ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนข้าราชการจำแนกตามโครงสร้างอายุราชการ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35 ขึ้นไป
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
28 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
31 
5. 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
26 
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
42 
16 
90 
7. 
จพ.ทันตสาธารณสุข
52 
19 
32 
11 
129 
8. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. 
นายช่างโยธา
10. 
นายช่างเทคนิค
11. 
นิติกร
12. 
บุคลากร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
30 
80 
18 
13 
159 
15. 
ทันตแพทย์
11 
20 
11 
52 
16. 
เภสัชกร
11 
20 
18 
37 
97 
17. 
นักวิชาการสาธารณสุข
17 
23 
23 
101 
139 
112 
87 
510 
18. 
นวก. ส่งเสริมสุขภาพ
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
227 
152 
37 
171 
289 
153 
153 
41 
1,223 
20. 
นักรังสีการแพทย์
21. 
นักกายภาพบำบัด
13 
24 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
10 
32 
23. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
24. 
นักวิชาการสุขาภิบาล
25. 
โภชนากร
26. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
27. 
จ.บริหารงานทั่วไป
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
30. 
พยาบาลเทคนิค
12 
31. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
32. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
จ.บริหาร งานสาธารณสุข
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
รวม
377 
501 
158 
326 
550 
361 
332 
175 
2,780