สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับประสิทธิภาพและพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการโรงพยาบาล (Himpro)
รายละเอียด
:

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับประสิทธิภาพและพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบริการโรงพยาบาล (Himpro)
วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จีงสมาน

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  7 กรกฎาคม 2565
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย สุทิน *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 กรกฎาคม 2565
2 นางสาว คณามาศ *** ผู้รับผิดชอบเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 กรกฎาคม 2565
3 นางสาว ชลิตา *** ผู้รับผิดชอบเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 กรกฎาคม 2565
4 นาง ศิรินทร์ทิพย์ *** จพ.การเงินและบัญชี โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 กรกฎาคม 2565
5 นาย วีระชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 กรกฎาคม 2565
6 นางสาว สิริลักษณ์ *** นวก.สาธารณสุข โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 กรกฎาคม 2565
7 นางสาว สิริกัญญา *** จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 05 กรกฎาคม 2565
8 นาย วาณิตย์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 05 กรกฎาคม 2565
9 นางสาว ธิติยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ โรงพยาบาลไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 05 กรกฎาคม 2565
10 นาง บุษบา *** นักวิาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 05 กรกฎาคม 2565
11 นาง จันทร์เพ็ญ *** เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 05 กรกฎาคม 2565
12 นาย พิฆเนศ *** นวก.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 05 กรกฎาคม 2565
13 นาง สกาวเดือน *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 05 กรกฎาคม 2565
14 นางสาว สุชาดา *** จพ.เวชสถิติ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 05 กรกฎาคม 2565
15 นาย จรัล *** นวก.คอมพิวเตอร์ รพ.วังหิน  วังหิน 05 กรกฎาคม 2565
16 นางสาว ราตรี *** จพ.ธุรการ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 05 กรกฎาคม 2565
17 นาย นายวิทยา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 กรกฎาคม 2565
18 นาย สันต์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 กรกฎาคม 2565
19 นางสาว ทิฆัมพร *** พนักงานบริการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 กรกฎาคม 2565
20 นาย ปรีชา *** จะ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 กรกฎาคม 2565
21 นาย กำชัย *** นว.คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 กรกฎาคม 2565
22 นาง ปิยะมาศ *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 กรกฎาคม 2565
23 นาง เบญจรัตน์ *** จพ.เวชสถิติ รพ.บึงบูรพ์  เมืองศรีสะเกษ 06 กรกฎาคม 2565
24 นาย สมคิด *** จะ.คอมพิวเตอร์ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 กรกฎาคม 2565
25 นางสาว ภัทติยา *** จพ.เวชสถิติ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 กรกฎาคม 2565
26 นาย บุญโฮม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 กรกฎาคม 2565
27 นาง เบญจรัตน์ *** จพ.เวชสถิติ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 กรกฎาคม 2565
28 นางสาว โศจิรัตน์ *** จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 กรกฎาคม 2565
29 นางสาว กรกนก *** จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 กรกฎาคม 2565
30 นาย สมบัติ *** เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 กรกฎาคม 2565
31 นาย ธีรวัฒน์ *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 กรกฎาคม 2565
32 นาย หัสดิน *** นวก.คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 กรกฎาคม 2565
33 นางสาว สมฤดี *** จพ.เวชสถิติ รพ.พยุห์  พยุห์ 06 กรกฎาคม 2565
34 นางสาว ศุภรดา *** พนังงานบริการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 06 กรกฎาคม 2565
35 นางสาว จุฬาพร *** ธุรการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 กรกฎาคม 2565
36 นางสาว ศุภรดา *** พนักงานบริการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 กรกฎาคม 2565
37 นางสาว เพ็ญพักตร์ *** พนง.ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 กรกฎาคม 2565
38 นาง นางธัญชนก *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 กรกฎาคม 2565
39 นาย นายภัคพล *** นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 กรกฎาคม 2565
40 นางสาว จุฑารัตน์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 กรกฎาคม 2565
41 นาย ชนะชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รพ.โพธิ์ศรีสุววรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 กรกฎาคม 2565
42 นาย ชนะชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รพ.โพธิ์ศรีสุววรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 กรกฎาคม 2565
43 นาย ชนะชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รพ.โพธิ์ศรีสุววรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 กรกฎาคม 2565
44 นาย นิมิต *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 06 กรกฎาคม 2565
45 นาย ณัฐกิตติ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 06 กรกฎาคม 2565
46 นางสาว พวงผกา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 กรกฎาคม 2565
47 นาง ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 กรกฎาคม 2565
48 นาง ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 กรกฎาคม 2565
49 นาง กนกวรรณ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 06 กรกฎาคม 2565
50 นาง ฐิติยาพร *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 06 กรกฎาคม 2565
51 นาง ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 กรกฎาคม 2565
52 นางสาว ดาริกา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 กรกฎาคม 2565
53 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 06 กรกฎาคม 2565
54 นางสาว อนัญญา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 กรกฎาคม 2565
55 นาย ปรีชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 กรกฎาคม 2565
56 นาย จำเนียร *** เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 กรกฎาคม 2565
57 นาย ศรีหราช *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 กรกฎาคม 2565
58 นาง พัตยา *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 กรกฎาคม 2565
59 นางสาว อรยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 กรกฎาคม 2565
60 นาง นงเยาว์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 กรกฎาคม 2565
61 นางสาว จารุณี *** เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 กรกฎาคม 2565
62 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 กรกฎาคม 2565
63 นางสาว มะธุรส *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 กรกฎาคม 2565
64 นาย สุรศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 กรกฎาคม 2565
65 นาง สุหรรษา *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 กรกฎาคม 2565
66 นางสาว รุ่งนภา *** จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 06 กรกฎาคม 2565
67 นางสาว ทิตฐิตา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 กรกฎาคม 2565
68 นาย ณัฐวิทย์ *** พนักงานบริการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 กรกฎาคม 2565
69 นาย เอกสิทธิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 06 กรกฎาคม 2565
70 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 06 กรกฎาคม 2565
71 นางสาว ธิติยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 06 กรกฎาคม 2565