สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ Care Manager
รายละเอียด
:

 การอบรมดังกล่าว ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีนครลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  4 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ศรนรินทร์ *** นว.สาธารณสุข สสจ.ศก.  เมืองศรีสะเกษ 29 ตุลาคม 2564
2 นางสาว อุษณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 01 พฤศจิกายน 2564
3 นางสาว นัฐนภา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 01 พฤศจิกายน 2564
4 นาย กิตติวัฒน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ผักไหม  ห้วยทับทัน 01 พฤศจิกายน 2564
5 นางสาว ทัดดาว *** พยาบาลวิชาชพ รพ.สต.พะวร  ห้วยทับทัน 01 พฤศจิกายน 2564
6 นาง สุพันธนิดา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2564
7 นางสาว มุกดา *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ซำเขียน  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2564
8 นาง สุรีอร *** นักบริบาลผู้สูงอายุ รพ.สต.ซำเขียน  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2564
9 นาง อุษณีย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 01 พฤศจิกายน 2564
10 นางสาว พชร *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 01 พฤศจิกายน 2564
11 นาย สุรชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 01 พฤศจิกายน 2564
12 นาง ประภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองครก  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2564
13 นางสาว เพชรรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2564
14 นาง รุ่งตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว  กันทรารมย์ 01 พฤศจิกายน 2564
15 นางสาว เพ็ญนภา *** ผู้ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว  กันทรารมย์ 01 พฤศจิกายน 2564
16 นางสาว ดวงนภา *** ผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG รพ.สต.หนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2564
17 นาง กิ่งกาญจน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2564
18 นาง เอมอร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ศรีสำราญ  วังหิน 01 พฤศจิกายน 2564
19 นาง ศุภมาส *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 01 พฤศจิกายน 2564
20 นาง สุธาทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 01 พฤศจิกายน 2564
21 นาง ขวัญลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึว  ไพรบึง 01 พฤศจิกายน 2564
22 นางสาว เพ็ญศรี *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านทุ่ม  ไพรบึง 01 พฤศจิกายน 2564
23 นาย สุทธิศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 02 พฤศจิกายน 2564
24 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านขะยูง  อุทุมพรพิสัย 02 พฤศจิกายน 2564
25 นางสาว พัชรี *** เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปะอาว  อุทุมพรพิสัย 02 พฤศจิกายน 2564
26 นางสาว ขนิญฐา *** CG รพ.สต.บ้านขะยูง  อุทุมพรพิสัย 02 พฤศจิกายน 2564
27 นาง ระเบียบ *** จพง.อาวุโส สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 02 พฤศจิกายน 2564
28 นาง อรอุมา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  น้ำเกลี้ยง 02 พฤศจิกายน 2564
29 นางสาว เกษหทัย *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ละเอาะ  น้ำเกลี้ยง 02 พฤศจิกายน 2564
30 นางสาว วิรันตรี *** เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 02 พฤศจิกายน 2564
31 นาง สมจิตร *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โจดม่วง  ศิลาลาด 02 พฤศจิกายน 2564
32 นางสาว อภัณสิริ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดู่  ราษไศล 02 พฤศจิกายน 2564
33 นางสาว อภัณสิริ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดู่  ราษไศล 02 พฤศจิกายน 2564
34 นางสาว ณัชฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ส้มป่อย  ราษไศล 02 พฤศจิกายน 2564
35 นางสาว สายยนต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น  ขุขันธ์ 02 พฤศจิกายน 2564
36 นาง ธัญญาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองบัวดง  ศิลาลาด 02 พฤศจิกายน 2564
37 นาง ฐิติภา *** นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 02 พฤศจิกายน 2564
38 นางสาว ดวงดาว *** Care giver รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น  ขุขันธ์ 02 พฤศจิกายน 2564
39 นาง คำแพง *** Cg รพ.สต.โจดม่วง  ศิลาลาด 02 พฤศจิกายน 2564
40 นาง นางดลนภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ศรี  พยุห์ 02 พฤศจิกายน 2564
41 นาย ธีระพงษ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พยุห์  พยุห์ 02 พฤศจิกายน 2564
42 นาง ชลภัสสรณ์ *** ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.โพธิ์ศรี  พยุห์ 02 พฤศจิกายน 2564
43 นาง อุไรรัตน์ *** cg ต.ส้มป่อย  ราษไศล 02 พฤศจิกายน 2564
44 นางสาว ดรุณรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านนาตราว  ภูสิงห์ 02 พฤศจิกายน 2564
45 นาย บุญรอบ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 02 พฤศจิกายน 2564
46 นางสาว สุดาวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ PCC.น้ำอ้อม  กันทรลักษ์ 02 พฤศจิกายน 2564
47 นาง นิชนันท์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ภูเงิน  กันทรลักษ์ 02 พฤศจิกายน 2564
48 นาง อินทิยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 02 พฤศจิกายน 2564
49 นาง พะเยาว์ *** นักบริบาลชุมชน โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 02 พฤศจิกายน 2564
50 นาง ชัญญาธร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ราษีไศล  เมืองศรีสะเกษ 03 พฤศจิกายน 2564
51 นางสาว นิตรา *** CG อบต.เมืองคง  ราษไศล 03 พฤศจิกายน 2564
52 นาง วิไล *** CG เทศบาลเมืองคง  ราษไศล 03 พฤศจิกายน 2564
53 นาย สัญชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 03 พฤศจิกายน 2564
54 นาง อรุณศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองงูเหลือม  เบญจลักษ์ 03 พฤศจิกายน 2564