สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุการตายของมารดา
รายละเอียด
:

 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมธรรมสารสุธี อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  26 ตุลาคม 2564
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง วนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
2 นาง นวลอนงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
3 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
4 นาง ปิยะพร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
5 นาย วันชัย *** นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
6 นาง ปริศนา *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
7 นาง สุวรรณศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
8 นาย เชิดชาติ *** นายแพทย์ รพ พยุห์  พยุห์ 18 ตุลาคม 2564
9 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องคลอด  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
10 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ฝากครรภ์)  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
11 นาง ชื่นจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2564
12 นาง วัธนี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2564
13 นาง พรนิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2564
14 นาง พรปวีณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2564
15 นางสาว พญ.วทัศมล ดวนใหญ่ *** แพทย์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2564
16 นาง จุฑามาศ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2564
17 นาง อัจฉรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
18 นาง สนธยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
19 นางสาว วาสนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2564
20 นางสาว พจนา *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
21 นางสาว ขวัญชนก *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
22 นางสาว ขวัญจิต *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
23 นางสาว จุฑามาศ *** แพทย์ รพ ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
24 นางสาว จุฑามาศ *** แพทย์ รพ ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
25 นางสาว วิลัยรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ANC)  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
26 นาง ศุภสุตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (LR)  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
27 นาง วฤษาย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ANC)  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
28 นางสาว ชนนภัทร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ANC)  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
29 นาง อุไรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (LR)  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
30 นาง สถาพร *** นพ.เชี่ยวชาญ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
31 นางสาว วิภาดา *** นายแพทย์ชำนาญการ เวชศาตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
32 นาย พนมเกียรติ *** นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564
33 นาย ทนง *** นพ.สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 20 ตุลาคม 2564
34 นาง ปัญจภัสร์ *** พยาบาลวิชาชึพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2564
35 นาง ปนิตา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรวพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2564
36 นางสาว ชุติมา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  เมืองศรีสะเกษ 25 ตุลาคม 2564
37 นาง กฤษฎาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สงฆ์/พิเศษประกันสังคม  เมืองศรีสะเกษ 25 ตุลาคม 2564
38 นางสาว ปรียาภรณ์ *** นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 26 ตุลาคม 2564
39 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  เมืองศรีสะเกษ 19 เมษายน 2565