สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
อบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRGs (Coding Audit) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียด
:

 อบรมฟื้นฟูวิชาการด้านการตรวจสอบชดเชยในระบบ DRGs (Coding Audit) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  10 สิงหาคม 2566
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง เจริญกิจ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 18 กรกฎาคม 2566
2 นาง วิไล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 18 กรกฎาคม 2566
3 นางสาว ทรัพย์ทวี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 18 กรกฎาคม 2566
4 นางสาว กมลรส *** นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 18 กรกฎาคม 2566
5 นางสาว น้ำทิพย์ *** นักวิชาการเวชสถิติ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 18 กรกฎาคม 2566
6 นางสาว จินตนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 19 กรกฎาคม 2566
7 นาง อารีจิตร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 19 กรกฎาคม 2566
8 นางสาว นฤมล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 19 กรกฎาคม 2566
9 นาง พวงพยอม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 19 กรกฎาคม 2566
10 นางสาว แสงเดือน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 19 กรกฎาคม 2566
11 นางสาว นิธิยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 19 กรกฎาคม 2566
12 นางสาว ศรีอำภร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 19 กรกฎาคม 2566
13 นาง บุษบา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 19 กรกฎาคม 2566
14 นาง ปิยะมาศ *** จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 19 กรกฎาคม 2566
15 นาง สราญจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 19 กรกฎาคม 2566
16 นางสาว นงลักษณ์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เบญจลักษ์ 20 กรกฎาคม 2566
17 นางสาว นนทิวรรณ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เบญจลักษ์ 20 กรกฎาคม 2566
18 นาง เมษาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  เมืองศรีสะเกษ 20 กรกฎาคม 2566
19 นางสาว นพรรษสรณ์ *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 20 กรกฎาคม 2566
20 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร.พ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2566
21 นางสาว เอื้อมพร *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 20 กรกฎาคม 2566
22 นาง ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2566
23 นาง รจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 20 กรกฎาคม 2566
24 นางสาว สงวน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 20 กรกฎาคม 2566
25 นาง สุนิสา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 20 กรกฎาคม 2566
26 นาย จิรกิตต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 20 กรกฎาคม 2566
27 นางสาว สกาวเดือน *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 20 กรกฎาคม 2566
28 นางสาว สุชาดา *** จพ.เวชสถิติ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 20 กรกฎาคม 2566
29 นางสาว นภัสนันท์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 20 กรกฎาคม 2566
30 นางสาว เมธาวี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 20 กรกฎาคม 2566
31 นางสาว นงค์ลักษ์ *** พยาบาลวิชีพชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 20 กรกฎาคม 2566
32 นาง ปิยนาถ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
33 นาย อรรถวุฒิ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2566
34 นาย อิทธินันท์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 กรกฎาคม 2566
35 นางสาว อัญธิดา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 กรกฎาคม 2566
36 นางสาว กาญจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 กรกฎาคม 2566
37 นางสาว อุทัยวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 21 กรกฎาคม 2566
38 นางสาว กัลยรัตน์ *** จพ.เวชสถิติปฎิบัติงาน รพ.พยุห์  พยุห์ 21 กรกฎาคม 2566
39 นางสาว สมฤดี *** จพ.เวชสถิติ รพ.พยุห์  พยุห์ 21 กรกฎาคม 2566
40 นางสาว ธัญญาเรศ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
41 นางสาว ณัฐริกา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
42 นางสาว พิสมัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
43 นางสาว ปรียานุช *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
44 นาง ทัศนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 21 กรกฎาคม 2566
45 นาง ทัศนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
46 นางสาว สิบเอกหญิงแอนนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
47 นางสาว วรัญช์ธิตา *** พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 กรกฎาคม 2566
48 นาง รักชนก *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 21 กรกฎาคม 2566
49 นางสาว กัลยาณี *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 กรกฎาคม 2566
50 นางสาว อรพิน *** พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 กรกฎาคม 2566
51 นาย ชิงชัย *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 กรกฎาคม 2566
52 นางสาว ชนิดา *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 กรกฎาคม 2566
53 นาง ธาดารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 กรกฎาคม 2566
54 นางสาว ฐิชารัศม์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 กรกฎาคม 2566
55 นาย ไชยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 21 กรกฎาคม 2566
56 นาย ไชยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
57 นางสาว ณิญาพัชญ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
58 นางสาว อัญชลี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 21 กรกฎาคม 2566
59 นาง วรรณภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 กรกฎาคม 2566
