สรุปรายงานการให้บริการผู้ป่วยนอกต่างอำเภอ

สรุปการให้บริการต่างอำเภอทั้งจังหวัด

สรุปการให้บริการผู้ป่วยนอกเขตอำเภอ

สรุปผู้ป่วยไปรับบริการนอกอำเภอ