สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต. รุ่นที่ 2
รายละเอียด
:

 อำเภอกันทรารมย์ ยางชุมน้อย น้ำเกลี้ยง ศรีรัตนะ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  7 ตุลาคม 2564
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย สนอง *** ผอ.รพ.สต.ผักแพว รพ.สต.ผักแพว  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2564
2 นาง ภคมน *** ผอ.รพ.สต.บ้านหนองทามน้อย รพ.สต.บ้านหนองทามน้อย  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2564
3 นาย ทวีศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.จาน  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2564
4 นาย อภิลักษณ์ *** นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2564
5 นาย ลือชัย *** นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านกอก  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2564
6 นาย ลือชัย *** นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านกอก  กันทรารมย์ 05 ตุลาคม 2564
7 นาย ศักดาพันธ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.วังหิน  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
8 นาย สมบัติ *** ผอ.รพ.สต.บุสูง รพ.สต.บุสูง  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
9 นาง นาฏยา *** ผอ.รพ.สต.ธาตุ รพ.สต.ธาตุ  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
10 นาย ประเวช *** ผอ.รพ.สต.ดวนใหญ่ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
11 นาง พิศราภรณ์ *** ผอ.รพ.สต.บ่่่่่อแก้ว รพ.สต.บ่อแก้ว  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
12 นาย วีระ *** ผอ.รพ.สต.โพนยาง รพ.สต.โพนยาง  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
13 นาง พิสมัย *** ผอ.รพ.สต.ศรีสำราญ รพ.สต.ศรีสำราญ  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
14 นาง นีรนุช *** ผอ.รพ.สต.ทุ่งสว่าง รพ.สต.ทุ่งสว่าง  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
15 นาง บุญเย็น *** ผอ.รพ.สต.วังหิน รพ.สต.วังหิน  วังหิน 05 ตุลาคม 2564
16 นาย ธนภัทร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
17 นาย คำเพียร *** ผอ.รพ.สต.น้ำเกลี้ยง รพ.สต.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 06 ตุลาคม 2564
18 นาย ธีรัช *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.ตองปิด  น้ำเกลี้ยง 06 ตุลาคม 2564
19 นาย สุวรรณ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านพันลำ  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
20 นาย ไพโรจน์ *** ผอ.รพ.สต.โนนงาม รพ.สต.โนนงาม  เมืองศรีสะเกษ 06 ตุลาคม 2564
21 นาย สมโภชน์ *** ผอ.รพ.สต. บ้านหนองแวง  น้ำเกลี้ยง 06 ตุลาคม 2564
22 นาย บุญเลิศ *** นักวิชาดารสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านสร้างเหล่า ตำบลยาง  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
23 นาย ฉลอม *** นัก.สาธารณสุขชำนาญการ รพสต.บ้านทุ่งมั่ง ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
24 นาย อดิศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ผอ.รพ.สต.) โรงพยายาบา่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนผึ้ง  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
25 นาย ถิรวัฒน์ *** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.หนองหัวช้าง  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
26 นาย นายประกฤษฎาพร *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
27 นาย ศุภนิมิต *** ผอ.รพ.สต.เสื่องข้าว รพ.สต.เสื่องข้าว  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
28 นาง สุนทรา *** ผอ.รพ.สต.ศรีโนนงาม รพ.สต.ศรีโนนงาม  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
29 นาง ทิพย์ธิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโคน  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
30 นาย ศิระ *** ผอ.รพ.สต.ตูม รพ.สต.ตูม  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
31 นาง พวงทอง *** ผอ.รพ.สต.ศรีแก้ว รพ.สต.ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
32 นาย โภควัฒน์ *** ผอ.รพ.สต.สะพุง รพ.สต.สะพุง  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
33 นาย เสถียร *** ผอ.รพ.สต.พิงพวย รพ.สต.พิงพวย  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
34 นาย นคร *** ผอ.รพ.สต.บ้านศรีสุข รพ.สต.บ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 06 ตุลาคม 2564
35 นาย บุญมา *** ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บ้านบกขี้ยาง  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
36 นางสาว นันทิชา *** พนักงานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง  กันทรารมย์ 06 ตุลาคม 2564
37 นาง กัญจน์ชญา *** จพ.สาธารณสุข อาวุโส รพ.สต.ละทาย  กันทรารมย์ 07 ตุลาคม 2564