สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 3
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ


จัดโดยโซน 1 รพ. ศรีสะเกษ


ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ


การประชุมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน


กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ผรช.งาน ANC ของ รพ./สสอ./รพ.สต.(ใน,นอกสังกัด,ศูนย์บริการสุขภาพ ทุกแห่ง)


โปรดลงทะเบียนให้ตรงตามรุ่นที่กำหนด


รุ่นที่ 3 วันที่ 16 มิย 2566


ที่เข้าประชุมประกอบด้วย อำเภอ ปรางค์กู่ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน โพธิ์ศรีสุวรรณ ขุนหาญ


 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  16 มิถุนายน 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง สายพิณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านม่วงแยก  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
2 นาง วรรณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพันลำ  เมืองศรีสะเกษ 16 พฤษภาคม 2566
3 นางสาว ศริญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ขุนหาญ  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
4 นาง สุชาดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านอาวอย  ขุขันธ์ 16 พฤษภาคม 2566
5 นางสาว เบญจวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
6 นางสาว ชุติมณฑน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโพธิ์น้อย  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
7 นางสาว ปทิตกันต์สุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองม้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
8 นางสาว ขันทิวา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
9 นาง อัมพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
10 นางสาว ไอยริษา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปลาเดิดใหญ่  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
11 นาง อนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 16 พฤษภาคม 2566
12 นาง สุวีนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนหนองหว้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
13 นาง สุรีพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
14 นาง มะลิวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.กราม  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
15 นาง สอนศรี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผือ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
16 นาง ศิรดา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผือ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2566
17 นาง สายสมร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านกันตรวจ ตำบลห้วยจันทร์  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
18 นางสาว สุพัตรา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ซำเขียน  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
19 นางสาว เอมอร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองบัว  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
20 นางสาว อรทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านหลักหิน  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
21 นางสาว พรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
22 นางสาว กิตติยาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
23 นางสาว พัชรียา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.พราน  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
24 นางสาว ศิริลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
25 นาง ยุพิน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 16 พฤษภาคม 2566
26 นางสาว สุนิจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านซำขี้เหล็ก  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
27 นาง สร้อยฟ้า *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์  ขุนหาญ 16 พฤษภาคม 2566
28 นาง ขวัญใจ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองไฮ  อุทุมพรพิสัย 17 พฤษภาคม 2566
29 นาง วิลาวรรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองคูใหญ่  บึงบูรพ์ 17 พฤษภาคม 2566
30 นาง อริยพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
31 นาย ศุภนิตย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพสต.ทับทิมสยาม07  ขุนหาญ 18 พฤษภาคม 2566
32 นางสาว นราธร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 19 พฤษภาคม 2566
33 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว  อุทุมพรพิสัย 20 พฤษภาคม 2566
34 นาง เพ็ญจันทร์ ทิพย์สมบัติ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง  บึงบูรพ์ 22 พฤษภาคม 2566
35 นางสาว นัฐนภา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 26 พฤษภาคม 2566
36 นาง อรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตาเปียง  ปรางค์กู่ 26 พฤษภาคม 2566
37 นาง สุปราณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สวาย  ปรางค์กู่ 26 พฤษภาคม 2566
38 นางสาว สุนิตตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่  ปรางค์กู่ 26 พฤษภาคม 2566
39 นางสาว ชนากานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กำแมด  ปรางค์กู่ 26 พฤษภาคม 2566
40 นางสาว วรรณธิการ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กะดึ  ปรางค์กู่ 26 พฤษภาคม 2566
41 นาง จิตร์จารึก *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่  ปรางค์กู่ 26 พฤษภาคม 2566
42 นางสาว ปัญจน *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเกีรยติ  ขุนหาญ 26 พฤษภาคม 2566
43 นางสาว ชุติมาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าน  ปรางค์กู่ 26 พฤษภาคม 2566
44 นาง สุพันธนิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 26 พฤษภาคม 2566
45 นาง ประวิญณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 26 พฤษภาคม 2566
46 นาง ลักขณี *** พยาบาลวิชสชีพชำนาญการ รพสต.ภูทอง  ขุนหาญ 26 พฤษภาคม 2566
47 นาง อริยพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านกฤษณา  ขุขันธ์ 26 พฤษภาคม 2566
48 นาง สายสมร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.บ้านกันตรวจ ต.ห้วยจันทร์  ขุนหาญ 26 พฤษภาคม 2566
49 นาง ภัทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.แซรไปร  ภูสิงห์ 28 พฤษภาคม 2566
50 นางสาว อัจฉราพร *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
51 นางสาว กัญชลิตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแคน  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
52 นาง รุจิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
53 นาง ณัฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกจาน  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
54 นาง วลัยรัตน์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านเดื่อ  ศิลาลาด 29 พฤษภาคม 2566
55 นาง วลัยรัตน์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านเดื่อ  ศิลาลาด 29 พฤษภาคม 2566
56 นาย นันทวุฒิ ศรีโพนทอง *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หัวช้าง  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
57 นาง นวลจันทร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านยาง  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
58 นาง สถิดา *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.รังแร้ง  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
59 นาง วริณทร์ทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านแข้  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
60 นาง นงคราญ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 29 พฤษภาคม 2566
61 นางสาว พรชนก *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย  อุทุมพรพิสัย 29 พฤษภาคม 2566
62 นาง รุ่งฤดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่  ปรางค์กู่ 29 พฤษภาคม 2566
63 นาง ธนัสนันท์ *** พนาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหมี  ราษไศล 30 พฤษภาคม 2566
64 นางสาว อภันสิริ *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่  ราษไศล 30 พฤษภาคม 2566
65 นาง ปริยา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ด่าน  ราษไศล 30 พฤษภาคม 2566
66 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ขะยูง  อุทุมพรพิสัย 30 พฤษภาคม 2566
67 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 30 พฤษภาคม 2566
68 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 30 พฤษภาคม 2566
69 นาง ศิริอรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองหลวง  ห้วยทับทัน 30 พฤษภาคม 2566
70 นางสาว ณัชฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย  ราษไศล 30 พฤษภาคม 2566
71 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
72 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
73 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
74 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
75 นาง วฤษาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
76 นาย กิตติ​วัฒน์​ *** พยาบาล​วิชาชีพ​ชำนาญ​การ​ รพ.สต.บ้านผักไหม  ห้วยทับทัน 31 พฤษภาคม 2566
77 นางสาว ทัดดาว *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กล้วยกว้าง  ห้วยทับทัน 31 พฤษภาคม 2566
78 นาง สมพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านจานแสนไชย  ห้วยทับทัน 31 พฤษภาคม 2566
79 นางสาว ปุณยวีร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง  ห้วยทับทัน 01 มิถุนายน 2566
80 นางสาว ณัฐธยาน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพงพรต  อุทุมพรพิสัย 05 มิถุนายน 2566
81 นาง ชนม์นิภา *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 06 มิถุนายน 2566
82 นางสาว ปริญญาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 08 มิถุนายน 2566
83 นางสาว ศศิพัทธ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 08 มิถุนายน 2566
84 นางสาว สิริภัทร *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 08 มิถุนายน 2566
85 นาง รจนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต สร้างปี่  ราษไศล 08 มิถุนายน 2566
86 นาง พันธ์งาม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองแคน  ราษไศล 08 มิถุนายน 2566
87 นางสาว บูรณ์ฉาย *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 08 มิถุนายน 2566
88 นางสาว รสรินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. บ้านแต้  อุทุมพรพิสัย 12 มิถุนายน 2566
89 นาง ภัทรภร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านตานวน  ขุนหาญ 12 มิถุนายน 2566
90 นางสาว อุไรรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านห่องน้อย  ห้วยทับทัน 12 มิถุนายน 2566
91 นาง วิภารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 14 มิถุนายน 2566
92 นาง ยุพิน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ สต บ้านปลาขาว  ราษไศล 15 มิถุนายน 2566