60 นางสาว ดวงฤดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 22 กรกฎาคม 2566
61 นาง ปรารถนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
62 นางสาว ธิติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
63 นางสาว วราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
64 นาง พัชรนันท์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
65 นาง ทองสี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
66 นาง มยุรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 กรกฎาคม 2566
67 นางสาว ณัฐธิดา *** พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 24 กรกฎาคม 2566
68 นาง สุหรรษา *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
69 นาย อดิศร *** นายแพทย์ปฏิการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
70 นางสาว มณีศิลป์ *** จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
71 นาง ศดานันท์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 24 กรกฎาคม 2566
72 นาย กล้าณรงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 24 กรกฎาคม 2566
73 นาง ลัดดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 24 กรกฎาคม 2566
74 นางสาว ภัทติยา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 กรกฎาคม 2566
75 นาย ธราวริทธิ์ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 กรกฎาคม 2566
76 นาย บุญโฮม *** พยาบาลวิชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 24 กรกฎาคม 2566
77 นาง นงเยาว์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 25 กรกฎาคม 2566
78 นาง ศิริวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 25 กรกฎาคม 2566
79 นางสาว กนกวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 25 กรกฎาคม 2566
80 นาย ณัฏฐ์ *** นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 26 กรกฎาคม 2566
81 นาย ธนกร *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 26 กรกฎาคม 2566
82 นาง ปาณิสรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 26 กรกฎาคม 2566
83 นาง สุวรรณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 26 กรกฎาคม 2566
84 นาง ขันทอง *** เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.วังหิน  วังหิน 26 กรกฎาคม 2566
85 นางสาว อรณิชา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 26 กรกฎาคม 2566
86 นาง หทัยภัทร *** พยาบาลวิชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 27 กรกฎาคม 2566
87 นางสาว อมรรัตน์ *** พยาบาลวิชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 27 กรกฎาคม 2566
88 นาย กิตติเทพ *** นายแพทย์ รพท.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
89 นาย จตุพร *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 27 กรกฎาคม 2566
90 นางสาว ปราณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 27 กรกฎาคม 2566
91 นาง พัตยา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 27 กรกฎาคม 2566
92 นางสาว กนกนาฎ *** นักวิชาการเวชสถิติปฎิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 27 กรกฎาคม 2566
93 นางสาว จารุณี *** เจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 27 กรกฎาคม 2566
94 นางสาว มธุรส *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 27 กรกฎาคม 2566
95 นาง เมลาณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจักษ์เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา  เบญจลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
96 นาย ประวิทย์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกีรยรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
97 นางสาว เกษสิณี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เบญจลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
98 นาง วันเพ็ญ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เบญจลักษ์ 27 กรกฎาคม 2566
99 นาง ฉัตรรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 02 สิงหาคม 2566
100 นาง นิภาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 02 สิงหาคม 2566
101 นาง ชนิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 02 สิงหาคม 2566
102 นางสาว กมลชนก *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 02 สิงหาคม 2566
103 นาง ปิยวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 02 สิงหาคม 2566
104 นางสาว รุ่งนภา *** จพ.เวชสถิติปฏิดบัติงาน รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 03 สิงหาคม 2566
105 นาง น้ำทิพย์ *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 03 สิงหาคม 2566
106 นาง ลัดดาวัลย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 03 สิงหาคม 2566
107 นาย กิตติเทพ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 03 สิงหาคม 2566
108 นาง ปิยวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
109 นางสาว กมลชนก *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมยฺ์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
110 นาง ชนิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมยฺ์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
111 นาง นิภาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมยฺ์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
112 นาง ฉัตรรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
113 นางสาว อุมาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
114 นาย ปภินวิช *** นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 04 สิงหาคม 2566
115 นาย พงษ์เสก *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 04 สิงหาคม 2566
116 นาง จิรภิญญานันท์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 07 สิงหาคม 2566
117 นางสาว ณัฐสรวง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 07 สิงหาคม 2566
118 นางสาว ดาริกา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 07 สิงหาคม 2566
119 นางสาว อุทัยวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 10 สิงหาคม 2566