ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนข้าราชการจำแนกตามโครงสร้างอายุราชการ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35 ขึ้นไป
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
28 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
31 
5. 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
26 
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
42 
15 
90 
7. 
จพ.ทันตสาธารณสุข
52 
18 
32 
10 
129 
8. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. 
นายช่างโยธา
10. 
นายช่างเทคนิค
11. 
นิติกร
12. 
บุคลากร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
30 
80 
17 
14 
159 
15. 
ทันตแพทย์
11 
20 
52 
16. 
เภสัชกร
11 
20 
17 
38 
97 
17. 
นักวิชาการสาธารณสุข
17 
23 
23 
95 
126 
118 
100 
510 
18. 
นวก. ส่งเสริมสุขภาพ
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
221 
158 
36 
171 
275 
161 
157 
44 
1,223 
20. 
นักรังสีการแพทย์
21. 
นักกายภาพบำบัด
13 
24 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
32 
23. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
24. 
นักวิชาการสุขาภิบาล
25. 
โภชนากร
26. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
27. 
จ.บริหารงานทั่วไป
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
30. 
พยาบาลเทคนิค
12 
31. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
32. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
จ.บริหาร งานสาธารณสุข
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
รวม
370 
506 
157 
322 
527 
360 
343 
195 
2,780