ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
SELECT A. poscode as code,substring(age(C.birthdate),1,2) AS age FROM pisj18 A ,csubdept B,pispersonel C WHERE ((A.sdcode=B.sdcode) AND (A.id=C.id)) AND C.pstatus='1' ORDER BY A.poscode SELECT A. poscode as code,substring(age(C.birthdate),1,2) AS age FROM pisj18 A ,csubdept B,pispersonel C WHERE ((A.sdcode=B.sdcode) AND (A.id=C.id)) AND C.pstatus='1' ORDER BY A.poscode
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนข้าราชการจำแนกตามโครงสร้างอายุ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
28 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
31 
5. 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
26 
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
44 
12 
14 
90 
7. 
จพ.ทันตสาธารณสุข
50 
13 
28 
14 
13 
130 
8. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. 
นายช่างโยธา
10. 
นายช่างเทคนิค
11. 
นิติกร
12. 
บุคลากร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
36 
72 
21 
10 
11 
159 
15. 
ทันตแพทย์
19 
12 
51 
16. 
เภสัชกร
25 
31 
23 
97 
17. 
นักวิชาการสาธารณสุข
21 
38 
71 
113 
147 
106 
498 
18. 
นวก. ส่งเสริมสุขภาพ
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
68 
228 
183 
287 
208 
164 
80 
1,219 
20. 
นักรังสีการแพทย์
21. 
นักกายภาพบำบัด
11 
24 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
10 
11 
32 
23. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
24. 
นักวิชาการสุขาภิบาล
25. 
โภชนากร
26. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
27. 
จ.บริหารงานทั่วไป
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
30. 
พยาบาลเทคนิค
31. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
32. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
จ.บริหาร งานสาธารณสุข
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
รวม
176 
558 
354 
542 
432 
413 
280 
2,757