สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 2
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบริการฝากครรภ์ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

จัดโดยโซน 1 รพ. ศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ

การประชุมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ผรช.งาน ANC ของ รพ./สสอ./รพ.สต.(ใน,นอกสังกัด,ศูนย์บริการสุขภาพ ทุกแห่ง)

โปรดลงทะเบียนให้ตรงตามรุ่นที่กำหนด

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 มิย 2566

ที่เข้าประชุมประกอบด้วย อำเภอ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เบญจลักษ์ ศิลาลาด

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  15 มิถุนายน 2566
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว ยุพาวดี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
2 นาง ปราณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ละลม  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
3 นาย ธีรศักดิ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านแซร์สเบาว์  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
4 นาง จิรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกยูงทอง  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
5 นางสาว ภควีนิต *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. ตะเคียนราม  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
6 นางสาว นิตยา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
7 นางสาว วิดาวัลย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.โคกตาล  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
8 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 16 พฤษภาคม 2566
9 นาง สุชาดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านอาวอย  ขุขันธ์ 16 พฤษภาคม 2566
10 นาง ทองมา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ห้วยตามอญ  ภูสิงห์ 16 พฤษภาคม 2566
11 นางสาว ปิยะพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำอ้อม โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 16 พฤษภาคม 2566
12 นาง กวิศรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง  ขุขันธ์ 16 พฤษภาคม 2566
13 นาง ธนิถา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเสลานาก๊อก  ขุขันธ์ 16 พฤษภาคม 2566
14 นาง ธนิถา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเสลานาก๊อก  ขุขันธ์ 16 พฤษภาคม 2566
15 นาง พัทยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตรอย  ขุขันธ์ 16 พฤษภาคม 2566
16 นางสาว อุษณา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 16 พฤษภาคม 2566
17 นางสาว กานดา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านโนน  ขุขันธ์ 16 พฤษภาคม 2566
18 นาง บุยกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทับทิมสยาม06  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
19 นางสาว จันทนีย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
20 นางสาว ธิดากาญจน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านปรือใหญ่  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
21 นาง รุจิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​บ้าน​คลอง​กลาง​  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
22 นางสาว อภิรดี *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
23 นาง อรพรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านรโคกโพน  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
24 นาง จินตนา *** พยาบาลวิชาชีพ​ชำนาญ​การ​ โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​บ้าน​เก็บงา  เมืองจันทร์ 18 พฤษภาคม 2566
25 นางสาว อัญญาพร *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองคล้า  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
26 นางสาว ดรุณรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว  ภูสิงห์ 18 พฤษภาคม 2566
27 นาง กิริตา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
28 นางสาว สายยนต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
29 นางสาว สุจิตรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองลุง  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
30 นางสาว รัชดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
31 นางสาว อุไรพร *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
32 นางสาว วรรณวิศา *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคก  กันทรลักษ์ 18 พฤษภาคม 2566
33 นาง อริยพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา  เมืองศรีสะเกษ 18 พฤษภาคม 2566
34 นางสาว ทิพยาภา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต กันจาน  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
35 นางสาว พีรภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง  ขุขันธ์ 18 พฤษภาคม 2566
36 นาง ศุภลักษ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษณ์  กันทรลักษ์ 19 พฤษภาคม 2566
37 นาย สมพาน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 19 พฤษภาคม 2566
38 นางสาว ลัดดาวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.โคกเจริญ  กันทรลักษ์ 19 พฤษภาคม 2566
39 นางสาว ศิริรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโอนเอาว์  กันทรลักษ์ 19 พฤษภาคม 2566
40 นางสาว กัญญารัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ชำ  กันทรลักษ์ 19 พฤษภาคม 2566
41 นาง โสภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญกาญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก  กันทรลักษ์ 22 พฤษภาคม 2566
42 นางสาว อฤดี *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่  กันทรลักษ์ 22 พฤษภาคม 2566
43 นาง อันธิกา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง  กันทรลักษ์ 22 พฤษภาคม 2566
44 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 23 พฤษภาคม 2566
45 นาง กนกวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านวิทย์  ขุขันธ์ 23 พฤษภาคม 2566
46 นางสาว นัฐนภา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 26 พฤษภาคม 2566
47 นางสาว วรรณวิศา *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโคก  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
48 นาง ธัญพิชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
49 นาง ธัญพิชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
50 นาง ธัญพิชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
51 นางสาว สุภาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังเม็ก  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
52 นาง ธลินตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สตกระแชง  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
53 นาง ดารุณี *** นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองเดียงน้อย  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
54 นางสาว สุพัตตรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  เบญจลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
55 นางสาว นราธร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 26 พฤษภาคม 2566
56 นาง กัลยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เบญจลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
57 นางสาว นงเยาว์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
58 นางสาว มะลิวัลย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านแดง  เบญจลักษ์ 26 พฤษภาคม 2566
59 นาง ภัทราวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านใจดี  ขุขันธ์ 26 พฤษภาคม 2566
60 นาง อัมพลิกา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านขนุน  ขุขันธ์ 26 พฤษภาคม 2566
61 นาง ณัฎฐา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหัวเสือ  ขุขันธ์ 26 พฤษภาคม 2566
62 นาง กฤษณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท  ขุขันธ์ 26 พฤษภาคม 2566
63 นาง ปญาณิศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 27 พฤษภาคม 2566
64 นาง สาวิตรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 27 พฤษภาคม 2566
65 นางสาว ศิริพร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จานใหญ่  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
66 นางสาว ปิยะนุช *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านภูเงิน  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
67 นางสาว วลัยลักษณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลาย  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
68 นางสาว สุภัสสร *** นักวสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลด่านกลาง  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
69 นางสาว ภาวิณี *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเสาธงชัย  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
70 นางสาว สุภัสสร *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านกลาง  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
71 นาง มลธิดา *** พว.ชำนาญการ รพ.สต.กุดเสลา  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
72 นาง มลธิดา *** พว.ชำนาญการ รพ.สต.บ้านกุดเสลา  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
73 นาง สมจิตร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดม่วง  ศิลาลาด 29 พฤษภาคม 2566
74 นาง วลัยรัตน์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เดื่อ  ศิลาลาด 29 พฤษภาคม 2566
75 นางสาว จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 29 พฤษภาคม 2566
76 นาง ภัทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.แซรไปร  ภูสิงห์ 29 พฤษภาคม 2566
77 นาง เพ็ญศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากันตม  กันทรลักษ์ 29 พฤษภาคม 2566
78 นาง กุณธีรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองฮาง  เบญจลักษ์ 30 พฤษภาคม 2566
79 นางสาว กมลทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 30 พฤษภาคม 2566
80 นางสาว การณ์ฉัตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดม  กันทรลักษ์ 30 พฤษภาคม 2566
81 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
82 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
83 นาง วฤษาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานฝากครรภ์ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
84 นาง อุไรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องคลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2566
85 นางสาว สุกัญญา *** นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด  ศิลาลาด 30 พฤษภาคม 2566
86 นางสาว อิศราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 30 พฤษภาคม 2566
87 นาง น้ำค้าง *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโคกเพชร  ขุขันธ์ 31 พฤษภาคม 2566
88 นาง น้ำค้าง *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านโคกเพชร  ขุขันธ์ 31 พฤษภาคม 2566
89 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหว้า  เบญจลักษ์ 31 พฤษภาคม 2566
90 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองหว้า  เบญจลักษ์ 31 พฤษภาคม 2566
91 นางสาว กันดา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านเพ็ก ตำบลหนองหว้า  เบญจลักษ์ 31 พฤษภาคม 2566
92 นางสาว นวรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองงูเหลือม  เบญจลักษ์ 01 มิถุนายน 2566
93 นางสาว ณิรินทร์รดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  ภูสิงห์ 01 มิถุนายน 2566
94 นาง พชรธรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน  กันทรลักษ์ 02 มิถุนายน 2566
95 นางสาว เวณิกา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเม็ง  กันทรลักษ์ 02 มิถุนายน 2566
96 นาย สุวทัศ *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนวิหาร  เมืองศรีสะเกษ 02 มิถุนายน 2566
97 นาย สุวทัศ *** นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนวิหาร  กันทรลักษ์ 02 มิถุนายน 2566
98 นางสาว โยษิตา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.นา  กันทรลักษ์ 02 มิถุนายน 2566
99 นาง นางวลาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน  กันทรลักษ์ 02 มิถุนายน 2566
100 นาง ประคองศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาขนวน  กันทรลักษ์ 02 มิถุนายน 2566
101 นางสาว จารุภัทร *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านท่าพระ  กันทรลักษ์ 02 มิถุนายน 2566
102 นาง สนธยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตาแท่น ต.บึงมะลู  กันทรลักษ์ 06 มิถุนายน 2566
103 นาง รัชลัคน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านคลีกลิ้ง  ศิลาลาด 07 มิถุนายน 2566
104 นาง ประครอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กุง  ศิลาลาด 07 มิถุนายน 2566
105 นาง ณัฐรุจา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านจำนัน  กันทรลักษ์ 07 มิถุนายน 2566
106 นางสาว บูรณ์ฉาย *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 08 มิถุนายน 2566
107 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 13 มิถุนายน 2566
108 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 13 มิถุนายน 2566
109 นาย สัญชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 13 มิถุนายน 2566
110 นาย สัญชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 13 มิถุนายน 2566