ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน

วันที่พิมพ์รายงาน 18 ก.ค. 2561
Export Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
มีคนครอง
ว่างมีเงิน
ว่างไม่มีเงิน
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
28 
29 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
31 
32 
5. 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
26 
30 
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
90 
97 
7. 
จพ.ทันตสาธารณสุข
130 
135 
8. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. 
นายช่างโยธา
10. 
นายช่างเทคนิค
11. 
นิติกร
12. 
บุคลากร
13. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. 
นายแพทย์
159 
160 
319 
15. 
ทันตแพทย์
52 
51 
103 
16. 
เภสัชกร
97 
33 
130 
17. 
นักวิชาการสาธารณสุข
510 
26 
536 
18. 
นวก. ส่งเสริมสุขภาพ
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
1,224 
79 
1,303 
20. 
นักรังสีการแพทย์
21. 
นักกายภาพบำบัด
24 
26 
22. 
นักเทคนิคการแพทย์
32 
36 
23. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
24. 
นักวิชาการสุขาภิบาล
25. 
โภชนากร
26. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
27. 
จ.บริหารงานทั่วไป
28. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
29. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
30. 
พยาบาลเทคนิค
12 
12 
24 
31. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
32. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
33. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
34. 
จ.บริหาร งานสาธารณสุข
25 
25 
35. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
23 
23 
รวม
2,782 
- 
525 
3,307