สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนทางการเงินการคลัง (Planfin) และการจัดทำแผนเงินบำรุงหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  9 พฤษภาคม 2565
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว พัสสมน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 พฤษภาคม 2565
2 นาย ธีรวุธ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 พฤษภาคม 2565
3 นาง ดลชนก *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 พฤษภาคม 2565
4 นาง ณัฐชา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 พฤษภาคม 2565
5 นางสาว นงค์ลักษณ์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 พฤษภาคม 2565
6 นาย วัชรินทร์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองศรีสะเกษ 05 พฤษภาคม 2565
7 นางสาว รธิดา *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 พฤษภาคม 2565
8 นาง อังครินทร์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 พฤษภาคม 2565
9 นาง สกาวเดือน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 06 พฤษภาคม 2565
10 นาย พิฆเนศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 06 พฤษภาคม 2565
11 นางสาว สุชาดา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 06 พฤษภาคม 2565
12 นาย ภาสกรณ์ *** เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 06 พฤษภาคม 2565
13 นาย ประสพ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 06 พฤษภาคม 2565
14 นาย ธีรยุทธ *** นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 06 พฤษภาคม 2565
15 นางสาว จันทร์เพ็ญ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 06 พฤษภาคม 2565
16 นางสาว ปิยะรัตน์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 06 พฤษภาคม 2565
17 นาย วิทยา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 06 พฤษภาคม 2565
18 นางสาว จิราวรรณ *** นักจัดงานงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 06 พฤษภาคม 2565
19 นางสาว สุนีย์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 06 พฤษภาคม 2565
20 นางสาว ประกาย *** เภสัชกรรมชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 06 พฤษภาคม 2565
21 นาง ณปภัช *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 06 พฤษภาคม 2565
22 นาง อุทัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 06 พฤษภาคม 2565
23 นาง บุษบา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยางชุมน้อ  ยางชุมน้อย 06 พฤษภาคม 2565
24 นาง นิตยา *** ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 พฤษภาคม 2565
25 นาย อาคม *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 พฤษภาคม 2565
26 นางสาว ทิวาวรรณ *** เภสัชชำนาญการพิเศษ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 พฤษภาคม 2565
27 นาย ศุภอัฑฒ์ *** ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 พฤษภาคม 2565
28 นางสาว ชินานันท์ *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 พฤษภาคม 2565
29 นาย อุทัย *** พยาบาลวิชาชีพชาญการพิเศษ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 พฤษภาคม 2565
30 นาง วาสนา *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 พฤษภาคม 2565
31 นางสาว วาสนา *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 พฤษภาคม 2565
32 นาง นลินรัตน์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 พฤษภาคม 2565
33 นาง สุภาพร *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญปฏิบัติงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
34 นางสาว วรัชยา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 พฤษภาคม 2565
35 นาย จำเนียน *** เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 พฤษภาคม 2565
36 นางสาว วชิรปราณี *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 พฤษภาคม 2565
37 นาง ธัญชนก *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 พฤษภาคม 2565
38 นางสาว ธิติยากร *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 พฤษภาคม 2565
39 นาย คเชนทร์ *** เภวัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 พฤษภาคม 2565
40 นาง พิมพกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 พฤษภาคม 2565
41 นาย บุญโฮม *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 06 พฤษภาคม 2565
42 นางสาว พลรัตน์ดา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 06 พฤษภาคม 2565
43 นาย ธีระภัทร์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 06 พฤษภาคม 2565
44 นางสาว ศิริพร *** จพ.การเงินและบัญชี รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 06 พฤษภาคม 2565
45 นาย พิพัฒน์พน *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 พฤษภาคม 2565
46 นาย ชนะชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 พฤษภาคม 2565
47 นาง ณัฐธยาน์ *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 พฤษภาคม 2565
48 นางสาว สุภาพร *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 พฤษภาคม 2565
49 นาง ชิณสา *** นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
50 นางสาว รัชฎาพร *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
51 นางสาว ธิราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
52 นางสาว ภาวนา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
53 นางสาว พลอยนภัส *** นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
54 นางสาว เปรมิกา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
55 นางสาว พวงผกา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 06 พฤษภาคม 2565
56 นาย พงศนาถ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 06 พฤษภาคม 2565
57 นางสาว สุรีย์ภรณ์ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
58 นางสาว จุฑามาศ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
59 นาย อธิบ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
60 นาง นิตยา *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
61 นาง นิตยา *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
62 นาง เมลาณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
63 นาย เดชาวัฒน์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
64 นาง ปสุตา *** จพ.การเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
65 นาย กิตติพนธ์ *** เจ้าหน้าที่เวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
66 นาย จเร *** จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
67 นาย จิรวัฒน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
68 นางสาว จิรวดี *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
69 นางสาว ศิริลักษณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 พฤษภาคม 2565
70 นาย สนั่น *** นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
71 นาง ธัญรัศมิ์ *** จพ.การเงินฯชำนาญงาน รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
72 นาย พรชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 พฤษภาคม 2565
73 นาง ชูพักตร์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 พฤษภาคม 2565
74 นาง สุหรรษา *** เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 พฤษภาคม 2565
75 นาง เสาวนีย์ *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 พฤษภาคม 2565
76 นางสาว ธีร์ชญาน์ *** นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
77 นางสาว อรยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 พฤษภาคม 2565
78 นางสาว กัญญาลักษณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 พฤษภาคม 2565
79 นาง มาลี *** ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
80 นาง ภัทราพร *** จพ.การเงินฯชำนาญงาน ร.พ.ขุขันธ์  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
81 นาง จิราพร *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
82 นาง จิราภรณ์ *** นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
83 นาง ศุภนา *** นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
84 นางสาว ปิยะนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 06 พฤษภาคม 2565
85 นางสาว อมรรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
86 นาย สุทิน *** เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 06 พฤษภาคม 2565
87 นาย นิกร *** นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 06 พฤษภาคม 2565
88 นางสาว เทวรัตน์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 06 พฤษภาคม 2565
89 นางสาว วรุณี *** เจ้าพนกงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 06 พฤษภาคม 2565
90 นาง ปรินรัตน์ *** นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 พฤษภาคม 2565
91 นางสาว นิตยากร *** นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 พฤษภาคม 2565
92 นางสาว ลำใย *** จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 พฤษภาคม 2565
93 นางสาว สุวรา *** นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 พฤษภาคม 2565
94 นาง ภาวิณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
95 นางสาว อนัญญา *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 พฤษภาคม 2565
96 นาย นพพร *** เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565
97 นาย สนั่น *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565
98 นาง ภัทราพร *** เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565
99 นางสาว ธีร์ชญาน์ *** นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565
100 นาง สุนันทินี *** นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565
101 นางสาว นิภาพร *** นักวิชาการเงินและบัญชี (พ) โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565
102 นางสาว นลวรรณ *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565
103 นางสาว นลวรรณ *** นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 04 ตุลาคม 2565