สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 6
รายละเอียด
:

 อำเภออุทุมพรพิสัย โพธิ์ศรีสุวรรณ และราษีไศล ***สสอ.ละ 1 คน รพ.สต.ละ 1 คน

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  14 ตุลาคม 2564
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ภมรรักษ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
2 นาง พรทิวา *** นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านน้ำท่วม  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
3 นาง นางพัทธนันท์ *** นว.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
4 นาง พัทธนันท์ *** นว.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
5 นาง ณัฐชฎา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจาน  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
6 นาง ทักษิณา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแวง  เมืองศรีสะเกษ 05 ตุลาคม 2564
7 นาย บรรพรต *** ผอ.รพ.สต.ทุ่งไชย รพ.สต.ทุ่งไชย  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
8 นาย เกียรติศักดิ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บ้านก้านเหลือง  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
9 นาง วนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนแกด  เมืองศรีสะเกษ 05 ตุลาคม 2564
10 นาย สมบูรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุชำนาญการ รพ.สต.พงพรต  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
11 นาย บุญส่ง *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปะอาว  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
12 นาย วินัย *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพฬสต.โพธิ์ชัย) รพ.สต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
13 นาย ณรงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านยางเอือด  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
14 นาง อุไร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้  อุทุมพรพิสัย 05 ตุลาคม 2564
15 นาง เพ็ญทิวา *** ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเพชร รพ.สต.บ้านโคกเพชร  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
16 นาย ณรงค์ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง  อุทุมพรพิสัย 06 ตุลาคม 2564
17 นาย ณรงค์ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง  อุทุมพรพิสัย 06 ตุลาคม 2564
18 นาย จำรูญ *** นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
19 นาย นิรันดร์ *** ผอ.รพ.สต.แข้ รพ.สต.แข้  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
20 นาย สุวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแตน  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
21 นาง วิไลวรรณ *** นักวิชาการศาธารณสข ชำนาญการ รพ.สต.ตาเกษ  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
22 นาย พัฒนา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแคน  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
23 นางสาว มนฑกานต์ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
24 นาย ไพฑูรย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวช้าง  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
25 นาง ประนอม *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกหล่าม  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
26 นาย เรวัติ *** จพ.สาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  อุทุมพรพิสัย 11 ตุลาคม 2564
27 นาย สุระพล *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
28 นาย วิจิตร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนหนองหว้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
29 นาย สุเทพ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนหนองหว้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
30 นาย ธวัชัย *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองม้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
31 นาง ธนิฎฐา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.อีเซ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
32 นาง รัญชนา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
33 นาย อภิชาติ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ผือ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
34 นาย ขวัญชัย *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564
35 นาย สมคิด *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปลาเดิด  โพธิ์ศรีสุวรรณ 12 ตุลาคม 2564