สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด
:

 ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  8 ธันวาึคม 2564
จัดโดย
:
 สร้างสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย สุเพียร *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขุขันธ์ 01 ธันวาึคม 2564
2 นาง นางบวร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 02 ธันวาึคม 2564
3 นาง สุพรรณี *** จพ.สาธารณสุชชำนาญการ รพ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 02 ธันวาึคม 2564
4 นาง วิลัยวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ชัย  อุทุมพรพิสัย 02 ธันวาึคม 2564
5 นางสาว อัจฉราพร *** จพ.สาธารณสุข สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 02 ธันวาึคม 2564
6 นาง วร​พรรณ​ *** นักวิชาการ​สาธารณสุข​ปฏิบัติ​การ​ สสอ.วังหิน  วังหิน 03 ธันวาึคม 2564
7 นาย สุทธิศักดิ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญกาา สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 05 ธันวาึคม 2564
8 นาย ก้องกิดากร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกขี้ยาง  กันทรารมย์ 05 ธันวาึคม 2564
9 นาง ศุภลักษ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 07 ธันวาึคม 2564
10 นาย เสมือน *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสตนาก๊อก  ขุขันธ์ 07 ธันวาึคม 2564
11 นางสาว วิดาวัลย์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 07 ธันวาึคม 2564
12 นางสาว ดรุณรัตน์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.นาตราว  ภูสิงห์ 07 ธันวาึคม 2564
13 นาย บุญรอบ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 07 ธันวาึคม 2564
14 นาง ญาณี *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 07 ธันวาึคม 2564
15 นางสาว สุนิสา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 07 ธันวาึคม 2564
16 นาย รัฐธนินท์ *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.จะกง  ขุขันธ์ 07 ธันวาึคม 2564
17 นาย สัญชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 07 ธันวาึคม 2564
18 นาย สุรชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 ธันวาึคม 2564
19 นาย กฤติชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเพ็ก  เบญจลักษ์ 07 ธันวาึคม 2564
20 นาย สุรชัย *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 ธันวาึคม 2564
21 นางสาว วราพรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 07 ธันวาึคม 2564
22 นาง รัตนาภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนผึ้ง  กันทรารมย์ 07 ธันวาึคม 2564
23 นาง ปัญจรัตน์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  กันทรารมย์ 07 ธันวาึคม 2564
24 นางสาว ทิพวรรณ *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 ธันวาึคม 2564
25 นาง อุษณีย์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
26 นางสาว สุกัญญา *** นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 07 ธันวาึคม 2564
27 นางสาว วรรณิษา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.อาวอย  ขุขันธ์ 07 ธันวาึคม 2564
28 นาย สิทธิชัย *** เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ราษีไศล  ราษไศล 07 ธันวาึคม 2564
29 นางสาว อภัณสิริ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ดู่  ราษไศล 07 ธันวาึคม 2564
30 นางสาว วรรณิดา *** นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 07 ธันวาึคม 2564
31 นาง ขวัญลดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 07 ธันวาึคม 2564
32 นาง นพวรรณ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 07 ธันวาึคม 2564
33 นางสาว ทัศนาภรณ์ *** เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 07 ธันวาึคม 2564
34 นาง จันทราภรณ์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 ธันวาึคม 2564
35 นาย ว่าที่ร.ต.เกียรติพล *** เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.ศรีรัตนะ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
36 นาง อรอุมา *** จะ.สาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 07 ธันวาึคม 2564
37 นาย ฐาปกรณ์ *** เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง  ขุขันธ์ 07 ธันวาึคม 2564
38 นางสาว สายชล *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 07 ธันวาึคม 2564
39 นาง ระเอียด *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 07 ธันวาึคม 2564
40 นาย โยธา *** เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพสต.บ้านปรือใหญ่  ขุขันธ์ 07 ธันวาึคม 2564
41 นางสาว อภิญญา *** จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.พยุห์  พยุห์ 07 ธันวาึคม 2564
42 นาง ธิดา *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.เมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
43 นาง กลิ่นสุคนธ์ *** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พยุห์  พยุห์ 07 ธันวาึคม 2564
44 นาง ปรางค์ทิพย์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองแวง  เมืองศรีสะเกษ 07 ธันวาึคม 2564
45 นางสาว สายยนต์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น  ขุขันธ์ 08 ธันวาึคม 2564
46 นางสาว พัชรินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  เบญจลักษ์ 08 ธันวาึคม 2564
47 นางสาว พัชรินทร์ *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา  เบญจลักษ์ 08 ธันวาึคม 2564
48 นาง สุพันธนิดา *** พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 08 ธันวาึคม 2564
49 นาง รัตนากร *** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 08 ธันวาึคม 2564
50 นาง ชฎาพร *** พบ.ชำนาญการ รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 08 ธันวาึคม 2564