สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application
รายละเอียด
:

 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application ระหว่างวันที่ 13-16 พค 62 เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ตามการลงทะเบียน ในระบบ นี้ เมื่อครบ จะปิดระบบลงทะเบียน
ปล. ผู้ที่ลงทะเบียนควรขออนุญาต จากผุ้บังคับบัญชา แล้ว และ สามารถมาร่วมประชุมครบทุกวัน

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  13 พฤษภาคม 2562
จัดโดย
:
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งออก excel

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย วิชัย สาระคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  เมืองศรีสะเกษ 05 พฤษภาคม 2562
2 นาย ภิญโญ อาจสาลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 07 พฤษภาคม 2562
3 นาย เสริมศักดิ์ ศักดิ์วณิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 07 พฤษภาคม 2562
4 นาย สุเพียร คำวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขุขันธ์ 07 พฤษภาคม 2562
5 นาย เกรียงศักดิ์ บุญรอต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 พฤษภาคม 2562
6 นาย พิฆเนศ จันทรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 07 พฤษภาคม 2562
7 นาย สมคิด พินธุนิบาต เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 พฤษภาคม 2562
8 นาย ภานุพัฒน์ เทียนเห็ด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 07 พฤษภาคม 2562
9 นาย นิมิต นิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพช.พยุห์  พยุห์ 07 พฤษภาคม 2562
10 นาย อรรถวุฒิ เมตกรุณสกุลศิริ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด  ศิลาลาด 07 พฤษภาคม 2562
11 นาย สุรชัย จันทรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 07 พฤษภาคม 2562
12 นาย เอกสิทธิ์ พาลี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลไพรบึง  ไพรบึง 07 พฤษภาคม 2562
13 นางสาว วราภรณ์ พันธ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 07 พฤษภาคม 2562
14 นาย พฤษพล สมสุข เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 07 พฤษภาคม 2562
15 นาย สมบัติ จันทง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 08 พฤษภาคม 2562
16 นาย ธีระวัฒน์ ศรีละพันธ์ นวก.คอมพิวเตอร์ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 09 พฤษภาคม 2562
17 นาย กิตติพนธ์ นพพันธ์ จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 09 พฤษภาคม 2562
18 นาย ยศ บัวหอม จพ.สาธารณสุขอาวุโส สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 10 พฤษภาคม 2562
19 นาย วราวุธ อสิพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 10 พฤษภาคม 2562
20 นาย หัสดิน ภูพวก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 12 พฤษภาคม 2562
21 นาย กาญจนศักดิ์ โสดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 13 พฤษภาคม 2562