สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
รายละเอียด
:

 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิตระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  11 มกราคม 2564
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ทนง *** นพ.สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ธันวาึคม 2564
2 นาง วนิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ธันวาึคม 2564
3 นาง นวลอนงค์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ธันวาึคม 2564
4 นาง ชนัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ธันวาึคม 2564
5 นาย ปรีชา *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 24 ธันวาึคม 2564
6 นาย สมัย *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ธันวาึคม 2564
7 นาง วิภาวดี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 04 มกราคม 2565
8 นาง ดวงตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 04 มกราคม 2565
9 นาง ศุภลักษ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 มกราคม 2565
10 นาง วลาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ชำ  กันทรลักษ์ 04 มกราคม 2565
11 นางสาว สบันงา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 04 มกราคม 2565
12 นาง ปัชชุดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 มกราคม 2565
13 นางสาว ศิวพร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 05 มกราคม 2565
14 นาง กฤษณา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านปราสาท  ขุขันธ์ 05 มกราคม 2565
15 นาง ศนิชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 05 มกราคม 2565
16 นาง อรอุมา *** จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 05 มกราคม 2565
17 นาง ญาณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 05 มกราคม 2565
18 นางสาว ณัชฐกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ส้มป่อย  ราษไศล 05 มกราคม 2565
19 นาง รินทร์ดา *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ม่วง  บึงบูรพ์ 05 มกราคม 2565
20 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 05 มกราคม 2565
21 นาง อินทุกานต์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ขุนหาญ  เมืองศรีสะเกษ 05 มกราคม 2565
22 นาง ชิษณุพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  เมืองศรีสะเกษ 05 มกราคม 2565
23 นาง เพชรรุ่ง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  เมืองศรีสะเกษ 05 มกราคม 2565
24 นาง รุ่งตะวัน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว  กันทรารมย์ 05 มกราคม 2565
25 นาง สุภาพ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างเหล่า  กันทรารมย์ 05 มกราคม 2565
26 นาง วรรณี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันลำ  กันทรารมย์ 05 มกราคม 2565
27 นางสาว วิดาวัลย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 05 มกราคม 2565
28 นางสาว ดรุณรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านนาตราว  ภูสิงห์ 05 มกราคม 2565
29 นาง รัตติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 05 มกราคม 2565
30 นาย เกียรติพล *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 05 มกราคม 2565
31 นางสาว ภัณทิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 05 มกราคม 2565
32 นางสาว สุทธินันท์ *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 05 มกราคม 2565
33 นาง นิตยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 06 มกราคม 2565
34 นาง จุฑาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 06 มกราคม 2565
35 นาง สุปรียา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 มกราคม 2565
36 นาง ปติยา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 06 มกราคม 2565
37 นางสาว ขันทิวา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนิงแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 มกราคม 2565
38 นาง สุรีพร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 มกราคม 2565
39 นางสาว สุนิสา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 06 มกราคม 2565
40 นาง สุกัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 06 มกราคม 2565
41 นางสาว ธิญานนท์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 06 มกราคม 2565
42 นางสาว ชลดา *** พยาบาลวิฃาฃีพฃำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 มกราคม 2565
43 นางสาว สมรศรี *** พยาบาลวิฃาฃีพฃำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  เมืองศรีสะเกษ 06 มกราคม 2565
44 นางสาว ขวัญทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 06 มกราคม 2565
45 นางสาว พชรวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพยุห์  พยุห์ 06 มกราคม 2565
46 นาง รุจิรา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านคลองกลาง  ขุขันธ์ 06 มกราคม 2565
47 นาง นางวัธนี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 06 มกราคม 2565
48 นาง เกษร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ราษีไศล  ราษไศล 06 มกราคม 2565
49 นาง นีรนุช *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ราษีไศล  ราษไศล 06 มกราคม 2565
50 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 มกราคม 2565
51 นาง สมรศรี *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 06 มกราคม 2565
52 นาง สมปอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 06 มกราคม 2565
53 นาย พิฆเนศ *** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รพ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 06 มกราคม 2565
54 นางสาว สายรุ้ง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พิงพวย  ศรีรัตนะ 06 มกราคม 2565
55 นาง คณัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังหิน  วังหิน 07 มกราคม 2565
56 นางสาว จิรัฐติกา *** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิลาลาด  ศิลาลาด 07 มกราคม 2565
57 นาง รัตนากร *** พยาบาลวิชาชีพ สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 07 มกราคม 2565
58 นาง จริยาวดี *** พยาบาลวิชาชีพ รพสต..คอนกาม  ยางชุมน้อย 07 มกราคม 2565
59 นางสาว สุกัญญา *** นว.สาธารณสุข สสอ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 07 มกราคม 2565
60 นาง ประครอง *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กุง  ศิลาลาด 07 มกราคม 2565
61 นาง จันทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 มกราคม 2565
62 นาย สุทธิศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 07 มกราคม 2565
63 นาง ณัชชา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตองปิด  น้ำเกลี้ยง 07 มกราคม 2565
64 นาง บุษยาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาณงาน สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 07 มกราคม 2565
65 นาง กชกร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 07 มกราคม 2565
66 นาง อุไรวรรณ์ *** เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หนองงูเหลือม  เบญจลักษ์ 07 มกราคม 2565
67 นาง วิไล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ธาตุ  วังหิน 07 มกราคม 2565
68 นาง วรรณภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 07 มกราคม 2565
69 นาง วรรณภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 07 มกราคม 2565
70 นาง วรรณภา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 07 มกราคม 2565
71 นาง วรพรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วังหิน  วังหิน 07 มกราคม 2565
72 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 07 มกราคม 2565
73 นาง กิ่งกาญจน์ *** นักวิชาการสธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 มกราคม 2565
74 นางสาว วิลาวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 07 มกราคม 2565
75 นางสาว อำไพ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 07 มกราคม 2565
76 นาง วนัญญา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รำ.สต.หนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 07 มกราคม 2565
77 นาง ชื่นจิตร *** จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน รำ.สต.บ้านกุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 07 มกราคม 2565
78 นางสาว อมรรัตน์ *** แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านกุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 07 มกราคม 2565
79 นางสาว ทิพธัญญา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 มกราคม 2565
80 นางสาว สุธาจิตร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 07 มกราคม 2565
81 นางสาว วรรณิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 07 มกราคม 2565
82 นางสาว กัลย์กมล *** พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กันตรวจ  ไพรบึง 07 มกราคม 2565
83 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 07 มกราคม 2565
84 นางสาว อัจฉราพร *** จพ.สาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 07 มกราคม 2565
85 นาง วิลัยวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ชัย  อุทุมพรพิสัย 07 มกราคม 2565
86 นางสาว อุทัยวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 มกราคม 2565