สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเขียนชุดคำสั่ง Mysql และพัฒนาระบบรายงานใน HIM Pro
รายละเอียด
:

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเขียนชุดคำสั่ง Mysql และพัฒนาระบบรายงานใน HIM Pro
เป้าหมาย 30 คน ( ไอที รพ ทุกแห่ง
5-6 กันยายน 2565

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  5 กันยายน 2565
จัดโดย
:
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย วีรพัฒน์ *** พนักงานบริการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 31 สิงหาคม 2565
2 นางสาว ทวีรัชต์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 31 สิงหาคม 2565
3 นางสาว จุฑารัตน์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 31 สิงหาคม 2565
4 นาย สมชัย *** จพ.ธุรการ รพ.ราษ๊ไศล  ราษไศล 31 สิงหาคม 2565
5 นาย พฤษพล *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 31 สิงหาคม 2565
6 นาย กำชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 01 กันยายน 2565
7 นาย นิมิต *** นักวิการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 01 กันยายน 2565
8 นาย ธีระวัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 01 กันยายน 2565
9 นาย ธนวัฒน์ *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 01 กันยายน 2565
10 นาย วาณิตย์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 01 กันยายน 2565
11 นาย เอกนรินทร์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 01 กันยายน 2565
12 นาย สมคิด *** เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 01 กันยายน 2565
13 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 02 กันยายน 2565
14 นาง พันฐิดา *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 02 กันยายน 2565
15 นาย ภานุพัฒน์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 02 กันยายน 2565
16 นาย เสริมศักดิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพรเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 05 กันยายน 2565
17 นาย พิฆเนศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 05 กันยายน 2565
18 นาย ศรีหราช *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 05 กันยายน 2565
19 นาย วีรชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 กันยายน 2565
20 นาย เอกชัย *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 กันยายน 2565
21 นาย สุทิน *** จพ.เวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 05 กันยายน 2565
22 นาย ณัฐกิตติ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 05 กันยายน 2565
23 นาย ชิตพล *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รพ.ศูนย์ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 05 กันยายน 2565
24 นาย หัสดิน *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 05 กันยายน 2565
25 นางสาว ณัชธ์ภิสรณ์ *** นวก.คอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 05 กันยายน 2565
26 นาย เอกสิทธิ์ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 กันยายน 2565
27 นาย บุรฉัตร *** พนักงานบริการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 กันยายน 2565
28 นาย เจษฎา *** จพ.คอมพิวเตอร์ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  เมืองศรีสะเกษ 06 กันยายน 2565
29 นาย ประยูร *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ รพ.ศูนย์ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 กันยายน 2565
30 นาย ธนัฐ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 07 กันยายน 2565
31 นาย ดวงอนุชา *** เวชกิจฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 08 กันยายน 2565