7.เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ปรางค์กู่ (SUB 3.1)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
46 SUB3.1-66-004 007 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 12,600.00 12,600.00 6,930.00 0.00 6,930.00 55.00 55.00 5,670.00 5,670.00
47 SUB3.1-66-005 008 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 49,500.00 49,500.00 27,925.00 15,000.00 42,925.00 86.72 86.72 6,575.00 6,575.00
57 SUB3.1-66-001 009 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 428,800.00 428,800.00 92,500.00 319,550.00 412,050.00 96.09 96.09 16,750.00 16,750.00
58 SUB3.1-66-002 010 โครงการบำรุงรักษา fire wall 52,000.00 52,000.00 51,550.00 0.00 51,550.00 99.13 99.13 450.00 450.00
59 SUB3.1-66-003 027 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้สมุนไพร การแพทย์แผนไทย ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
194 SUB3.1-66-006 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานการรับตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณส 211,000.00 211,000.00 13,000.00 197,800.00 210,800.00 99.91 99.91 200.00 200.00
195 SUB3.1-66-007 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 231,380.00 231,380.00 143,940.00 0.00 143,940.00 62.21 62.21 87,440.00 87,440.00
196 SUB3.1-66-008 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 159,656.00 159,656.00 69,720.00 0.00 69,720.00 43.67 43.67 89,936.00 89,936.00
197 SUB3.1-66-009 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 360,294.00 360,294.00 300,245.00 0.00 300,245.00 83.33 83.33 60,049.00 60,049.00
198 SUB3.1-66-010 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 250,000.00 250,000.00 112,190.94 0.00 112,190.94 44.88 44.88 137,809.06 137,809.06
199 SUB3.1-66-011 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 185,250.00 185,250.00 91,642.97 0.00 91,642.97 49.47 49.47 93,607.03 93,607.03
239 SUB3.1-66-012 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 654,445.00 654,445.00 518,028.00 0.00 518,028.00 79.16 79.16 136,417.00 136,417.00
240 SUB3.1-66-013 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในจังหวัด/ต่างจังหวัด 300,000.00 300,000.00 163,740.51 127,127.94 290,868.45 96.96 96.96 9,131.55 9,131.55
241 SUB3.1-66-014 ค่าวัสดุในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 467,888.00 467,888.00 82,664.89 0.00 82,664.89 17.67 17.67 385,223.11 385,223.11
242 SUB3.1-66-015 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ 100,000.00 100,000.00 49,780.00 0.00 49,780.00 49.78 49.78 50,220.00 50,220.00
243 SUB3.1-66-016 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
244 SUB3.1-66-017 ครุภัณฑ์โมษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
245 SUB3.1-66-018 ครุภัณฑ์อื่น 150,000.00 150,000.00 118,300.00 0.00 118,300.00 78.87 78.87 31,700.00 31,700.00
247 SUB3.1-66-020 ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 19,037.44 19,037.44 19,037.44 0.00 19,037.44 100.00 100.00 0.00 0.00
249 SUB3.1-66-022 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายห้องกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและส่วนควบเชื่อมต่อ 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
271 SUB3.1-66-027 ค่าสาธารณูปโภค 425,000.00 425,000.00 305,776.30 0.00 305,776.30 71.95 71.95 119,223.70 119,223.70
290 SUB 3.1 - 66-028 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สสจ.ศก.ปี 2566 280,870.00 280,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,870.00 280,870.00
   รวม4,567,7204,567,7202,221,971.05659,477.942,881,448.9963.0863.081,686,271.451,686,271.45
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก