ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนตำแหน่งจำแนกตามระดับ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 18 ก.ค. 2561  
Export Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทบริหาร ระดับต้น
ประเภทบริหาร ระดับสูง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
อำนวยการ/บริหาร
อำนวยการ/วิชาการ
รอพิจารณา
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
19 
28 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
11 
20 
31 
5. 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
10 
16 
26 
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
34 
56 
90 
7. 
จพ.ทันตสาธารณสุข
29 
101 
130 
8. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. 
นายช่างโยธา
10. 
นายช่างเทคนิค
11. 
นิติกร
12. 
บุคลากร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
92 
45 
15 
159 
15. 
ทันตแพทย์
24 
21 
52 
16. 
เภสัชกร
41 
50 
97 
17. 
นักวิชาการสาธารณสุข
45 
436 
27 
510 
18. 
นวก. ส่งเสริมสุขภาพ
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
369 
843 
12 
1,224 
20. 
นักรังสีการแพทย์
21. 
นักกายภาพบำบัด
21 
24 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
17 
15 
32 
23. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
24. 
นักวิชาการสุขาภิบาล
25. 
โภชนากร
26. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
27. 
จ.บริหารงานทั่วไป
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
30. 
พยาบาลเทคนิค
12 
12 
31. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
32. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
จ.บริหาร งานสาธารณสุข
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
รวม
631 
1,436 
62 
19 
191 
423 
20 
2,445