ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร
1 1. งบดำเนินงานพื้นฐาน (Non UC1) 2,847,500 2,847,500
2 2. งบวัตถุประสงค์เฉพาะ (Non UC1.1) 7,308,694 6,628,694
3 3. งบเบิกแทนกรม กอง 141,000 141,000
4 4. เงินอุดหนุน 174,000 174,000
5 5. เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 26,089,777 26,089,777
6 6. เงิน PPA 5,260,548 5,260,548
7 7. อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ 13,798,255 13,589,605
8 8. เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 554,860 554,860
9 9. เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,828,000 3,828,000
10 10. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ไพรบึง (SUB3.1) 337,000 337,000
11 11. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ราษีไศล (SUB3.2) 908,500 908,500
12 12. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ยางชุมน้อย (SUB3.3) 1,196,200 1,196,200
13 13. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.บึงบูรพ์ (SUB3.4) 1,801,170 1,801,170
14 14. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ศรีรัตนะ (SUB3.5) 4,242,730 4,242,730
15 15. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.พยุห์ (SUB3.6) 970,860 970,860
16 16. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.เมืองจันทร์ (SUB3.7) 250,000 250,000
17 17. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ภูสิงห์ (SUB3.8) 250,000 250,000
18 18. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ห้วยทับทัน (SUB3.9) 150,500 150,500
19 19. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ปรางค์กู่ (SUB3.10) 458,760 458,760
20 20. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.กันทรลักษ์ (SUB3.11) 444,000 444,000
21 21. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ขุนหาญ (SUB3.12) 444,000 444,000
22 22. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.เบญจลักษ์ฯ (SUB3.13) 430,000 430,000
23 23. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.กันทรารมย์ (SUB3.14) 400,000 400,000
24 24. เงินบำรุงเขตสุขภาพที่ 10 (SUB4) 119,200 119,200