สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ หาสาเหตุการตายของมารดา
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและวิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  14 ธันวาึคม 2564
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย วันชัย *** นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
2 นาง วนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
3 นาง นวลอนงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
4 นาย พนมเกียรติ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
5 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
6 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
7 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
8 นาง จินดาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
9 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
10 นาง สุภาพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 07 ธันวาึคม 2564
11 นาง อัจฉรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกศ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
12 นาง สนธยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยสูติกรรม  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
13 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 07 ธันวาึคม 2564
14 นาง สมไสว *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 07 ธันวาึคม 2564
15 นาง ชื่นจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 ธันวาึคม 2564
16 นาง วัธนี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 ธันวาึคม 2564
17 นางสาว วทัศมล *** สูติแพทย์ โรงพยายาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 ธันวาึคม 2564
18 นาง ชโยมนต์ *** อายุรแพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 ธันวาึคม 2564
19 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ห้องคลอด รพ.กันทรลักษ์  เมืองศรีสะเกษ 09 ธันวาึคม 2564
20 นาย จิรวัฒน์ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 09 ธันวาึคม 2564
21 นาง ปญาณิศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 09 ธันวาึคม 2564
22 นาง ศุภลักษ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 09 ธันวาึคม 2564
23 นาง วิไลวรรณ *** ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหิน รพ.สต.บ้านหนองหิน  กันทรลักษ์ 09 ธันวาึคม 2564
24 นาง พชรธรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองหิน  กันทรลักษ์ 09 ธันวาึคม 2564
25 นางสาว ปานเนตร *** นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.วังหิน  วังหิน 09 ธันวาึคม 2564
26 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 13 ธันวาึคม 2564
27 นางสาว ปรียาภรณ์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 13 ธันวาึคม 2564
28 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 13 ธันวาึคม 2564
29 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 13 ธันวาึคม 2564
30 นาย จตุพร *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 13 ธันวาึคม 2564
31 นาง ณัฐภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 13 ธันวาึคม 2564
32 นาย นายกิติภูมิ *** นายแพทย์เชียวชาญ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 14 ธันวาึคม 2564
33 นาย ปวริศร์ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 14 ธันวาึคม 2564
34 นาย สุริยนต์ *** สาธารณสุขอำเภอไพรบึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง  ไพรบึง 14 ธันวาึคม 2564