สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 3
รายละเอียด
:

 อำเภอกันทรลักษ์ ภูสิงห์ บึงบูรพ์ ***สสอ.ละ 1 คน รพ.สต.ละ 1 คน

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  8 ตุลาคม 2564
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย เชาวฤทธิ์ *** ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม  ภูสิงห์ 05 ตุลาคม 2564
2 นาง ทองมา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตามอญ  ภูสิงห์ 05 ตุลาคม 2564
3 นาง สมจิตร *** ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล  ภูสิงห์ 06 ตุลาคม 2564
4 นาย สุภาพ *** ผอ.รพ.บ้านไพรพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรพัฒนา  ภูสิงห์ 06 ตุลาคม 2564
5 นาย บุญรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านแซรไปร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 06 ตุลาคม 2564
6 นาย คมสัน *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 07 ตุลาคม 2564
7 นาย วุฒิวัฒนา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ยึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 ตุลาคม 2564
8 นาย วรเชษ *** ผอ.รพ.สต.หนองคูใหญ่ รพ.สต.หนองคูใหญ่  บึงบูรพ์ 07 ตุลาคม 2564
9 นาย วรเศรษฐ์ *** ผอ.รพ.สต.ม่วง รพ.สต.ม่วง  บึงบูรพ์ 07 ตุลาคม 2564
10 นาย สัตรา *** เจ้าพนักงานงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม  ภูสิงห์ 07 ตุลาคม 2564
11 นาย ปริวัฒน์ *** ผอ.รพ.สต.แซร์สเบาว์ รพ.สต.แซร์สเบาว์  ภูสิงห์ 07 ตุลาคม 2564
12 นาย เกียรติคุณ *** นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ สอน.ภูมิซรอล  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
13 นางสาว ไอลัดดา *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ศรอุดม  เมืองศรีสะเกษ 07 ตุลาคม 2564
14 นาย ฐปกฤต *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านนาขนวน  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
15 นางสาว ไอลัดดา *** นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
16 นาง สะอาด *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.บ้านศรีอุดม  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
17 นาย สุกรี *** ผอ.รพ.สต.กุดเสลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเสลา  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
18 นาย เกรียงศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ชำ  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
19 นาย สมลักษณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.บ้านท่าพระ  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
20 นาย เสกสรรค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านนา  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
21 นาย สุพร *** นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เสาธงชัย  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
22 นาย บรรเทิง *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
23 นาย ประยม *** นักวิชาการ​สาธารณสุข​ชำนาญ​การ​ โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตํา​บล​โคกเจริญ​  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
24 นางสาว สัตทาพร *** เจ้าพนักงานธุรการ รพ.สต.หนองเดียงน้อย  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
25 นาย ทวีศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สังเม็ก  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
26 นาง สุนิสา *** ผอ.รพ.รต.คำโปรย รพ.สต.คำโปรย  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
27 นาย อนุสรณ์ *** นว.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
28 นาง เขมจิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเม็ง  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
29 นาย สมบัติ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านด่านกลาง  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
30 นาย ธวัชชัย *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
31 นาย โจ้ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
32 นาย เอกศิษฐ์ *** ผอ.รพ.สต.จำนัน รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
33 นาย ศรชัย *** ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาตราว  ภูสิงห์ 07 ตุลาคม 2564
34 นาย ปิยะเดช *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต บ้านแก  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
35 นาง รุจิมา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองหิน  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
36 นาย ทองพูน *** นวก.สาธารณสุขชำนาญกสร รพ.สน.ตาแท่น  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
37 นางสาว ศรัญญา *** นักวิชาการเงินและบัญชี สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
38 นางสาว สุวรรณี *** เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
39 นาง อุทยา *** ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.โคก  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
40 นาย ประคองศิลป์ *** ผอ.รพ.สต.บ้านม่วง รพ.สต.บ้านม่วง  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
41 นาย ไมตรี *** ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บึงมะลู  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
42 นาย ชยุต *** นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ รพ.สต.ท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
43 นาย อธิวัฒน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นากันตม  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
44 นาย สายัญ *** จพ.สาธารณสุข รพ.สต.ละลาย  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
45 นาย สุรพล *** ผอ รพ สต จานใกญ จานใหญ่  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
46 นาง เดือนเพ็ญ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสุขภาพชุมชนบ้านโศกขามป้อม  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
47 นาง ณิชนันทน์ *** ผอ.รพ.สต.บ้านภูเงิน รพ.สต.บ้านภูเงิน  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
48 นาย ปริญญา *** เจ้าพนักงานธุรการ รพ.สต.บ้านภูเงิน  กันทรลักษ์ 07 ตุลาคม 2564
49 นาย นัฐพล *** นักวิชาการสาธารณสุข รพสต จานใหญ่  กันทรลักษ์ 08 ตุลาคม 2564