สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 4
รายละเอียด
:

 อำเภอขุนหาญ เบญจลักษ์ ปรางค์กู่ และศิลาลาด ***สสอ.ละ 1 คน รพ.สต.ละ 1 คน

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  11 ตุลาคม 2564
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย กฤตธัช *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
2 นาย สุเพียย *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบบ รพ.สต.สวาย  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
3 นาย สุเพียย *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.สวาย  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
4 นาย ฉลอง *** ผอ.รพ.สต. รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
5 นาย ศุภกร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กำแมด  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
6 นาง วารุณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กู่  เมืองศรีสะเกษ 06 ตุลาคม 2564
7 นาย อนุสรณ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
8 นางสาว ศิริพร *** ผอ.รพ.สต.หว้าน รพ.สต.หว้าน  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
9 นาย ทรงศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 06 ตุลาคม 2564
10 นาย จิราคม *** ผอ.รพ.สต.กุง รพ.สต.กุง  ศิลาลาด 06 ตุลาคม 2564
11 นาย นิพันธ์ *** ผอ.รพ.สต.หนองบัวดง รพ.สต.หนองบัวดง  ศิลาลาด 06 ตุลาคม 2564
12 นาย ธนวัฒน์ *** ผอ.รพ.สต.โจดม่วง รพ.สต.โจดม่วง  ศิลาลาด 06 ตุลาคม 2564
13 นาย สืบตระกูล *** ผอ.รพ.สต.คลีกลิ้ง รพ.สต.คลีกลิ้ง  ศิลาลาด 06 ตุลาคม 2564
14 นาย อดุล *** ผอ.รพ.สต.บ้านเดื่อ ตำบลคลีกลิ้ง รพ.สต.บ้านเดื่อ ตำบลคลีกลิ้ง  ศิลาลาด 06 ตุลาคม 2564
15 นาง จันทร์เพ็ญ *** ผอ.รพ.สต. รพ.สต.นาเวียง  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
16 นาง พรรณวณี *** ผอ.รพ.สต. รพ.สต.ดู่  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
17 นาง เปี่ยมสุข *** ผอ.รพ.สต. รพ.สต.กระดึ  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
18 นาย นัส *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเปียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเปียง  ปรางค์กู่ 06 ตุลาคม 2564
19 นาย ศราวุธ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
20 นาย ทนงเพชร *** ผอ.รพ.สต.โพธิ์วงศ์ รพ.สต.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
21 นาง ภัทรภร *** ผอ.รพ.สต.สำโรงเกียรติ รพ.สต.สำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
22 นาย กันยา *** ผอ.รพ.สต.ค้อปอ รพ.สต.ค้อปอ  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
23 นาง จีรนันท์ *** ผอ.รพ.สต.ห้วยจันทร์ รพ.สต.ห้วยจันทร์  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
24 นาง คุณากานต์ *** ผอ.รพ.สต.ตานวน รพ.สต.ตานวน  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
25 นาย ณัฐพล *** ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 07 รพ.สต.ทับทิมสยาม 07  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
26 นาย แชน *** ผอ.รพ.สต.ซำเขียน รพ.สต.ซำเขียน  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
27 นาย วุฒิชัย *** ผอ.รพ.สต.ซำขี้เหล็ก รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
28 นาย วิชัย *** ผอ.รพ.สต.พราน รพ.สต.พราน  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
29 นาย ประเชิญโชค *** ผอ.รพ.สต.ภูทอง รพ.สต.ภูทอง  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
30 นาย สุเวช *** ผอ.รพ.สต.กันจด รพ.สต.กันจด  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
31 นาง รำไพวัลย์ *** ผอ.รพ.สต.โพธิ์น้อย รพ.สต.โพธิ์น้อย  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
32 นาง ธนาภรณ์ *** ผอ.รพ.สต.กราม รพ.สต.กราม  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
33 นางสาว เสาวลักษณ์ *** ผอ.รพ.สต.กันทรอม รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
34 นาย ทุนวิถี *** ผอ.รพ.สต.หนองบัว รพ.สต.หนองบัว  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
35 นาย สุรชัย *** ผอ.รพ.สต.โพธิ์กระสังข์ รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
36 นาง สไบ *** ผอ.รพ.สต.กันตรวจ รพ.สต.กันตรวจ  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
37 นาย เลียง *** ผอ.รพ.สต.ม่วงแยก รพ.สต.ม่วงแยก  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
38 นาย วิสิฐศักดิ์ *** สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 07 ตุลาคม 2564
39 นางสาว อนงค์ศรี *** พนักงานธุรการ รพ.สต.โดนเอาว์  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
40 นาย อำนวยชัย *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไฮ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไฮ  ปรางค์กู่ 08 ตุลาคม 2564
41 นาย โชคประสิทธิ์ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ดอนหลี่  ปรางค์กู่ 08 ตุลาคม 2564