2566
116 นาย อนิรุทธิ์ *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 เมษายน 2566
117 นางสาว ทัศนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 เมษายน 2566
118 นาย จิตรกร *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 เมษายน 2566
119 นางสาว พิสมัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 เมษายน 2566
120 นาง มาลี *** ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 เมษายน 2566
121 นาง ชิณสา *** นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 เมษายน 2566
122 นาย ปรีชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 เมษายน 2566
123 นาง สมพร *** นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 เมษายน 2566
124 นาย ปรีชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 เมษายน 2566
125 นางสาว สุรีย์ภรณ์ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 เมษายน 2566
126 นางสาว จุฑามาศ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 เมษายน 2566