9.เงินบัญชีเฉพาะ (Extra)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
71 EXTRA-66-001 006 โครงการ "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 60,000.00 60,000.00 12,000.00 48,000.00 60,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
72 EXTRA-66-002 012 โครงการ Smart Counter Service ประจำปี 2566 290,800.00 290,800.00 226,260.00 0.00 226,260.00 77.81 77.81 64,540.00 64,540.00
73 EXTRA-66-003 043 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 121,950.00 121,950.00 28,600.00 32,200.00 60,800.00 49.86 49.86 61,150.00 61,150.00
74 EXTRA-66-004 061 โครงการพัฒนาระบบริการคลินิกบริการด้านการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00
75 EXTRA-66-005 065 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย 9,800.00 9,800.00 0.00 9,800.00 9,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
76 EXTRA-66-006 066 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร ไทศรีสะเกษ 20,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 50.00 50.00 10,000.00 10,000.00
77 EXTRA-66-007 067 โครงการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 47,500.00 47,500.00 2,700.00 40,300.00 43,000.00 90.53 90.53 4,500.00 4,500.00
78 EXTRA-66-008 068 โครงการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ในงานสัปดาห์เภสัช จ.ศรีสะเกษ 55,000.00 55,000.00 0.00 41,760.00 41,760.00 75.93 75.93 13,240.00 13,240.00
79 EXTRA-66-009 069 โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2566 34,800.00 34,800.00 33,600.00 0.00 33,600.00 96.55 96.55 1,200.00 1,200.00
80 EXTRA-66-010 070 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 47,600.00 47,600.00 0.00 40,756.40 40,756.40 85.62 85.62 6,843.60 6,843.60
81 EXTRA-66-011 071 โครงการบริหารเวชภัณฑ์ จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 9,190.00 9,190.00 570.00 2,400.00 2,970.00 32.32 32.32 6,220.00 6,220.00
82 EXTRA-66-012 072 โครงการพัฒนากัญชา กัญชง จังหวัดศรีสะเกษ 61,600.00 61,600.00 0.00 9,800.00 9,800.00 15.91 15.91 51,800.00 51,800.00
83 EXTRA-66-013 073 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 63,000.00 63,000.00 400.00 20,000.00 20,400.00 32.38 32.38 42,600.00 42,600.00
84 EXTRA-66-014 074 โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 543,900.00 543,900.00 532,090.00 0.00 532,090.00 97.83 97.83 11,810.00 11,810.00
85 EXTRA-66-015 075 โครงการพัฒนาร้านยาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ยา จังหวัดศรีสะเกษ 72,000.00 72,000.00 28,720.00 28,080.00 56,800.00 78.89 78.89 15,200.00 15,200.00
86 EXTRA-66-016 076 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอย่างยั่งยืน ปี 2566 32,900.00 32,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,900.00 32,900.00
87 EXTRA-66-017 098 โครงการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 25,372,500.00 25,372,500.00 17,045,438.00 190,100.00 17,235,538.00 67.93 67.93 8,136,962.00 8,136,962.00
88 EXTRA-66-018 099 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 178,550.00 178,550.00 36,300.00 0.00 36,300.00 20.33 20.33 142,250.00 142,250.00
89 EXTRA-66-019 100 โครงการจัดบริการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 137,040.00 137,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,040.00 137,040.00
186 EXTRA-66-020 โครงการพัฒนาชุดความรู้การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรคโควิด 19 จังหวัดศรีส 300,000.00 300,000.00 102,680.00 197,320.00 300,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
211 EXTRA-66-021 โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2566 749,494.00 749,494.00 568,153.93 0.00 568,153.93 75.81 75.81 181,340.07 181,340.07
212 EXTRA-66-022 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข (SRRT/CDCU/อาสาสม 146,550.00 146,550.00 0.00 91,000.00 91,000.00 62.09 62.09 55,550.00 55,550.00
281 EXTRA-66-023 โครงการมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร 89,200.00 89,200.00 30,000.00 59,200.00 89,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม28,467,37428,467,37418,657,511.93810,716.4019,468,228.3368.3968.398,999,145.678,999,145.67
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก