สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 5
รายละเอียด
:

 อำเภอขุขันธ์ ไพรบึง ห้วยทับทัน และเมืองจันทร์ ***สสอ.ละ 1 คน รพ.สต.ละ 1 คน

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  12 ตุลาคม 2564
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นางสาว นิภา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 05 ตุลาคม 2564
2 นาย นายสุพัฒน์ *** นักงิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาฌกน  เมืองจันทร์ 05 ตุลาคม 2564
3 นาย นายสุพัฒน์ *** นักงิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโกน  เมืองจันทร์ 05 ตุลาคม 2564
4 นาย ศิระ *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 ตุลาคม 2564
5 นาง ถนอมศรี *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รพสต.บ้านปรือใหญ่  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
6 นาย ประกอบกิจ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน รพ.สต.บ้านโนน  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
7 นาย สุทธิรักษ์ *** นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
8 นาย สมศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
9 นาย พีรศิลป์ *** ผอ.รพ.สต.บ้านวิทย์ รพ.สต.บ้านวิทย์  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
10 นาย สมสนอง *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
11 นาย วีรวัฒน์ *** ผอ.รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ รพ.สต.สมบูรณ์  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
12 นาง มนัชญา *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมภาพตำบลบ้านหัวเสือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
13 นาย ฤทธาธร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านบ่อทอง  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
14 นางสาว ชญานิษฐ์ *** นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านขนุน  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
15 นางสาว นันท์นภัส *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านกันจาน  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
16 นาง สุทิศา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
17 นาย สัญญา *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านไม้แก่น  ไพรบึง 06 ตุลาคม 2564
18 นาย ยุทธชัย *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านอาวอย  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
19 นาย นายภาสกร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง  ไพรบึง 06 ตุลาคม 2564
20 นาง สุมนา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านตาโมกข์  ไพรบึง 06 ตุลาคม 2564
21 นาย สุธี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองคล้า  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
22 นาย เอกลัษณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านพะแวะ  ไพรบึง 06 ตุลาคม 2564
23 นาย พนมกร *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านปรือใหญ่  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
24 นาง Somnuek *** director of health promotion hospital ban nonglung hospital  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
25 นาง สุพิทยา *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านกฤษณา  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
26 นาง วรรณภา *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านจะกง  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
27 นาง เพ็ญ​ทิวา​ *** นักวิชาการ​สาธารณสุข​ชำนาญ​การ​ รพ.สต.บ้านโคก​เพชร​  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
28 นาง สุกัญญา *** ผอ รพ.สต. รพ.สต. บ้านคลองกลาง  ขุขันธ์ 06 ตุลาคม 2564
29 นาย วรัญญู *** ผอ.รพสต.บ้านแทง รพสต.บ้านแทง  เมืองศรีสะเกษ 07 ตุลาคม 2564
30 นาง อภิชญา *** ผอ.รพ.สต.บ้านตรอย รพ.สต.บ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
31 นาย ชูพงษ์ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
32 นาย อนุชา *** ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
33 นาย สุเด่น *** ผอ.รพ.สต.กวางขาว รพ.สต.กวางขาว  เมืองศรีสะเกษ 07 ตุลาคม 2564
34 นาย สุเด่น *** ผอ.รพ.สต.กวางขาว รพ.สต.กวางขาว  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
35 นาย กฤษดา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
36 นาง นิธินาถ *** ผอ.รพ.สต.บ้านใจดี รพ.สต.บ้านใจดี  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
37 นาย คลาย *** ผอ.รพ.สต. บ้านสำโรงตาเจ็น  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
38 นาง สมนึก *** ผอ รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
39 นาย ศีลวัต *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท  ขุขันธ์ 07 ตุลาคม 2564
40 นาย วัชรินทร์ *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ทุ่ม  ไพรบึง 08 ตุลาคม 2564
41 นาย อัฏฐสิทธิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ผักไหม  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
42 นาย วิเชียร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน รพ.สต.พะวร  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
43 นาย ไชยพงศ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองสะมอน  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
44 นาย สังคม *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ห่องน้อย  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
45 นาย วินัย *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน รพ.สต.จานแสนไชย  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
46 นาย วชิร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
47 นาง วรรณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กล้วยกว้าง  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
48 นาง หนูเวียง *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เมืองหลวง  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
49 นาย อติกันต์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2564
50 นาย ไตรรงค์ *** ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 08 ตุลาคม 2564
51 นาย ธีรวิชญ์ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาซิว  เมืองจันทร์ 08 ตุลาคม 2564
52 นาย วัชรินทร์ *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ทุ่ม  ไพรบึง 08 ตุลาคม 2564
53 นาย สมเกียรติ *** ผอ.รพ.สต.เก็บงา รพ.สต.เก็บงา  เมืองจันทร์ 08 ตุลาคม 2564
54 นาย สะอาด *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2564
55 นาง นงลักษ์ *** นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง  ไพรบึง 11 ตุลาคม 2564
56 นาย วัชรินทร์ *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านทุ่ม  ไพรบึง 11 ตุลาคม 2564
57 นาง ทวีติยา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านกันตรวจ  ไพรบึง 11 ตุลาคม 2564
58 นาย พิทักษ์พงษ์ *** นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองอารี  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2564