สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุม realtime MC data
รายละเอียด
:

 ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนา realtime MC data
ห้องประชุม 202 สสจ ศรีสะเกษ
วันที่ 12 กค 66 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  12 กรกฎาคม 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 กรกฎาคม 2566
2 นาง วรรธนวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 07 กรกฎาคม 2566
3 นาง นงคราญ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไไศล  ราษไศล 07 กรกฎาคม 2566
4 นาง ไขนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 07 กรกฎาคม 2566
5 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 07 กรกฎาคม 2566
6 นาง นาตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 07 กรกฎาคม 2566
7 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 07 กรกฎาคม 2566
8 นาง วรินทิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 07 กรกฎาคม 2566
9 นางสาว วิจิตรา *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 กรกฎาคม 2566
10 นาง จิตตรากรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 07 กรกฎาคม 2566
11 นางสาว สุพัตตรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  เบญจลักษ์ 07 กรกฎาคม 2566
12 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 07 กรกฎาคม 2566
13 นาง รสพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอดรพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 07 กรกฎาคม 2566
14 นาง เกศิณีนารถ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  ห้วยทับทัน 07 กรกฎาคม 2566
15 นางสาว ณิรินทร์รดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  ภูสิงห์ 10 กรกฎาคม 2566
16 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2566
17 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 10 กรกฎาคม 2566