ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนตำแหน่งจำแนกตามการปฏิบัติงาน
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 18 ก.ค. 2561  
Export Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
ตรง จ.18
ไม่ตรง จ.18 ในหน่วยงาน
ไม่ตรง จ.18 นอกหน่วยงาน
ลาศึกษาต่อในประเทศ
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ออกจากราชการชั่วคราว
มาช่วยราชการ
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
21 
28 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
23 
31 
5. 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
23 
26 
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
78 
90 
7. 
จพ.ทันตสาธารณสุข
107 
18 
130 
8. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. 
นายช่างโยธา
10. 
นายช่างเทคนิค
11. 
นิติกร
12. 
บุคลากร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
69 
47 
32 
11 
159 
15. 
ทันตแพทย์
48 
52 
16. 
เภสัชกร
92 
97 
17. 
นักวิชาการสาธารณสุข
343 
135 
30 
510 
18. 
นวก. ส่งเสริมสุขภาพ
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
940 
257 
24 
1,224 
20. 
นักรังสีการแพทย์
21. 
นักกายภาพบำบัด
24 
24 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
32 
32 
23. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
24. 
นักวิชาการสุขาภิบาล
25. 
โภชนากร
26. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
27. 
จ.บริหารงานทั่วไป
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
30. 
พยาบาลเทคนิค
12 
31. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
32. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
จ.บริหาร งานสาธารณสุข
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
รวม
2,098 
558 
109 
17 
2,782